DE RIGES BORD

Præ­si­den­ter, sport­s­di­rek­tø­rer, agen­ter og su­per­stjer­ner som Lio­nel Mes­si, Cri­sti­a­no Ro­nal­do, Gi­an­lu­i­gi Buf­fon og dan­ske Per­nil­le Har­der sam­le­des i Mo­na­co til lod­træk­ning til Cham­pions Le­ague-grup­pe­spil­let, pin­demad­der, slud­der og slad­der i slut­nin­gen af e

Champions League Magasinet - - REPORTAGE: LODTRÆKNING I MONACO -

Pa­ris Saint-ger­mains præ­si­dent Nas­ser Al-khelai­fi er ik­ke den mest po­pu­læ­re mand i by­en, hvor den lo­ka­le klubs ul­tras får bred pres­se­dæk­ning for en tekst ret­tet til Ky­li­an Mbap­pé om ik­ke at ta­ge til Pa­ris. Men selv­føl­ge­lig er Psg-bos­sen her al­li­ge­vel, som al­tid, når der træk­kes lod til den tur­ne­ring, der nu er det sto­re mål ef­ter den gi­gan­ti­ske Ney­mar-af­ta­le.

Den glo­ba­le byg­ge­ma­ta­dor Fl­oren­ti­no Peréz er og­så duk­ket op til lod­træk­nin­gen i den tur­ne­ring, hans Re­al Madrid har vun­det to gan­ge i træk, og toa f Peréz' nøg­le­spil­le­re, ser­gio Ra­mos og Luka Mod­rić, har så­mænd ta­get en he­li­kop­ter på vej­en til da­gens ce­re­mo­ni, hvor de bli­ver kå­ret som årets for­svars- og midt­ba­ne­spil­ler.

Sam­me trans­port­mid­del har Lio­nel Mes­si valgt. Han er sam­men med Cri­sti­a­no Ro­nal­do og Gi­an­lu­i­gi Buf­fon no­mi­ne­ret til årets spil­ler i europæisk fod­bold af UEFA og en ræk­ke sto­re eu­ro­pæ­i­ske me­di­er i ESM, her­un­der Tips­bla­det.

Der står man­ge hund­re­de fans langs den rø­de lø­ber uden for det bun­ker­lig­nen­de Gri­mal­di Forum ved strand­pro­me­na­den i Mo­na­co, hvor lod­træk­nin­gen skal hol­des, og når stjer­ner­ne kom­mer in­den for dø­re­ne, står der og­så et sam­men­suri­um af VIP'S fra UEFA'S sto­re sponso­rer og an­det godt­folk klar med mo­bil­te­le­fo­ner for at få et mo­bil­bil­le­de af en su­per­stjer­ne – må­ske en sel­fie, hvis man er fræk og tør for­sø­ge med ho­ben af sik­ker­heds­folk, der hol­der sig få me­ter fra de dy­re fod­bold­krop­pe.

Dres­sco­den er skarp; smart bu­si­ness for her­rer­ne og bu­si­ness/co­ck­tail dress til kvin­der­ne. Her er in­gen t-shir­ts og kun få je­ans, og ve den her­re, der kom­mer til et Uefa-ar­ran­ge­ment uden slips el­ler but­ter­fly.

SPEJL AF VER­DEN

Sce­ne­van­te me­d­ar­bej­de­re di­ri­ge­rer re­præ­sen­tan­ter­ne fra de 32 klub­ber til de­res plad­ser, der lig­ger in­de i mid­ten af sa­len, umid­del­bart bag UEFA'S po­li­ti­ske top­folk med præ­si­dent Alek­s­an­der Če­fe­rin i spid­sen.

Her er klub­ber ejet af rus­si­ske og ukrain­ske oligar­ker, na­tio­nal­sta­ter­ne Qa­tar, De Fore­ne­de Ara­bi­ske Emira­ter og Aser­ba­jds­jan (via FCK'S over­mænd FK Qarabag) har de­res hold i ak­tion, og tre an­dre klub­ber er ejet af ame­ri­kan­ske for­ret­nings­mænd, der i mod­sæt­ning til de før­nævn­te oligar­ker og lan­de me­get ger­ne vil tje­ne pen­ge på fod­bold, som de er vant til med de­res sports­hold hjem­me i USA.

