HOL­DET BAG

Men jeg væl­ger Gon­za­lo Hi­gu­aín, jeg tror, Ju­ven­tus igen får en god sæ­son i Eu­ro­pa, og at Hi­gu­aín le­ve­rer en af si­ne sid­ste sto­re sæ­so­ner på det helt ret­te tids­punkt op til VM i Rusland.

Champions League Magasinet - - SKRIBENTERNE -

TRO­ELS BAGER THØGERSEN HVEM ER DU? Chefredaktør på Tips­bla­det. Me­ner, at for­svars­spil­le­re er un­der­vur­de­re­de, og at det vil­le væ­re skægt at se en dansk træ­ner ta­ge et uden­land­sk hold i grup­pe­spil­let, uden at det lig­ger li­ge om hjør­net for Hjul­mand, Rid­ders­holm og de an­dre.

HVAD ER DIN STØR­STE OPLEVELSE MED CHAM­PIONS LE­AGUE?

Der var en helt sær­lig stem­ning i Par­ken i 2001, da FCK slog La­zio 2-1 og hav­de Sven-göran Eriks­sons hold på hæ­le­ne i 2. halv­leg. Men jeg væl­ger straf­fes­park­kon­kur­ren­cen i fi­na­len i Moskva i 2008. Dét øje­blik var hi­sto­risk, li­ge­som det be­kræf­te­de Cri­sti­a­no Ro­nal­do som den næ­ste sto­re spil­ler, mens Lio­nel Mes­si sta­dig dø­je­de med ska­der i Bar­ce­lo­na. At op­le­ve hi­sto­ri­eskriv­nin­gen i ver­dens stør­ste spil er ét af de rig­tig fe­de aspek­ter i job­bet.

HVEM KAN UDFORDRE RE­AL MADRID?

Ju­ven­tus ser fak­tisk stærk ud igen i år, hvis de­fen­si­ven er løst ef­ter Leo­nar­do Bonuc­cis dra­ma­ti­ske skif­te til AC Milan. Atlético Madrid kom­mer med stort set sam­me hold som sid­ste år; bli­ver det nye sta­dion en styr­ke? Jeg vil ik­ke ude­luk­ke, Man­che­ster-klub­ber­ne kan bli­ve en for­ce med United, der kvær­ner mod­stan­der­ne og kan gø­re det godt i kno­ck­out­kam­pe­ne, og et Ci­ty-hold med en me­re tro­vær­dig de­fen­siv end i sid­ste sæ­son.

Men ud over Re­al Madrid sy­nes jeg fak­tisk ik­ke, der er op­lag­te bud på vin­de­re med sto­re for­an­drin­ger hos Bay­ern, Pa­ris Saint-ger­main og FC Bar­ce­lo­na. Må­ske er det her året, hvor et hold af Mo­na­cos stør­rel­se kan dri­ve det he­le vej­en til fi­na­len i Ki­jev?

HVIS VI SER BORT FRA CRI­STI­A­NO RO­NAL­DO OG LIO­NEL MES­SI, HVEM BLI­VER SÅ TOP­SCO­RER?

Ney­mar kun­ne fak­tisk væ­re et bud med de mod­stan­de­re, PSG har truk­ket. Han kan snildt sco­re syv-ot­te mål mod Anderlecht og Cel­tic. HVAD SKAL VI VI­DE OM DIT BIDRAG TIL MAGASINET? Det er al­tid fa­sci­ne­ren­de at se Cham­pions Le­ague tæt på. Man kan sy­nes, det er for po­mpøst med show før en Cl-fi­na­le og lod­træk­nin­ger, men tur­ne­rin­gen har no­get at ha­ve det i med de præ­sta­tio­ner, hol­de­ne le­ve­rer år ef­ter år. Jeg har brugt et par tu­re i Cham­pions Le­ague-ma­ski­nen i 2017 til at for­tæl­le om træ­ner­ne, de lo­ka­le stjer­ner og tur­ne­rin­gen på godt og ondt. THO­MAS PYNDT

HVEM ER DU?

