CHAM­PIONS LE­AGUE-HYM­NEN VEN­DER TIL­BA­GE TIL DE KUIP

Et af Eu­ro­pas mest my­ti­ske sta­dio­ner ven­der til­ba­ge til Cham­pions Le­ague, når Fey­eno­ord ef­ter 15 år igen skal spil­le med i tur­ne­rin­gen. På De Kuip er stem­nin­gen no­get for sig, og hol­læn­der­nes dan­ske top­sco­rer Ni­co­lai Jør­gen­sen glæder sig til at væ­re en de

Champions League Magasinet - - NICOLAI JØRGENSEN - TEKST: SEBASTIAN STANBURY

”Jeg tror, det bli­ver magisk,” si­ger Ni­co­lai Jør­gen­sen om at skul­le spil­le Cham­pions Le­ague på De Kuip. Her tak­ker han som num­mer seks fra høj­re til­sku­er­ne ef­ter en liga­kamp i de­cem­ber 2015. Fo­to: Ritzau Fo­to.

Da den dan­ske fod­bold­bog ”Eu­ro­pas Are­na­er” ud­kom i for­å­ret 2017, hand­le­de et af ka­pit­ler­ne om Fey­eno­ords hjem­me­ba­ne De Kuip. På trods af en stolt for­tid bleg­ner Fey­eno­ords hi­sto­rie sam­men­lig­net med Ajax' be­tyd­ning for in­ter­na­tio­nal fod­bold, men det var ik­ke Am­ster­dam Are­na, der er blev po­rtræt­te­ret i bo­gen. De Kuip er gan­ske en­kelt et me­re in­ter­es­sant sta­dion.

”Det er ik­ke kun et en­kelt sted på sta­dion, at der sker no­get, Det er som om, der er ak­ti­vi­tet overalt,” be­mær­kes det i bo­gen om Fey­eno­ord-hjem­me­ba­nen, der er kendt for sin go­de stem­ning.

De Kuip er der, hvor at­mos­fæ­ren er no­get sær­ligt, selv når Fey­eno­ord ik­ke er det, men det er be­stemt og­så et sta­dion, der er vel­eg­net til de sto­re stun­der. Re­kord­hø­je 10 eu­ro­pæ­i­ske fi­na­ler er ble­vet spil­let i Va­ske­balj­en i Rot­ter­dam, og i 2000 spar­ke­de David Treze­gu­et eu­ro­pa­mester­ska­bet til Frank­rig sam­me sted. Men det er ved at væ­re læn­ge si­den, at sta­dio­nets eget hold selv har bi­dra­get med sto­re in­ter­na­tio­na­le øje­blik­ke.

Fey­eno­ord har stol­te eu­ro­pæ­i­ske tra­di­tio­ner. Klub­ben blev i 1970 den før­ste fra Hol­land til at vin­de Eu­ro­pa Cup­pen, og det er og­så ble­vet til UEFA Cup-tri­um­fer, se­ne­st i 2002 da Jon Da­hl To­mas­son blev Man of the Match i 3-2-fi­na­le­sej­ren over Dortmund – på De Kuip. Si­den er det ik­ke gå­et så godt. Det er ble­vet til en­kel­te kno­ck­out­kam­pe i Eu­ro­pa Le­ague, men Cham­pions Le­ague har Fey­eno­ord ik­ke spil­let i 15 år. Nu ven­der Rot­ter­dam-klub­ben til­ba­ge, og der skal igen spil­les fod­bold i europæisk topklas­se på De Kuip. Klub­bens dan­ske spil­ler Ni­co­lai Jør­gen­sen kan næ­sten ik­ke ven­te.

”Jeg glæder mig til op­le­ve sta­dion, når vi skal spil­le Cham­pions Le­ague. Sid­ste år i Eu­ro­pa Le­ague hav­de vi nog­le re­strik­tio­ner med hen­syn til fans, men jeg tror, det bli­ver magisk i år,” si­ger an­gri­be­ren til Cham­pions Le­ague-magasinet.