I Bay­er Le­ver­ku­sens fra­vær re­præ­sen­te­rer RB Leipzig og de­res en­tu­si­a­sti­ske grup­pe me­d­ar­bej­de­re de helt åben­ly­se fir­ma-in­ter­es­ser i tur­ne­rin­gen.

Op­pe på sce­nen træk­ker Fran­cesco Tot­ti og An­drej Sjev­tjen­ko i rask tem­po hol­de­ne fra de fi­re se­ed­ning­s­lag. For­di Spartak Moskva, Sjakhtar Donetsk og Benfica som mester­hold er ble­vet se­e­det i før­ste lag i mod­sæt­ning til tid­li­ge­re, en­der man i år med fi­re-fem pul­jer, der ser re­la­tivt åb­ne ud.

Ef­ter lod­træk­nin­gen præ­sen­te­res vin­der­ne af som sid­ste sæ­sons bed­ste spil­ler i sid­ste sæ­son hos kvin­der og mænd – med en snæ­ver mar­gin bli­ver Per­nil­le Har­der to­er bag hol­land­ske Lie­ke Mar­tens, mens Cri­sti­a­no Ro­nal­do vin­der en jord­s­kreds­sejr i mæn­de­nes af­stem­ning for­an Lio­nel Mes­si og Gi­an­lu­i­gi Buf­fon.

”Hvor man­ge po­int fik jeg,” si­ger Cri­sti­a­no Ro­nal­do på den ef­ter­føl­gen­de pres­se­kon­fe­ren­ce og kig­ger over skul­de­ren på den Uefa-pres­se­me­d­ar­bej­der, der skal til at læ­se tal­le­ne op.

”482. Det ly­der godt,” si­ger po­rtu­gi­se­ren med et smil.

Cri­sti­a­no Ro­nal­do er i fint hu­mør, li­ge­som han ple­jer at væ­re, når han vin­der.

Re­al Madrid-præ­si­dent Fl­oren­ti­no Peréz be­væ­ger sig i bag­grun­den, det sam­me gør agen­ten Jor­ge Men­des.

Nog­le ti­mer tid­li­ge­re har spansk tv for­talt en hi­sto­rie om, at Cri­sti­a­no Ro­nal­do og Men­des kræ­ver 40 mil­li­o­ner eu­ro. ek­stra i løn­pak­ken af Re­al Madrid, så Re­al Madrid-forwar­den igen bli­ver ver­dens bedst be­tal­te fod­bold­spil­ler ef­ter Lio­nel Mes­si og Ney­mars nye af­ta­ler i Bar­ce­lo­na og Pa­ris.

Den hi­sto­rie af­vi­ser Jor­ge Men­des over­for den po­rtu­gi­si­ske avis A Bo­las re­dak­tør umid­del­bart ef­ter pres­se­mø­det, men må­ske si­ger det al­li­ge­vel no­get om spil­let om­kring Em-vin­de­ren, at det er hans per­son­li­ge Pr-me­d­ar­bej­der, man i dis­se da­ge be­der om in­ter­view, ik­ke Re­al Madrid, som det ple­jer at væ­re.

I spil­let om­kring de helt sto­re spil­le­re er det ik­ke al­tid til at vi­de, hvad der op og ned; Re­al Madrid-fans kan mu­lig­vis hu­ske ef­ter­å­ret 2012, hvor po­rtu­gi­se­ren ef­ter en kamp sag­de, han var

”tri­ste” i Re­al Madrid, hvor­ef­ter Fl­oren­ti­no Peréz nog­le må­ne­der se­ne­re gav en ny kon­trakt med hø­je­re løn.

AFTERPARTY FOR DE IN­VI­TE­RE­DE

Cri­sti­a­no Ro­nal­do, Lio­nel Mes­si og Gi­an­lu­i­gi Buf­fon kom­mer ik­ke med til ef­ter­fe­sten. Det gør til gen­gæld Per­nil­le Har­der og hen­des to med­no­mi­ne­re­de.