Mit før­ste fod­bold­min­de er in­ter­na­tio­nalt, for det var i som­me­ren 1974, at jeg som seksår­ig for al­vor blev in­ter­es­se­ret i den fod­bold, der blev vist på tv, for VM i Vest­tys­kland fyld­te plud­se­lig me­get. Si­den blev fod­bol­den mest lo­kal med den lil­le klub og de to ba­ner som le­ge­plads i Aal­borg-for­sta­den og fa­ste tu­re til sta­dion for at føl­ge AAB, men det in­ter­na­tio­na­le blev hæn­gen­de som ud­søg­te for­nø­jel­ser, når der plud­se­lig var fod­bold på tv en ons­dag af­ten i maj, og der kom le­ven­de bil­le­der på de nav­ne, jeg hav­de lært at ken­de i Alt Om Sport og Tips­bla­det. Og i sep­tem­ber 82 fik jeg den før­ste eu­ro­pæ­i­ske li­ve-oplevelse, da en lej­rsko­le i Hels­in­gør gav mu­lig­hed for en tur i Idrætspar­ken, hvor Hvi­d­ov­re i Eu­ro­pa Cup­pen for mester­hold mød­te mæg­ti­ge Ju­ven­tus med ver­dens­me­stre som Di­no Zoff, Clau­dio Gen­ti­le, Ga­e­ta­no Sci­rea, An­to­nio Ca­bri­ni og Pa­o­lo Ros­si på ba­nen sup­ple­ret med en gam­mel fa­vo­rit i Ro­ber­to Bet­te­ga og et par in­ter­na­tio­na­le profiler som Mi­chel Plat­i­ni og Zbig­niew Bo­niek. Gæ­ster­ne vandt 4-1, og det var stort. Knap 14 år se­ne­re blev jeg så an­sat på Tips­bla­det, hvor det in­ter­na­tio­na­le fort­sat har fyldt en del, og hvor jeg ram­te min før­ste Cham­pions Le­ague-fi­na­le som ud­sendt på bla­dets veg­ne gan­ske godt. Det var nem­lig på Hamp­den Park, da Zi­ne­di­ne Zi­da­ne flug­te­de po­ka­len til Madrid. HVAD ER DIN STØR­STE OPLEVELSE MED CHAM­PIONS LE­AGUE? At se en elek­trisk og eu­forisk Pep Gu­ar­di­o­la på pres­se­mø­det ef­ter 2-0 sej­ren over Man­che­ster United i 2009-fi­na­len i Rom var no­get helt spe­ci­elt. Den nye Bar­ce­lo­na-ma­na­ger hav­de vun­det alt, hvad han kun­ne, i sin før­ste sæ­son, og han var så glad og så let­tet og snak­ke­de løs om det tak­ti­ske spil med Eto'o på kan­ten og Mes­si som falsk ni­er, før det be­greb rig­tig blev op­fun­det. Kon­tra­sten til den vris­ne Sir Alex Fer­gu­son var enorm – og selv­føl­ge­lig fuldt for­stå­e­lig. HVEM KAN UDFORDRE RE­AL MADRID? Der er hel­dig­vis man­ge om bud­det. Sid­ste sæ­son vi­ste fransk klub­fod­bold, at der sker spæn­den­de ting i Li­gue 1, og med til­gan­gen af Ney­mar kan PSG nå langt. Og så er der selv­føl­ge­lig og­så Bay­ern Mün­chen og Bar­ce­lo­na, mens Man­che­ster-klub­ber­ne har ma­na­ge­re, der tid­li­ge­re er nå­et til tops i den sto­re klub­tur­ne­ring. Det teg­ner spæn­den­de. HVIS VI SER BORT FRA CRI­STI­A­NO RO­NAL­DO OG LIO­NEL MES­SI, HVEM BLI­VER SÅ TOP­SCO­RER? Hvis Bay­ern når langt, kom­mer Lewan­dowski til at sco­re man­ge mål, mens Ney­mar som ho­ved­per­son i Psg-an­gre­bet og­så kan kom­me ti­e­re på tav­len end i Bar­ce­lo­na.