Han hen­ty­der til, at Fey­eno­ord i sid­ste sæ­son re­du­ce­re­de til­sku­er­ka­pa­ci­te­ten i de eu­ro­pæ­i­ske kam­pe for at fø­je UEFA ef­ter til­sku­eru­ro­lig­he­der til­ba­ge i 2015. Det be­tød, at der for ek­sem­pel kun var 31.000 til­sku­e­re i grup­pe­spil­let mod Man­che­ster United, 20.000 fær­re end den sam­le­de ka­pa­ci­tet. Ni­co­lai Jør­gen­sen lag­de op til Ton­ny Vil­he­nas en­li­ge mål i kam­pen mod de se­ne­re vin­de­re, og det, han op­le­ve­de i sin før­ste eu­ro­pæ­i­ske kamp med Fey­eno­ord, gør ham spændt på det­te ef­ter­år, hvor der kom­mer end­nu flere til­sku­e­re i en end­nu stør­re tur­ne­ring.

”Sid­ste år mod United var der kun halvt fyldt, men al­le, der hav­de set kam­pen, sag­de, at det var det vil­de­ste, og sta­dion var ved at fal­de sam­men. Jeg tror, det bli­ver lidt ner­vepi­r­ren­de, men sam­ti­dig sygt fedt.”

”Det er et svært sted at spil­le som ude­hold. Der er ik­ke rig­tigt no­gen af de sto­re hold, der for­ven­ter no­get, når de skal mø­de os på et sta­dion, der eks­plo­de­rer fuld­stæn­dig. Det er et fedt sted at spil­le som hjem­me­hold. Det er vir­ke­lig et svært sted at kom­me.”

BED­RE MU­LIG­HE­DER END MED FCK

Ni­co­lai Jør­gen­sen var 20 år gam­mel, da han i ef­ter­å­ret 2011 fik ni mi­nut­ters Cham­pions Le­ague-fod­bold for Le­ver­ku­sen – seks mod Genk, tre mod Va­len­cia. Hav­de det væ­ret hans ene­ste mø­de med den stør­ste eu­ro­pæ­i­ske klub­tur­ne­ring, vil­le han sta­dig ha­ve haft flere Cham­pions Le­ague-mi­nut­ter end Fey­eno­ord det se­ne­ste år­ti og og­så væ­re for­an ad­skil­li­ge af hold­kam­me­ra­ter­ne, men det var det ik­ke.

For i 2013 delt­og Jør­gen­sen med FC København, og han spil­le­de samt­li­ge seks kam­pe i en stærk pul­je med Re­al Madrid, Ju­ven­tus og Ga­la­ta­s­a­ray. Han score­de end­da i 1-1-kam­pen mod Ju­ven­tus i Par­ken, da han nå­e­de en fris­parks­bold før Gi­o­r­gio Chiel­li­ni og spar­ke­de den for­bi Gi­an­lu­i­gi Buf­fon. Men dan­ske­ren føler sig ik­ke som en Cham­pions Le­ague-erfaren spil­ler.

”Nej, det gør jeg ik­ke. Det er ved at væ­re nog­le år si­den, så det bli­ver nyt for os al­le sam­men, for det er ik­ke hvert år, jeg spil­ler Cham­pions Le­ague. Jeg kan ta­ge med, at jeg har prø­vet det før, og de før­ste ner­ver er væk, men det bli­ver en helt ny ting og et helt an­det tem­po.”

1-1-kam­pen mod de ita­li­en­ske me­stre var FC Kø­ben­havns før­ste i Cham­pions Le­ague den sæ­son, og den var et af få lys­punk­ter. Godt nok sør­ge­de Da­ni­el Braa­ten med et hæl­mål for, at kø­ben­hav­ner­ne slog Ga­la­ta­s­a­ray i Par­ken, men de tre ude­kam­pe blev tabt med sam­men­lagt 10-2, og to Cri­sti­a­no Ro­nal­do-scor­in­ger be­tød, at FCK mod Re­al Madrid for før­ste gang tab­te en grup­pe­spilskamp i Par­ken.

”Det var helt vildt, helt vildt. Det var den vær­ste grup­pe, vi kun­ne ha­ve truk­ket, og vi hav­de ik­ke så sto­re chan­cer. Nu ved jeg godt, at vi med FC slog Ga­la­ta­s­a­ray, men på pa­pi­ret kan vi bed­re væ­re med nu, det er jeg sik­ker på. I hvert fald to af de kam­pe, vi skal spil­le på hjem­me­ba­ne nu, kom­mer vi til at ha­ve stør­re chan­cer for at vin­de. Det bli­ver sjovt at væ­re en del af,” si­ger Ni­co­lai Jør­gen­sen.