Fi­re guld­klæd­te, kvin­der spil­ler saxo­fon ved ind­gan­gen, og da gæ­ster­ne er ble­vet frag­tet de godt 500 me­ter i of­fi­ci­el­le Uefa-bi­ler, der er fra lod­træk­nin­gen i Gri­mal­di Forum, be­gyn­der en vi­o­li­nist at op­træ­de, mens et par hånd­ful­de yn­gre kvin­der op­fø­rer en bal­let-in­spi­re­ret dans op­pe på sce­nen.

Da UEFA da­gen in­den hav­de in­tro­du­ce­ret kampag­nen #Equal­ga­me, kun­ne den nor­ske top­spil­ler Ada He­ger­berg, an­non­ce­ret som am­bas­sa­dør sam­men med Paul Pog­ba, ik­ke få lov af Olym­pique Ly­on til at del­ta­ge i lan­ce­rin­gen i Mo­na­co, for­di det vil­le ta­ge for læn­ge. Så me­get for li­ge­stil­lin­gen. I år er det Alek­s­an­der Ce­fe­rin, der er vært. Tje­ne­re i but­ter­fly og hvidt ser­ve­rer øl, vin og drinks, buf­fe­ten er som van­ligt god med kød, fisk og fugl i ind­by­den­de, små po­r­tio­ner.

Sid­ste år var det præ­si­den­ten for det span­ske fod­bold­for­bund An­gel Ma­ria Víl­lar, for­ri­ge år gjor­de fran­ske Mi­chel Plat­i­ni klar til sin valg­kampag­ne til job­bet som Fi­fa-præ­si­dent.

I dag er Plat­i­ni ude­luk­ket fra al fod­bold ind­til 2020, mens An­gel Ma­ria Víl­lar, der nær var ble­vet Uefa-præ­si­dent i ste­det for Alek­s­an­der Ce­fe­rin, i dag sid­der i en fængsels­cel­le i Madrid an­kla­get for om­fat­ten­de kor­rup­tion i for­bin­del­se med et valg til præ­si­dent­po­sten i det span­ske fod­bold­for­bund tid­li­ge­re i år.

Ud over en ræk­ke kon­tro­ver­si­el­le sa­ger i UEFA-og Fi­fa-re­gi har den ind­til sid­ste år ukend­te Če­fe­rin ik­ke just vun­det hjer­ter i Fod­bol­d­eu­ro­pa med sin stil, der er an­der­le­des til­ba­ge­hol­den­de og til­k­nap­pet sam­men­lig­net med le­ve­man­den Mi­chel Plat­i­ni, der er i skam­me­kro­gen for i 2011 at ha­ve ta­get mod en be­ta­ling på 15 mil­li­o­ner kro­ner fra Sepp Blat­ter, iføl­ge de to for ar­bej­de af­slut­tet ni år tid­li­ge­re, da Plat­i­ni var rå­d­gi­ver for den schweizi­ske Fi­fa-præ­si­dent.

Ita­li­e­ne­ren Gi­o­r­gio Mar­chet­ti, en mi­dal­dren­de, ny­de­lig her­re med bril­ler og gråt hår, går for­bi op­pe ved en af ba­rer­ne.

Det er Mar­chet­ti, der står som an­svar­lig for lod­træk­nin­ger­ne til UEFA'S tur­ne­rin­ger, for­kla­rer reg­ler­ne og ryster al­ver­dens hi­sto­ri­ske fakta og sta­ti­stik­ker ud af ær­met. I øv­rigt en rol­le, den nu­væ­ren­de Fi­fa-præ­si­dent Gi­an­ni In­fan­ti- no ud­fyld­te med kom­pe­ten­ce og flair ind­til for­ri­ge år.

Vig­ti­ge­re er Mar­chet­tis rig­ti­ge job som UEFA'S di­rector of com­pe­ti­tions.

