FI­RE MAND SKAL BÆRE FOR 4 MIL­LI­AR­DER KRO­NER FORHÅBNINGER

Champions League Magasinet - - Leder - TEKST: TRO­ELS BAGER THØGERSEN, CHEFREDAKTØR

Gad vi­de, hvad ch­eftræ­ner Unai Eme­ry in­derst in­de tænk­te, da Pa­ris Saint-ger­mains be­sty­rel­ses­for­mand Nas­ser Al-khelai­fi lyk­ke­des med at vri­ste Ney­mar ud af Bar­ce­lo­nas greb for 1,65 mil­li­ar­der kro­ner.

Eme­rys PSG mis­se­de for fi­re må­ne­der si­den mester­ska­bet, ef­ter man sag­de far­vel til Zla­tan Ibra­him­ovic og tog hul på en til­trængt mo­der­ni­se­ring af spil­lestil og be­sæt­ning, der skul­le gø­re pa­ri­ser­ne me­re dy­na­mi­ske.

Det lyk­ke­des kun del­vist, og nu teg­ner der sig i ste­det et bil­le­de af et Pa­ris, hvor Ney­mar skal ha­ve en art 10'er-rol­le som på det bra­si­li­an­ske lands­hold, hvor alt går gen­nem su­per­stjer­nen.

Var det, hvad Eme­ry øn­ske­de sig for et hold, der blev lø­bet over en­de i Bar­ce­lo­na i for­å­ret af en for­ry­gen­de Ney­mar og vel dår­ligt kan hæv­de at ha­ve en de­fen­siv på ni­veau med kon­kur­ren­ter­ne til fi­na­le­plad­ser­ne i Ki­jev til maj?

Ney­mar kan me­get vel over­ta­ge kårin­ger­ne som UEFA Men's Play­er of the Year og Bal­lon d'or (Tips­bla­det har Dan­marks stem­me til beg­ge), når Lio­nel Mes­si og Cri­sti­a­no Ro­nal­do skal hjem til de­res egen pla­net (el­ler lø­ber tør for ener­gi/får en al­vor­lig ska­de, ét uhel­digt split­se­kund er nok).

Men i Pa­ris kan han dår­ligt und­gå at få lagt alt ansva­ret på de skul­dre, der al­le­re­de si­den 20-år­sal­de­ren har bå­ret Se­leção, og selv­om det ik­ke rig­tigt gi­ver me­ning sport­s­ligt, kun­ne den in­ter­ne mål­sæt­ning i be­sty­rel­ses­lo­ka­let sag­tens væ­re en tur i fi­na­len, selv­om PSG ef­ter min me­ning ik­ke er blandt tur­ne­rin­gens fem stær­ke­ste hold.

PSG og de­res re­el­le ejere i den ab­so­lut­te eli­te i Qa­tar har købt en drøm, og det kan me­get vel en­de i tå­rer, ik­ke for ejer­ne så me­get som for Ney­mar og især kol­lek­ti­vet og tak­tik­kens mand Unai Eme­ry.

'Håb' er vel og­så det mest ram­men­de, man kan si­ge om Bar­ce­lo­nas køb af Ous­ma­ne Dem­bélé for op mod 2/3 af de 222 mil­li­o­ner eu­ro, man fik for Ney­mar.

Det er, hvad den 20-åri­ge forward ko­ster in­klu­siv præ­sta­tions­klau­su­ler ef­ter 13 må­ne­der i Dortmund med to hånd­ful­de scor­in­ger og en lang ræk­ke må­l­op­læg.

Selv­om FC Bar­ce­lo­na da gi­vet­vis har set Dem­bélé i ak­tion ad­skil­li­ge gan­ge og er nå­et frem til, po­ten­ti­a­let er stort, er det ik­ke svært at se for sig, hvor svært Bar­ce­lo­na-præ­si­dent Jo­sep Bar­to­meu og hans for­hand­le­re har haft det.