SKAL SLÅ TIL PÅ OMSTILLINGER

Ef­ter 15 år ude af Cham­pions Le­ague ven­der de hol­land­ske me­stre til­ba­ge til tur­ne­rin­gen med et brag. Fey­eno­ord har truk­ket Man­che­ster Ci­ty, Na­po­li og Sjakhtar Donetsk.

”Det er jo vir­ke­ligt go­de hold, vi har truk­ket. Der er ik­ke nog­le af kam­pe­ne, hvor man tæn­ker, at vi er fa­vo­rit­ter, men det gør det sjovt. In­gen har no­gen for­vent­nin­ger til os. Hvis vi skal spil­le Eu­ro­pa Le­ague el­ler end­da går vi­de­re, vil det ha­ve væ­ret over ev­ne. Det bli­ver ba­re fedt,” si­ger Ni­co­lai Jør­gen­sen.

I sid­ste sæ­son la­ve­de han 21 mål i 32 kam­pe og blev top­sco­rer i Æres­di­vi­sio­nen, men hans sta­ti­stik i Eu­ro­pa er ik­ke li­ge så god. I 42 kam­pe har han la­vet ot­te mål for Le­ver­ku­sen, FC København og Fey­eno­ord, og Jør­gen­sen ved godt, at det ik­ke bli­ver nemt at sco­re i Cham­pions Le­ague.

”Det er svæ­re vil­kår. Der bli­ver få chan­cer, højst sand­syn­ligt, så man skal ta­ge dem, når de kom­mer. Det gør det ba­re fedt, og man skal vir­ke­lig væ­re tændt og mo­ti­ve­ret til at slå igen­nem,” si­ger top­sco­re­ren.

Men selv om han ved, det bli­ver svært, tror han på, at hol­det har kva­li­te­ter­ne til at kun­ne gø­re ondt på de eu­ro­pæ­i­ske mod­stan­de­re.

”Vi står fak­tisk rig­tigt godt og kom­pakt de­fen­sivt, og så har vi hur­ti­ge spil­le­re of­fen­sivt. I om­stil­lin­ger­ne kom­mer der helt sik­kert til at væ­re plads, og den skal vi ud­nyt­te. Vi har spil­le­re, der sag­tens kan be­gå sig, man­ge lands­holds­spil­le­re, så vi har helt sik­kert sto­re chan­cer for at la­ve nog­le re­sul­ta­ter, spe­ci­elt på hjem­me­ba­ne. Vi går ind med fuldt mod og går ef­ter at vin­de.”

Ni­co­lai Jør­gen­sen har et spe­ci­elt for­hold til Cham­pions Le­ague-hym­nen. Da han var yn­gre, be­hand­le­de han og ven­ner­ne den som en na­tio­nalsang, så når den kom på, rej­ste de sig og lag­de hån­den over hjer­tet. Den dag i dag får han sta­dig gå­se­hud, når han hø­rer, og han glæder sig til at op­le­ve det på et fyldt De Kuip.

”Det kom­mer til at bli­ve sinds­sygt. Jeg tror ik­ke, man fin­der me­get bed­re stem­ning i Eu­ro­pa end på vo­res sta­dion.”

Bay­ern Mün­chen er den­ne som­mer ble­vet yn­gre.

Væk er de to ver­dens­me­stre Phi­lipp La­hm og Xa­bi Alonso samt re­ser­ve­må­l­mand Tom Star­ke, der al­le tre har indstil­let kar­ri­e­ren, og ind er kom­met Coren­tin To­lis­so, Nik­las Sü­le, Ja­mes Rodrígu­ez og en veks­ling af Kings­ley Co­man-le­je­må­let til et køb fra Ju­ven­tus.

Des­u­den er Re­na­to San­ches sendt på græs i Swan­sea ef­ter et skidt år i Tys­kland, mens Me­h­di Be­na­tia og Doug­las Cos­ta er ud­le­jet til Ju­ven­tus.