HVAD SKAL VI VI­DE OM DIT BIDRAG TIL MAGASINET?

Jeg har al­tid væ­ret in­ter­es­se­ret i sta­ti­stik og tal­nør­de­ri, og nog­le gan­ge en­der det og­så med at bli­ve til en hi­sto­rie el­ler to. Til­ba­ge i juli sad jeg så­le­des og ro­de­de med en gi­gan­tisk sta­ti­stik over de dan­ske holds ind­sats i Eu­ro­pa helt til­ba­ge fra AGF i 1955 og frem til i dag ud fra en un­dren over, om FC København mon ef­ter­hån­den hav­de over­ha­let Brønd­by i Eu­ro­pa. Det ta­l­ar­bej­de åben­ba­re­de, at Re­al Madrid un­der­vejs hav­de mødt tre for­skel­li­ge hold i Oden­se, hvil­ket lig­ne­de en hi­sto­rie – og det blev det så og­så.

Knap så man­ge tal var der i fe­bru­ar 2016, da vi på re­dak­tio­nen hav­de snak­ket om stør­rel­sen af ba­ner­ne i Pre­mi­er Le­ague. Var de ef­ter­hån­den ble­vet li­ge sto­re, el­ler var der sta­dig for­skel? Der var for­skel. Whi­te Hart La­ne var mindst, og for­skel­len var stør­re, end man skul­le tro, hvil­ket åben­bart og­så har haft be­tyd­ning for Tot­ten­ham. De har i hvert fald haft det svært på det no­get stør­re græstæp­pe på Wem­bley, men bli­ver det an­der­le­des, når de får den som fast hjem­me­ba­ne i den­ne sæ­son? Det kan man og­så læ­se om i Cham­pions Le­ague-magasinet.

SEBASTIAN STANBURY HVEM ER DU? Da jeg var ung, hav­de jeg svøm­me­træ­ning tirs­dag, og ef­ter man­ge ki­lo­me­ter i bas­si­net var af­te­nens høj­de­punkt at kom­me hjem i so­fa­en, tan­ke de­po­ter­ne op med en ostemad el­ler et styk­ke cho­ko­la­de og se den sid­ste hal­ve ti­me af af­te­nens Cham­pions Le­ague-kamp. Sce­nen be­stå­en­de af fluo­re­s­ce­ren­de grønt græs, af­ten­mør­ke og skin­nen­de pro­jek­tør­lys og så 22 su­per­stjer­ner til at op­fø­re fo­re­stil­lin­gen. Jeg var vild med det.

