Vred land­stra­e­ner

BT - - SPORT - Ni­els P. York | nipc@ber­ling­s­ke­me­dia.bt

Åge Ha­rei­de vil ik­ke kom­men­te­re på, om FCK’s for­svars­spil­ler An­dreas Bjel­land har en frem­tid på lands­hol­det.

»Jeg snak­ker kun om spil­le­re, der er på lands­hol­det. I går spurg­te du om (Da­ni­el, red) Wass. He­rin­de snak­ker vi om spil­le­re, der er med.

Jeg gi­der ik­ke spe­ku­la­tio­ner om, hvem der spil­ler og har spil­let un­der mig. Jeg har snak­ket nok om beg­ge to,« sag­de han.

Or­de­ne faldt fra den nor­ske land­stra­e­ner ved gårs­da­gens lands­holds tra­e­ning. Spørgs­må­let fra B.T. lød på, om An­dreas Bjel­land har en frem­tid på lands­hold, nu hvor An­dreas Chri­sten­sen ik­ke er fast mand i Chel­sea og Bjel­land er net­op det­te i FC Kø­ben­havn.

Åge Ha­rei­de har tid­li­ge­re slå­et fast, at spil­le­tid er vig­tig, når han ud­ta­ger sin trup.

»Vi snak­ker kun om spil­le­re, der er til ste­de på lands­hol­det. El­lers kan vi snak­ke om al­le spil­le­re i Dan­mark. Så bli­ver avi­sen gan­ske tyk,« sag­de åge Ha­rei­de.

An­dreas Bjel­land blev i som­mer si­et fra VM-trup­pen i al­ler­sid­ste øje­blik.

En del af for­kla­rin­gen lød den­gang på, at han var ska­det.

Men jeg vil jo ger­ne spør­ge ef­ter det, der er sket (i for­bin­del­se med VM, red)?

»Jo, jo, men det er jo la­en­ge si­den, og det er for­kla­ret,« si­ger han og til­fø­jer:

»Jeg skal si­ge dig en ting: Jeg ta­ger de spil­le­re, jeg sy­nes, der er bedst til en­hver tid og bedst for hol­det. Og det har jeg for­talt gang på gang, og du bli­ver ved med at spør­ge. Så for­står du ik­ke, hvad jeg me­ner. De spil­le­re be­hø­ver ik­ke va­e­re de bed­ste spil­le­re, men jeg ta­ger de spil­le­re, der er go­de sam­men på lands­hol­det. For­står du det nu?«

Land­stra­e­ner Åge Ha­rei­de vi­le ik­ke ta­le om Bjel­land. Fo­to: Bo Amstrup/Ritzau/Scanpix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.