REKORDINDKØB PÅ EUROPÆISK TITELJAGT

Champions League Magasinet - - REPORTAGE: LODTRÆKNING I MONACO - TEKST: SEBASTIAN STANBURY

Det var en kæm­pe nyhed, da Not­ting­ham Fo­rest og ma­na­ger Bri­an Clough i fe­bru­ar 1979 brød en ny bar­ri­e­re på trans­fer­mar­ke­det og gjor­de Bir­m­ing­ham-an­gri­be­ren Tre­vor Fran­cis til den før­ste spil­ler i Eng­land, der ko­ste­de me­re end 1 mil­li­on pund. Ma­na­ge­re som Li­ver­pools Bob Pais­ley og Crystal Pa­la­ces Ter­ry Ve­nab­les var kri­ti­ske over for hand­len, og i Wol­ver­hamp­ton men­te Jo­hn Bar­nwell, at mar­ke­det var gå­et ber­særk.

Det var ik­ke nemt at le­ve med pres­set for Tre­vor Fran­cis, der oven i kø­bet måt­te fin­de sig i ex­cen­tri­ske Bri­an Cloug­hs hånd­te­ring af en re­kord­han­del, han selv hav­de væ­ret an­svar­lig for. Clough var op­sat på, at an­gri­be­ren ik­ke skul­le la­de be­lø­bet sti­ge ham til ho­ve­d­et, så da Clough frem­vi­ste ham for pres­sen, var han iført en rød sport­sjak­ke og hav­de en bad­min­ton­ket-

sjer i hån­den. Præ­sen­ta­tio­nen af Eng­lands dy­re­ste fod­bold­spil­ler var ba­re li­ge no­get, der skul­le over­stås, in­den ma­na­ge­rens pri­va­te af­ta­ler, sig­na­le­re­de han.

Det blev ik­ke bed­re, da Fran­cis blev en del af hver­da­gen i Not­ting­ham. Som no­get af det før­ste fik Clough ham til at hen­te te til re­sten af trup­pen, og der van­ke­de skæl­dud ef­ter den før­ste træ­nings­kamp, for­di an­gri­be­ren hav­de spil- let uden benskin­ner. Det var hel­ler ik­ke po­pu­lært, at han med­brag­te sin egen sæ­be i ste­det for at bru­ge klub­bens, for Clough vil­le ik­ke ha­ve, at han skil­te sig ud fra re­sten af trup­pen. Og da stjer­nen skul­le de­bu­te­re i en kamp mod Bri­stol Ci­ty, var ma­na­ge­rens go­de råd in­den start­fløjt sim­pelt:

”Ba­re giv bol­den til Jo­hn Ro­bert­son – han er en bed­re spil­ler end dig.”

Men da Not­ting­ham Fo­rest i maj 1979 hav­de nå­et en uven­tet Eu­ro­pa Cup-fi­na­le mod Malmö FF, var Tre­vor Fran­cis med fra start. Og kort før pau­sen gik Jo­hn Ro­bert­son til bag­linj­en og slog et ind­læg, som an­gri­be­ren ved ba­ger­ste stol­pe

he­a­de­de i net­tet. Det blev kam­pens ene­ste sco- ring.

”Tre­vor Fran­cis, 1 mil­li­on-man­den, skri­ver sit navn på må­l­tav­len og be­ta­ler en stor del af check­en til­ba­ge,” sag­de tv-kom­men­ta­tor Bar­ry Davies ef­ter må­let – en un­der­streg­ning af hvor me­get trans­fer­sum­men be­tød i hi­sto­ri­en om Fran­cis, men og­så at Eu­ro­pa Cup-suc­ces var med til at ret­fær­dig­gø­re pri­sen for bå­de Fo­rest og for Fran­cis selv.

For når klub­ber slår trans­fer­re­kor­der, er det sjæl­dent kun de hjem­li­ge tit­ler, der er må­let. Det hand­ler om at gø­re sig gæl­den­de i Eu­ro­pa i kon­kur­ren­ce med kon­ti­nen­tets øv­ri­ge stor­klub­ben, og Cham­pions Le­ague er kamp­plad­sen.

Ney­mar var ho­ved­per­so­nen på som­me­rens trans­fer­mar­ked, da Pa­ris Saint-ger­main send­te 1,65 mil­li­ar­der kro­ner i ret­ning mod Ca­ta­lo­ni­en og gjor­de bra­si­li­a­ne­ren til fod­bold­hi­sto­ri­ens dy­re­ste spil­ler. Net­op den han­del er spe­ci­el, for­di den og­så træk­ker trå­de til det po­li­ti­ske spil i Mel­le­mø­sten, men sport­s­ligt er der in­gen dis­kus­sion: Må­let er at vin­de Cham­pions Le­ague. PSG har ik­ke me­re end for­doblet trans­fer­re­kor­den for at gen­vin­de Li­gue 1-mag­ten fra Mo­na­co, men for at over­ha­le Re­al Madrid og al­le de an­dre me­ga­klub­ber.

Men kan Ney­mar gø­re det? Kan han i sin før­ste sæ­son stå for pres­set og gø­re en for­skel i Cham­pions Le­ague?

Cham­pions Le­ague-magasinet kig­ger her på si­der­ne til­ba­ge på nog­le af de tid­li­ge­re re­kord­hand­ler og de­res af­tryk på den før­ste sæ­son.

Ney­mar blev præ­sen­te­ret i Pa­ris i be­gyn­del­sen af au­gust. Nu be­gyn­der jag­ten på Cham­pions Le­ague. Fo­to: An­to­nio Bor­ga/ritzau Fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.