I dag er jeg 30 år gam­mel, bor på Øster­bro i København og har væ­ret fa­stan­sat som jour­na­list på Tips­bla­det i fem år. Og jeg hol­der sta­dig me­get af tirs­dag og ons­dag af­ten. HVAD ER DIN STØR­STE OPLEVELSE MED CHAM­PIONS LE­AGUE? I for­å­ret 2008 be­slut­te­de tre un­ge jour­na­list­stu­de­ren­de sig for, at me­di­eju­raun­der­vis­nin­gen måt­te pas­se sig selv et par da­ge. Vi hav­de få­et i ho­ve­d­et, at vi vil­le ned at se FC Bar­ce­lo­na og Man­che­ster United spil­le Cham­pions Le­ague-se­mi­fi­na­le, så vi køb­te bil­let­ter til fly og kamp og drog af sted. Det var al­le pen­ge­ne værd. Godt nok slut­te­de kam­pen 0-0, men jeg kan sta­dig genkal­de brø­let fra 90.000 ca­ta­lo­ni­e­re, da Cri­sti­a­no Ro­nal­do spar­ke­de et straf­fes­park over mål, og Lio­nel Mes­si spil­le­de så godt, at man sad med for­nem­mel­sen af, at den 20-åri­ge ar­gen­ti­ner me­get vel kun­ne ud­vik­le sig til ver­dens bed­ste. HVEM KAN UDFORDRE RE­AL MADRID? Ef­ter Re­al Madrid i flot stil brød for­ban­del­sen over de for­sva­ren­de me­stre, er der in­tet, der si­ger, at spa­ni­er­ne ik­ke skul­le kun­ne vin­de igen, og trup­pen frem­står skræm­men­de stærk og bred. Men Cham­pions Le­ague bli­ver ik­ke af­gjort af, hvem der er bedst i sen­som­me­ren og det tid­li­ge ef­ter­år. Det af­gø­ren­de er at und­gå form­kri­ser i for­å­ret, hvor stor­klub­ber­ne mø­des i ot­ten­de­dels-, kvart- og se­mi­fi­na­ler. Bay­ern Mün­chen og FC Bar­ce­lo­na må man al­drig un­der­vur­de­re, og så bli­ver det in­ter­es­sant at se, om Man­che­ster-klub­ber­ne kan løf­te sig til det kræ­ve­de ni­veau. HVIS VI SER BORT FRA CRI­STI­A­NO RO­NAL­DO OG LIO­NEL MES­SI, HVEM BLI­VER SÅ TOP­SCO­RER? I en al­der af 24 har Ro­me­lu Lukaku sco­ret me­re end 150 kar­ri­e­re­mål, men han har sta­dig sin før­ste op­træ­den i Cham­pions Le­ague til go­de. For Anderlecht har han sco­ret et par gan­ge i kva­li­fi­ka­tio­nen, men han kom al­drig til at spil­le i tur­ne­rin­gen med Chel­sea, og West Bromwich og Ever­ton har al­drig væ­ret tæt på at kva­li­fi­ce­re sig. Men nu får den sto­re an­gri­ber sin de­but med Man­che­ster United, og The Red De­vils lig­ner et hold, der kan sco­re me­get i den­ne sæ­son. Des­u­den er pulj­en over­kom­me­lig, og Lukaku star­te­de sin United-kar­ri­e­re med at sco­re mod Re­al Madrid i den eu­ro­pæ­i­ske Su­per Cup. HVAD SKAL VI VI­DE OM DIT BIDRAG TIL MAGASINET? I maj må­ned så jeg i Sto­ck­holm Man­che­ster United vin­de Eu­ro­pa Le­ague, og den oplevelse har jeg brugt som ud­gangs­punkt for en ar­ti­kel om, at der i dag er man­ge ind­gan­ge til den tur­ne­ring, der en­gang var for­be­holdt de na­tio­na­le me­stre fra de en­kel­te lan­de. Des­u­den har jeg talt med et par af de dan­ske del­ta­ge­re, og ef­ter en som­mer, hvor Ney­mar blev ver­dens su­verænt dy­re­ste fod­bold­spil­ler, har jeg set nær­me­re på, hvor­dan de tid­li­ge­re re­kor­din­de­ha­ve­re har hånd­te­ret væg­ten fra det tun­ge pris­skilt i den tur­ne­ring, man­ge af dem er ble­vet købt for at vin­de. MOR­TEN GLINVAD HVEM ER DU? Fre­elan­cejour­na­list og fod­bold­kom­men­ta­tor. Tog