UNG OG ERFAREN IN­TER­VIEW AN­DREAS CHRI­STEN­SEN

An­dreas Chri­sten­sen er vendt hjem til Chel­sea som en ung, men erfaren spil­ler, der med Borus­sia Mön­cheng­lad­bach har spil­let Cham­pions Le­ague to sæ­so­ner i to træk. Og læg­ger man der­til hans kam­pe med ung­doms­hol­de­ne i Chel­sea, får man en for­sva­rer med en pæ

Champions League Magasinet - - ANDREAS CHRISTENSEN - TEKST: SEBASTIAN STANBURY

Han er 21 år gam­mel, men tan­ken om at skul­le spil­le Cham­pions Le­ague-kam­pe med Chel­sea er ik­ke no­get, der gør ham nervøs. Ik­ke læn­ge­re.

For An­dreas Chri­sten­sen har run­det et to­cif­ret an­tal kam­pe i tur­ne­rin­gen og kva­li­fi­ka­tio­nen der­til. De se­ne­ste to sæ­so­ners ud­lej­ning fra Lon­don-klub­ben og til Borus­sia Mön­cheng­lad­bach har gi­vet præ­cis det, det skul­le, nem­lig mas­ser af spil­le­tid på et godt se­ni­o­r­hold og der­til vær­di­fuld Cham­pions Le­ague-er­fa­ring som en bonus. I beg­ge An­dreas Chri­sten­sens sæ­so­ner i Tys­kland spil­le­de tra­di­tions­klub­ben i grup­pe­spil­let, og der­til kom tre kno­ck­out­kam­pe i Eu­ro­pa Le­ague i for­å­ret. For­sva­re­ren score­de end­da i to af dem.

”Jeg føler mig ut­ro­ligt hel­dig. Som ung spil­ler er det ik­ke sik­kert, man kan få lov til at spil­le Cham­pions Le­ague, men ti­m­in­gen var rig­tig, og jeg føl­te mig klar til at væ­re star­ter på hol­det gen­nem he­le sæ­so­nen. Jeg var hel­dig, og jeg var på det rig­ti­ge sted,” si­ger An­dreas Chri­sten­sen til Cham­pions Le­ague-magasinet om de eu­ro­pæ­i­ske kam­pe, som han har i be­ne­ne frem mod den­ne sæ­son, hvor han skal for­sø­ge at spil­le sig til et gen­nem­brud i Chel­sea. Og selv om han i Lon­don ik­ke har den fa­ste plads, han spil­le­de sig til i Glad­bach, hå­ber han på spil­le­tid i de eu­ro­pæ­i­ske kam­pe.

”Det er ble­vet lidt svæ­re­re, end det var før, men jeg vil helt klart sat­se på og ar­bej­de for, at

jeg og­så får spil­le­tid i den tur­ne­ring. Mi­ne am­bi­tio­ner er at ar­bej­de mig til det,” si­ger An­dreas Chri­sten­sen.

FØD­SELS­DAG OG EUROPÆISK SE­MI­FI­NA­LE

Da An­dreas Chri­sten­sen vok­se­de op i Blovstrød i Nord­s­jæl­land, var hans for­hold til Cham­pions Le­ague det sam­me som så man­ge an­dre un­ge dren­ges. Når der var kamp tirs­dag og ons­dag af­ten, sad han på so­fa­en i en fod­bold­trø­je og så si­ne ynd­lings­hold, og skul­le der lidt ek­stra pres på, når han spil­le­de hyg­ge­kam­pe med ven­ner­ne, sat­te de hym­nen på som op­takt.

Men det skul­le snart bli­ve me­re se­ri­øst. Som 15-årig la­ve­de An­dreas Chri­sten­sen en af­ta­le med Chel­sea gæl­den­de fra som­me­ren 2012, og al­le­re­de i sin før­ste sæ­son spil­le­de han med i Ne­xt­gen Se­ri­es, en uof­fi­ci­el for­lø­ber for den ung­doms­ud­ga­ve af Cham­pions Le­ague, som UEFA kort ef­ter ind­før­te. Chel­sea nå­e­de i 2013 fi­na­len, som Aston Vil­la dog vandt, og da Lon­don-klub­ben de kom­men­de to sæ­so­ner spil­le­de UEFA Youth Le­ague, var det med An­dreas Chri­sten­sen på hol­det. Det før­ste år blev det til exit i kvart­fi­na­len mod et Schal­ke-hold med blandt an­dre Leroy Sané, men sæ­so­nen ef­ter spil­le­de An­dreas Chri­sten­sen samt­li­ge mi­nut­ter i tur­ne­rin­gen. Han la­ve­de to as­sists i en 6-0-sejr over Sporting, da han som høj­re ba­ck fik lov til at spur­te frem over step­per­ne og del­ta­ge i det op­byg­gen­de spil. Han var med til at slå Roma i se­mi­fi­na­len på sin 19 års fød­sels­dag. Og han op­le­ve­de, hvor­dan det var at vin­de en stor, in­ter­na­tio­nal tur­ne­ring og fejre sej­ren med sin fa­mi­lie, da Chel­sea vandt fi­na­len i Ny­on med 3-2 over Sjakhtar Donetsk trods et selv­mål af Chri­sten­sen.

Så in­den te­e­na­ge­å­re­ne var for­bi, hav­de dan­ske­ren spil­let tre sto­re in­ter­na­tio­na­le ung­doms­tur­ne­rin­ger, der al­le strak­te sig over en hel sæ­son.