Det var Mar­chet­ti, der sid­ste år var op­pe mod – no­gen vil må­ske si­ge med – Eu­ro­pas stor­klub­ber, da Cham­pions Le­ague fra 2018 til 2021 skul­le plan­læg­ges.

15-20 stor­klub­ber kon­trol­le­rer re­elt klu­bor­ga­ni­sa­tio­nen ECA og dens 220 med­lem­s­klub­ber, og da UEFA i 2016 var vin­ge­skudt med Mi­chel Plat­i­ni i ka­ran­tæ­ne og en alt an­det end pro­blem­fri og ka­ris­ma­tisk An­gel Ma­ria Víl­lar som mid­ler­ti­dig boss uden re­elt man­dat, sik­re­de stor­klub­ber­ne sig, at halv­de­len af grup­pe­spils­plad­ser­ne i Cham­pions Le­ague fra næ­ste år går di­rek­te til klub­ber­ne i Eu­ro­pas top 4.

Stor­klub­ber­ne for­søg­te at få end­nu me­re igen­nem, der i over­sku­e­lig frem­tid vil­le be­fæ­ste de­res po­si­tion som ver­dens­fod­bol­dens cen­trum, og hav­de næ­ste års struk­tur væ­ret gæl­den­de i år, hav­de Hof­fen­heim og AC Milan i dag spil­let Cham­pions Le­ague på be­kost­ning af to af de min­dre klub­ber i årets tur­ne­ring.

Ved årets fest for­ly­der det, de mel­lem­sto­re og min­dre klub­ber for­sø­ger at slå til­ba­ge med æn­drin­ger i Cham­pions Le­ague-tur­ne­rin­gen fra 2021, så de ik­ke bli­ver trom­let to­talt af stor­klub­ber­ne fra de fem-seks stør­ste liga­er, og at man uden for den øver­ste eli­te ik­ke er spe­ci­elt im­po­ne­ret over de gi­gan­ti­ske transfers i den for­gang­ne som­mer med Ney­mars Pa­ris-skif­te i sær­ligt fo­kus.

Hel­ler ik­ke ECA'S nye, fæl­les sel­skab med UEFA væk­ker be­gej­string al­le ste­der. Her lig­ger ret­tig­he­der­ne til tur­ne­rin­gen Cham­pions

Le­ague, og selv­om det ly­der som ke­de­lig om­gang juri­ste­ri og mar­ke­ting, er de eu­ro­pæ­i­ske liga­er med Pre­mi­er Le­ague og La Liga i spid­sen be­kym­re­de for, stor­klub­ber­ne vil luk­ke sig om sig selv og ek­sem­pel­vis sik­rer sig selv fast ad­gang til Cham­pions Le­ague fra 2021 uden om den nor­ma­le kva­li­fi­ka­tion gen­nem de hjem­li­ge liga­er.

I for­å­ret lag­de bå­de Pre­mi­er Le­ague og La Liga liga­kam­pe, der lå næ­sten sam­ti­dig med kvart- og se­mi­fi­na­ler i Cham­pions Le­ague. Der kom in­gen pres­se­med­del­el­ser el­ler ud­ta­lel­ser fra liga­er­ne, men der var ik­ke ta­le om til­fæl­dig­he­der. Liga­er­ne ad­va­rer stor­klub­ber­ne og UEFA om, at de skal væ­re med, når Cham­pions Le­ague fra 2021 til 2024 skal ud­for­mes – el­lers kan liga­er­ne hur­tigt få skabt kom­merci­el­le pro­ble­mer ved at læg­ge in­ter­es­san­te liga­kam­pe over­for op­tak­ter, kam­pe og ik­ke mindst de re­k­la­me­blok­ke, der fi­nan­si­e­rer den eu­ro­pæ­i­ske mester­tur­ne­ring.

Da Eu­ro­pa Le­ague-kam­pe­ne er fær­dig­spil­let, og FC København med FCM'S 1-1 mod Apol­lon Li­mas­sol er ble­vet det ene­ste dan­ske hold i grup­pe­spil­le­ne den­ne sæ­son, be­gyn­der det tra­di­tions­ri­ge fyr­vær­ke­ri ud over bug­ten, ef­ter ta­get på festsa­len på bed­ste fod­bold­sta­dion-manér er ble­vet rul­let fra.

