Kessler som toast­ma­ster

BT - - UNDERHOLDNING -

BRYL­LUP ’Fa­mi­li­en fra Bryg­gen’-stjer­nen Step­ha­nie ’Geg­go’ Kar­ma Chri­sti­an­sen skal snart gif­tes med sin for­lo­ve­de, Cen­giz Salvar­li. Par­ret af­slø­rer, at Geg­gos kend­te on­kel, Mik­kel Kessler, får en stor rol­le at spil­le ved re­a­li­ty­par­rets bryl­lup.

»Mik­kel skal va­e­re toast­ma­ster. Han kom­mer på en stor op­ga­ve, men han sag­de ja med det sam­me, så det er vi gla­de for,« si­ger Geg­go til B.T.

Mik­kel Kessler kan for nog­le vir­ke som en stil­le og ro­lig fyr. Må­ske ik­ke ty­pen, der kan rå­be et helt bryl­lup op. Men Cen­giz og Geg­go forta­el­ler, at den of­fent­li­ge og pri­va­te ver­sion af den tid­li­ge­re top­bok­ser er vidt for­skel­li­ge.

»Når vi er hjem­me, rej­ser han sig al­tid op og forta­el­ler hi­sto­ri­er,« si­ger Cen­giz og la­ver fag­ter med ar­me­ne.

»Han er den per­fek­te toast­ma­ster.« Taet på en sto­re­bror Tid­li­ge­re har Geg­go og­så for­talt, at Mik­kel Kessler skal fø­re hen­de op til al­te­ret.

»Jeg og Mik­kel har et ret taet for­hold. Jeg kun­ne ik­ke fo­re­stil­le mig en an­den mand, der skul­le gi­ve mig va­ek. Det skal ik­ke va­e­re min egen far i hvert fald, så det må va­e­re Mik­kel, han er det ta­et­te­ste, jeg kom­mer på en sto­re­bror,« har Geg­go sagt til Re­a­li­typor­ta­len.

Der­u­d­over løf­ter par­ret slø­ret for, at Geg­go kom­mer til at hed­de Step­ha­nie Kar­ma Salvar­li, når de er ble­vet gift. Dat­te­ren Al­ba hed­der og­så Salvar­li til ef­ter­navn, så det var en me­get let be­slut­ning.

»Jeg hed­der Chri­sti­an­sen, og det er me­get dansk og ke­de­ligt. Der er ik­ke an­dre end vo­res fa­mi­lie, der hed­der Salvar­li, i Dan­mark.«

Par­ret forta­el­ler, at de er kom­met langt med bryl­lupspla­ner­ne, men der er nog­le små­ting, som li­ge skal for­vent­nings­af­stem­mes. Heri­blandt ga­e­ste­li­sten og me­nu­en.

»Det er før­ste gang i mit liv, at jeg ik­ke er bag­ud med plan­la­eg­nin­gen,« si­ger Geg­go.

Der er in­vi­te­ret 65 ga­e­ster, og selv­føl­ge­lig får fans af ’Fa­mi­li­en fra Bryg­gen’ et lil­le smug­kig, men sto­re de­le af bryl­lup­pet bli­ver privat.

Det har desva­er­re ik­ke va­e­ret mu­ligt at få en kom­men­tar fra Mik­kel Kessler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.