Jeg vil gæt­te på, Dem­bélé før Ney­mar-hand­len kun hav­de væ­ret pris­sat til det hal­ve - nu sæt­ter FC Bar­ce­lo­na lid til, en 20-årig med én sæ­son på Cham­pions Le­ague-ni­veau kan hånd­te­re tårn­hø­je for­vent­nin­ger og den gif­ti­ge stem­ning, der især gik ud over den bra­si­li­an­ske lands­holds­spil­ler Paulin­ho (købt for 300 mil­li­o­ner kro­ner i ki­ne­si­ske Gu­angzhou Ever­gran­de).

Nu vir­ker de knapt 700 mil­li­o­ner kro­ner, Man­che­ster United og Chel­sea be­tal­te for Ro­me­lu Lukaku og Alva­ro Mora­ta, næ­sten - næ­sten! - bil­li­ge, især for­di de beg­ge er dyg­ti­ge, og i Luka­kus til­fæl­de og­så drift­sik­ker, målsco­re­re.

Var Ney­mar ble­vet hand­let før dem, tror jeg, pri­sen på beg­ge hav­de væ­ret et par hund­re­de mil­li­o­ner stør­re.

Det si­ger no­get om 2017, at fi­re klub­ber, der ik­ke er fa­vo­rit­ter til at nå Cl-fi­na­len (i min bog er det Re­al Madrid og Man­che­ster Ci­ty), kan ban­ke fi­re mil­li­ar­der kro­ner af­sted på at kø­be fi­re spil­le­re.

Man kan kun gis­ne om, hvor svært det hav­de væ­ret for FC København i et grup­pe­spil i det­te ef­ter­år, el­ler til næ­ste år for den sags skyld for FCK, Brønd­by IF el­ler FC Midtjyl­land, når de skal spil­le kva­li­fi­ka­tion.

Kø­ben­hav­ner­ne var un­der van­ligt ni­veau, men de sport­s­li­ge nær­døds­op­le­vel­ser mod Zi­li­na og Vard­ar før det sam­le­de ne­der­lag til Qarabag for­tæl­ler og­så, at man­ge min­dre liga­er i Øst­eu­ro­pa ef­ter­hån­den har mester­hold, der er spæk­ket med dyg­ti­ge ud­læn­din­ge. Der får kø­ben­hav­ner­ne at mær­ke i de kom­men­de må­ne­der i Eu­ro­pa Le­ague mod fa­vo­rit­ten Loko­mo­tiv Moskva men og­så FC She­riff fra Mol­d­ova og tjek­ki­ske Ziln, der i ni­veau ik­ke lig­ger un­der FCK'S mod­stan­de­re i som­me­rens kva­li­fi­ka­tion.

FCK'S Cl-exit un­der­stre­ger bå­de, hvor stærkt sid­ste års hold var, da man ik­ke var langt fra at vip­pe Lei­ce­ster el­ler FC Porto ud, og at de dan­ske klub­ber skal op­pe sig i re­k­rut­te­rin­gen og det sport­s­li­ge. Må­ske skul­le man og­så ta­ge en god snak med kol­le­ger­ne i Su­per­liga­en og tv-sta­tio­ner­ne, der fi­nan­si­e­rer fe­sten, om at ti­me kamp­pro­gram­met ek­stra for­del­ag­tigt i som­me­ren 2018.

For ude i Eu­ro­pa tæl­ler al­le små de­tal­jer, hvis man ik­ke kan be­ta­le sig fra det som PSG, Bar­ce­lo­na og man­ge af de an­dre.

I det­te ma­ga­sin gi­ver vi vo­res bud på, hvad der ven­ter de 32 hold, og hvad Cham­pions Le­ague er an­no 2017. Vi kom­mer om­kring ta­len­ter, trænere og nog­le af ver­dens stør­ste spil­le­re.

På en af de føl­gen­de si­der gi­ver jeg og skri­ben­ter­ne vo­res bud på årets tur­ne­ring og det, vi hver især har skre­vet til magasinet.

Jeg og re­dak­tio­nen hå­ber, du får me­get ud af magasinet og den tur­ne­ring, der kul­mi­ne­rer med fi­na­len i Kiev 26. maj, to uger før Vm-slut­run­den i Rusland.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.