skrid­tet som selv­stæn­dig i som­mer ef­ter ot­te år som fa­stan­sat kom­men­ta­tor hos det nu­væ­ren­de Eu­rosport. Kom­men­te­rer fort­sat der og er nu og­så fast til­knyt­tet Tips­bla­det. HVAD ER DIN STØR­STE OPLEVELSE MED CHAM­PIONS LE­AGUE? Vil­lar­re­al-­in­ter. Kvart­fi­na­le i 2006. Var på El Madri­gal, da Vil­lar­re­als de­butan­ter slog mæg­ti­ge In­ter ud. Min fa­sci­na­tion af Riquel­me vok­se­de en del den af­ten, hvor he­le by­en fejre­de Den Gu­le Ubåd. HVEM KAN UDFORDRE RE­AL MADRID? The usu­al su­spects: Bay­ern Mün­chen, Ju­ven­tus og Pa­ris Saint-ger­main. Tviv­ler til gen­gæld på, at Bar­ce­lo­na og Atlético kan gø­re det i år. HVIS VI SER BORT FRA CRI­STI­A­NO RO­NAL­DO OG LIO­NEL MES­SI, HVEM BLI­VER SÅ TOP­SCO­RER? Ro­bert Lewan­dowski. Med Bay­erns styr­ke i dis­se år bur­de der væ­re ba­sis for en ti­tel med Lewan­dowski som top­sco­rer. El­ler Ney­mar, hvis PSG får det til at klik­ke. HVAD SKAL VI VI­DE OM DIT BIDRAG TIL MAGASINET? At skri­ve om Cri­sti­a­no Ro­nal­do er en ud­for­dring, da der i for­vej­en er sagt og skre­vet så me­get om ham. Men kil­der­ne i ar­tik­len gjor­de i hvert fald mig selv klo­ge­re om­kring hans for­an­dring som spil­ler de sid­ste par år. MAR­TIN DAVIDSEN HVEM ER DU? Fre­elan­cejour­na­list Mar­tin Davidsen. Har skre­vet om fod­bold i me­re end 10 år -stør­ste­delen af ti­den i Tips­bla­dets tje­ne­ste på en­ten print el­ler web. HVAD ER DIN STØR­STE OPLEVELSE MED CHAM­PIONS LE­AGUE? Jeg var til Cham­pions Le­ague-fi­na­len i 2015, men jeg vil al­li­ge­vel frem­hæ­ve 1/8-fi­na­len mel­lem Man­che­ster United og AC Milan i 2010, hvor Way­ne Roo­ney var ustyr­lig på Old Traf­ford. Det var midt i pe­ri­o­den med fan­pro­te­ster mod Gla­zer-fa­mi­li­en, og des­u­den et gen­syn med David Beck­ham på den gam­le hjem­me­ba­ne i Man­che­ster. Stor stem­ning og frem­ra­gen­de fod­bold­kamp, der og­så in­de­holdt et sid­ste glimt af Ro­nal­din­ho. HVEM KAN UDFORDRE RE­AL MADRID? Jeg må væ­re tro mod min kær­lig­hed til tysk fod­bold og pe­ge på Bay­ern Mün­chen. I Car­lo An­ce­lot­ti har man en træ­ner, der har prø­vet at vin­de tur­ne­rin­gen før, og trup­pen er sta­dig spæk­ket med er­fa­ring, ta­lent og kva­li­tet trods af­ske­den med La­hm og Alonso. HVIS VI SER BORT FRA CRI­STI­A­NO RO­NAL­DO OG LIO­NEL MES­SI, HVEM BLI­VER SÅ TOP­SCO­RER? For­ud­sæt­ter vi, at Bay­ern Mün­chen når langt i tur­ne­rin­gen, er det op­lagt at pe­ge på Ro­bert Lewan­dowski, som på si­ne bed­ste da­ge er en uover­truf­fen af­slut­ter. HVAD SKAL VI VI­DE OM DIT BIDRAG TIL MAGASINET? Jeg har skre­vet næ­sten halv­de­len af holdsi­der­ne i magasinet, der gi­ver et bil­le­de af den mang­fol­dig­hed, Cham­pions Le­ague trods alt sta­dig re­præ­sen­te­rer. De kom­men­de struk­turæn­drin­ger er ik­ke slå­et igen­nem end­nu, og det har væ­ret spæn­den­de at dyk­ke ned i de for­skel­li­ge del­ta­gen­de hold. Der er væ­sent­lig for­skel på hold som Ju­ven­tus og Anderlecht, men de kon­kur­re­rer i sam­me tur­ne­ring. Det er vel­gø­ren­de for fod­bol­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.