”Det star­te­de tid­ligt, og det var no­get, man ger­ne vil­le vin­de som ung spil­ler. Man mø­der spil­le­re, som man må­ske kom­mer til at mø­de igen i frem­ti­den, og er­fa­rin­gen er god. Jeg har kun go­de min­der, og det var no­get, jeg glæ­de­de mig til at spil­le.”

”Man får lov til at spil­le mod an­dre spil­ty­per, så man ik­ke he­le ti­den mø­der no­gen fra Eng­land, der al­le spil­ler på sam­me må­de. Man får mod­stand fra ud­lan­det, og det er vig­tigt,” si­ger An­dreas Chri­sten­sen.

Tre må­ne­der ef­ter UEFA Youth Le­ague-fi­na­len mod Sjakhtar blev Chel­sea-dan­ske­ren le­jet ud til Borus­sia Mön­cheng­lad­bach på en to år lang kon­trakt, og der­med ven­te­de en ny europæisk tur­ne­ring. For Glad­bach hav­de sæ­so­nen for­in­den le­ve­ret de bed­ste re­sul­ta­ter i åre­vis, var ble­vet num­mer tre i Bun­des­liga­en og hav­de kva­li­fi­ce­ret sig di­rek­te til Cham­pions Le­ague. Og den dan­ske te­e­na­ger var fast mand gen­nem næ­sten he­le det føl­gen­de år.

Ef­ter 0-4 i pre­mi­e­ren mod Dortmund røg dan­ske­ren el­lers ud på bæn­ken, men re­sul­ta­ter­ne blev ik­ke bed­re af den grund. Blandt an­det tab­te Glad­bach 3-0 til Se­vil­la i før­ste Cham­pions Le­ague-kamp, og så vend­te An­dreas Chri­sten­sen til­ba­ge til star­top­stil­lin­gen, hvor han blev re­sten af sin tid i Tys­kland. Det be­tød, at han i før­ste sæ­son spil­le­de Cham­pions Le­ague-kam­pe mod Man­che­ster Ci­ty, Ju­ven­tus og Se­vil­la og året ef­ter, da hans ty­ske klub end­nu en­gang hav­de kva­li­fi­ce­ret sig, var han op­pe imod FC Bar­ce­lo­na samt end­nu en­gang Ci­ty. Ef­ter bænk­plad­sen mod Se­vil­la gik han kun glip af yder­li­ge­re to kam­pe, op­gø­re­ne mod Cel­tic i ef­ter­å­ret 2016 hvor han var ska­det. Re­sten af Glad­ba­chs Cham­pions Le­ague-mi­nut­ter spil­le­de han, og den vær­di­ful­de tid på ba­nen ta­ger han med til Lon­don.

”Jeg bli­ver ik­ke skræmt af sto­re sce­ner. Man kan godt bli­ve kyst i star­ten, men der skal en del til nu. Nu har jeg spil­let på for­skel­li­ge sta­dio­ner, følt de for­skel­li­ge pres­se­de si­tu­a­tio­ner, så det gi­ver er­fa­ring til at kun­ne væ­re på ba­nen og træf­fe de rig­ti­ge be­slut­nin­ger un­der pres,” si­ger An­dreas Chri­sten­sen.

HØ­JE­RE KRAV

De be­slut­nin­ger skal han nu træf­fe på Stam­ford Brid­ge som en del af Chel­sea en­gel­ske mester­hold, der ef­ter en sæ­sons fra­vær er til­ba­ge i Cham­pions Le­ague. Og der skal sat­ses på Eu­ro­pa.

”Det er no­get, som he­le klub­ben ser frem til, og det er vig­tigt. Jeg vil sta­dig si­ge, at Pre­mi­er Le­ague kom­mer først, men det er no­get, som klub­ben vil gå ef­ter og ger­ne kom­me langt i,” si­ger An­dreas Chri­sten­sen.

Kon­tra­sten til Borus­sia Mön­cheng­lad­bach er stor. For den ty­ske klub var det en suc­ces ale­ne at del­ta­ge, men den går ik­ke i Chel­sea. Fun­da­men­tet for europæisk op­sti­gen er til ste­de ef­ter to en­gel­ske mester­ska­ber i de se­ne­ste tre sæ­so­ner, og des­u­den er det tid­li­ge­re ble­vet til tri­umf i tur­ne­rin­gen, da Di­di­er Drog­ba sør­ge­de for tro­fæ­et på Al­li­anz Are­na i 2012. Der­for ved An­dreas Chri­sten­sen godt, at suc­ces­kra­vet er hø­je­re.

”Det er no­get an­det. Det er nog­le an­dre ting, der bli­ver fo­ku­se­ret på. Det er svært at si­ge præ­cist, for man vil jo sta­dig ger­ne vin­de hver kamp, men am­bi­tio­ner­ne er en tak hø­je­re,” si­ger dan­ske­ren, som dog ik­ke føler, pres­set er stør­re end i Pre­mi­er Le­ague.

”Nej, det sy­nes jeg ik­ke. Al­le kam­pe skal vin­des, og det tror jeg, vi har chan­cer for med det hold, vi har. Jeg føler ik­ke, at pres­set er stør­re end i Pre­mi­er Le­ague. Fan­se­ne ser det på sam­me må­de: De vil ba­re ha­ve en sejr. Så jeg sy­nes ik­ke, det er an­der­le­des,” si­ger An­dreas Chri­sten­sen før sin tred­je sæ­son i Cham­pions Le­ague.

I Cham­pions Le­ague har An­dreas Chri­sten­sen væ­ret med til at pas­se på nog­le af de stør­ste stjer­ner - her Ney­mar i sid­ste sæ­sons kamp mod Bar­ce­lo­na. Fo­to: Ina Fassben­der/ Ritzau Fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.