Rodrígu­ez og To­lis­so er to mar­kan­te, yn­gre spil­le­re, Bay­ern Mün­chen tra­di­tio­nen tro hav­de tid­ligt på plads i trans­fer­vin­du­et i mod­sæt­ning til ad­skil­li­ge af top­kon­kur­ren­ter­ne i Cham­pions Le­ague, der var ak­ti­ve ind­til de sid­ste ti­mer i trans­fer­vin­du­et.

Fran­ske To­lis­so er nu det dy­re­ste Bay­ern-ind­køb no­gen­sin­de, men bå­de PSG, FC Bar­ce­lo­na, Chel­sea, Man­che­ster United og Man­che­ster Ci­ty har købt dy­re­re spil­le­re den­ne som­mer, mens en ræk­ke an­dre hold har mat­chet To­lis­sos pris om­kring 300 mil­li­o­ner kro­ner.

Cham­pions Le­ague-magasinet har dis­ku­te­ret Bay­ern Mün­chens frem­tids­ud­sig­ter, trans­fer­mar­ke­det og Cham­pions Le­ague med Bay­ern Mün­chens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Karl-heinz Rummenigge.

Hvor­dan vur­de­rer du fod­bol­dens ak­tu­el­le ud­vik­ling?

”Kon­kur­ren­cen på og uden for ba­nen er ble­vet glo­bal. Som al­tid er pri­ser­ne på bå­de løn­nin­ger og trans­fer­be­ta­lin­ger­ne ik­ke fal­det. Det er ef­ter min me­ning et pro­blem. Vi ar­bej­der al­le hår­de­re og hår­de­re for hvert år, så vi kan sam­le end­nu flere pen­ge, der bru­ges på trans­fer­mar­ke­det. Ik­ke mindst på løn­nin­ger. For at væ­re helt ær­lig tror jeg ik­ke, det kan bli­ve ved.”

Hvad vil I gø­re ved det?

”Sid­ste år hav­de vi for før­ste gang en spil­ler, der ko­ste­de me­re end 100 mil­li­o­ner eu­ro [Paul Pog­ba], og hans løn over den fe­måri­ge kon­trakt er nok ik­ke langt fra sam­me be­løb. For mig er pro­ble­met, at vi of­te har dis­ku­te­ret og skænd­tes frem og til­ba­ge med UEFA, men vi har al­drig væ­ret i stand til at fin­de en løs­ning på grund af EU. Jeg var to-tre gan­ge i Bruxel­les med Mi­chel Plat­i­ni for at dis­ku­te­re med Eu-po­li­ti­ke­re, om det var mu­ligt at ind­fø­re et løn­loft i fod­bold, som man ken­der det fra de sto­re sport­s­liga­er i USA. Eu-po­li­ti­ker­ne luk­ke­de med det sam­me dø­ren helt for det. De vil­le ha­ve en åben tur­ne­ring på tværs af græn­ser­ne, og på grund af den­ne po­li­ti­ske hold­ning kun­ne vi ik­ke fin­de en løs­ning på pro­ble­mer­ne med trans­fer­mar­ke­det, selv­om al­le par­ter i fod­bold var eni­ge om, no­get bur­de ske. Det dur ik­ke, pri­ser­ne ba­re bli­ver ved med at sti­ge og sti­ge. Hvor­når ram­mer vi lof­tet? Er der no­get loft? Det kun­ne godt væ­re, vi skul­le ta­ge dis­kus­sio­nen op igen, for EU'S po­li­ti­ke­re kan ik­ke væ­re til­fred­se med det, vi har set.”

Kan I ik­ke føl­ge med?

”Vi har ik­ke den sam­me øko­no­mi som dis­se klub­ber. I Pa­ris er der en sheik, i Chel­sea har man en oligark, og de har ba­re en an­den ty­pe fi­nan­ser til rå­dig­hed. Vi skal tje­ne pen­ge­ne, før vi kan bru­ge dem. De skal må­ske ba­re spør­ge shei­ken, før de kan bru­ge pen­ge.”

Hvor­dan ser du je­res kom­men­de sæ­so­ner?