Da fe­sten eb­ber ud, er der fal­det ro over Mo­na­co.

En per­son­lig op­pas­ser til en gæst på et nær­lig­gen­de ho­tel får over­talt de un­ge fy­re i trans­port-skran­ken til at rul­le en Ma­se­ra­ti frem og gi­ve et lift hjem.

En en­kelt rød Fer­ra­ri rul­ler for­bi, men el­lers er der ik­ke me­gen ak­ti­vi­tet.

Selv kra­ner­ne på de sto­re, nye højhus­byg­ge­ri­er står stil­le.

Som al­tid byg­ges der hø­je­re og stør­re i Mo­na­co, hvor strøm­men af mil­li­o­næ­rer og mil­li­ar­dæ­rer ik­ke vi­ser tegn på at stil­ne af. Det er sta­dig at­trak­tivt at få en hund­e­dyr lej­lig­hed i byt­te for en ind­komstskat på nul pro­cent.

En be­ty­de­lig del af det lil­le fyr­ste­døm­mes ind­byg­ge­re får sær­lig øko­no­misk støt­te til at bo i by­en og ar­bej­de på sko­ler, ho­spi­ta­ler og hvad der el­lers vur­de­res at væ­re vig­ti­ge for­mål. Dem, der står i ba­ren el­ler gør rent på ho­tel­ler­ne, bor som of­test uden for by­en.

Så­dan er det, når selv en lil­le lej­lig­hed mindst ko­ster en mil­li­on eu­ro, og be­dømt på mæng­den af Fer­ra­ri­er, luksus­bi­ler på rus­si­ske num­mer­pla­der og ya­chts, der lig­ger og skvul­per stil­le på de små bøl­ger ude i bug­ten lig­ger det øko­no­mi­ske må­de­hold be­stemt ik­ke li­ge om­kring hjør­net.

I en som­mer med Ney­mars mil­li­ard-trans­fer og ta­le om en stig­ning i præ­mie­pen­ge­ne i Cham­pions Le­ague med 20 pro­cent, der kun­ne gi­ve langt over 200 mil­li­o­ner kro­ner i kas­sen hos en Su­per­liga-klub i næ­ste sæ­son, er det svært at fo­re­stil­le sig et bed­re match til mester­hold­s­tur­ne­rin­gen.

Per­nil­le Har­der anes i bag­grun­den yderst til ven­stre i bil­le­det. Har­der blev to­er i af­stem­nin­gen til UEFA Best Wo­men's Play­er in Eu­ro­pe Award 2017. Fo­to: Ritzau /AA/ABACA FK Qa­ra­bags ge­ne­ral ma­na­ger fik Chel­sea, Atlético Madrid og AS Roma i det...

Nas­ser Al-khelai­fi (i mid­ten, med sol­bril­ler) an­kom­mer til Cham­pions Le­ague-lod­træk­nin­gen i Mo­na­co tors­dag 24. au­gust 2017. Den 43-åri­ge ka­ta­rer er tid­li­ge­re pro­fes­sio­nel ten­nis­spil­ler og en mar­kant fi­gur i europæisk klub­fod­bold. Fo­to: Ritzau/bru­no...

Lio­nel Mes­si an­kom­mer til lod­træk­nin­gen i Mo­na­co. Ar­gen­ti­ne­ren er tre gan­ge ble­vet kå­ret til årets spil­ler i Eu­ro­pa [en­kåring,fod­bold­ma­ga­si­net­tips­bla­det­stem­mer­til], en kåring Cri­sti­a­no Ro­nal­do vandt i 2017.”Fo­to: Ritzau/mi­cha­el Alesi

Cri­sti­a­no Ro­nal­do og Lie­ke Mar­tens med de­res ny­vund­ne tro­fæ­er. Fo­to: Ritzau/ Mi­cha­el Alesi

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.