”Jeg me­ner, fi­lo­so­fi­en er det vig­tig­ste i en klub. Og jeg kan love, vi al­drig kom­mer til at bru­ge en hu­lens mas­se pen­ge på én en­kelt spil­ler. Vo­res klubs fun­da­ment er me­get so­lidt og gen­nemtænkt, og det fun­da­ment kom­mer vi al­drig til at svig­te. Vi har byg­get et rig­tig stærkt hold op i de se­ne­ste år, og vi er ik­ke af­hæn­gi­ge af en en­kelt spil­ler. Jeg er ik­ke pe­s­si­mist. Men det er selv­føl­ge­lig hård kon­kur­ren­ce, vi mø­der ude i Eu­ro­pa.”

Er det ik­ke be­kym­ren­de for FC Bay­ern, at I i den grad do­mi­ne­rer Bun­des­liga­en? Det be­gyn­der at min­de om den skot­ske liga.

”Vi har na­tur­lig­vis brug for kon­kur­ren­ce. Fod­bold er først og frem­mest fø­lel­ser. Vo­res fe­de­ste ti­tel var den i 2001, hvor vi vandt tit­len i 94. mi­nut på et mål i Ham­borg. An­dre år, for ek­sem­pel her i 2017, når fø­lel­ser­ne ik­ke sam­me hø­je ni­veau, når vi li­ge­som je­res dan­ske mester­hold FC København vin­der tit­len sik­kert. Men det er jo ik­ke FC Bay­erns el­ler FC Kø­ben­havns skyld. Det er jo de an­dres pro­blem. De skal gø­re det bed­re. Det si­ger jeg ik­ke for at be­brej­de de an­dre. Men det er op til dem at pres­se os hår­de­re og i sid­ste en­de slå os.”

Der har jo væ­ret me­gen de­bat om og kri­tik af Cham­pions Le­ague-struk­tu­ren, der næ­ste sæ­son luk­ker flere hold fra de sto­re liga­er ind. Hvor­dan ser du tur­ne­rin­gens frem­tid?

”Jeg sy­nes, Cham­pions Le­ague fun­ge­rer rig­tig godt bå­de som tur­ne­ring, brand og rent øko­no­misk. Der er ik­ke me­get, der bør æn­dres. Vi ta­ler nu i Eu­ro­pe­an Club As­so­ci­a­tion [Klub­sam­men­slut­nin­gen i Eu­ro­pa, der ejer Cham­pions Le­ague sam­men med UEFA] om, hvad der skal ske i frem­ti­den. Men jeg er me­get op­ti­mi­stisk på Cham­pions Le­agu­es veg­ne. Det er med af­stand den stær­ke­ste og bed­ste klub­tur­ne­ring i ver­den.”

UEFA har åb­net for at spil­le Cham­pions Le­ague-fi­na­ler uden for Eu­ro­pa. Er det in­ter­es­sant for dig og Bay­ern Mün­chen?

”Det er en europæisk tur­ne­ring, så fi­na­len bør lig­ge i Eu­ro­pa. Jeg tror ik­ke, UEFA i sid­ste en­de vil æn­dre på det. Det er jo en europæisk tur­ne­ring. Vi kig­ger al­le ef­ter nye ind­tægtskil­der, men i sid­ste en­de skal vi væg­te hen­sy­net til fod­bold. Jeg hå­ber de kom­men­de Cham­pions Le­ague-fi­na­ler bli­ver spil­let i Eu­ro­pa. Der er al­tid ud­solgt og man­ge hund­re­de mil­li­o­ner, der ser fi­na­len li­ve, og når no­get fun­ge­rer så godt, ser jeg in­gen grund til at æn­dre kon­cep­tet.”

Så I er ik­ke fri­stet af at gø­re som for ek­sem­pel ita­li­e­ner­ne, der har spil­let Su­per Cup-kam­pe i Ki­na?

”Det er jo no­get, de respek­ti­ve liga­er har ar­ran­ge­ret. Man kan må­ske hjæl­pe fod­bold­spil­lets ud­vik­ling i lan­de, hvor fod­bold ik­ke er li­ge så langt frem­me som i Eu­ro­pa, men jeg me­ner, der er an­dre og bed­re må­der at gø­re det på.”

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.