FOR DET GLO­BA­LE SPIL FÆDRELANDET, FOR­RET­NIN­GEN OG FOD­BOL­DENS SKYLD

Champions League Magasinet - - DE 32 EJERE - TEKST: TRO­ELS BAGER THØGERSEN

Det hand­ler langt fra kun om fod­bold. Cham­pions Le­ague er ud­stil­lings­vin­due for lan­de, mil­li­ar­dæ­rer og glo­ba­le fir­ma­er, der bru­ger fod­bold til de­res eg­ne pro­jek­ter.

De hop­per i van­det fra ta­get af ope­ra­en i København. De kø­rer sæ­be­kas­se­løb. De flyver om kap og lø­ber i bjer­ge. De hav­de end­da en­gang ham fy­ren, der hop­pe­de i faldskærm ude fra rum­met. Og nu har de et Cham­pions Le­ague-hold. Da FC Red Bull Salz­burg i be­gyn­del­sen af au­gust røg ud af Cham­pions Le­ague-kva­li­fi­ka­tio­nen, tal­te man i Østrig med spot i stem­men om Salz­burgs helt egen 'La De­ci­ma' [den tien­de], en hen­vis­ning til Re­al Madrids lan­ge jagt på den tien­de sejr i mester­tur­ne­rin­gen, der en­de­lig kom i Lis­sa­bon i 2014.

For med RB Salz­burgs exit på ude­ba­ne­mål til Ri­je­ka var hol­det op­pe på ti for­fej­l­e­de for­søg på at kva­li­fi­ce­re sig til Cham­pions Le­agu­es grup­pe­spil med ti for­skel­li­ge trænere på ti år, det selv­om man un­der­vejs har haft top­spil­le­re som Sa­dio Mané, Jo­na­tan So­ri­a­no, Ke­vin Kam­pl, Alan og så ik­ke mindst den kom­men­de Liverpool-spil­ler Na­by Keï­ta, som fod­bold­pro­jek­tets scouts fandt i Li­gue 2 hos Istres i 2014.

Som det be­mær­kes i Østrig og Tys­kland, er tra­fik­ken af spil­le­re fra Salz­burg til Leipzig ta­get til i takt med, at det nye Leipzig-hold si­den 2009 er avan­ce­ret fra Ober­liga Süd (fem­te­bed­ste ræk­ke) og kul­mi­ne­re­de med en an­den­plads som op­ryk­ker i sid­ste sæ­son.

ME­RE END FOD­BOLD

Ef­ter Salz­burgs 'De­ci­ma' gæl­der det nu Leipzig, le­det af den østrig­ske ch­eftræ­ner Ralph Hasenhüttl i en trup, hvor de to æld­ste spil­le­re er 28 år.

UEFA til­lod bå­de Leipzig og Salz­burg at del­ta­ge i Cham­pions Le­ague, da UEFA ik­ke kun­ne be­vi­se, beg­ge klub­ber var kon­trol­le­ret af Red Bull, men man be­hø­ver ik­ke væ­re en mar­ke­ting-guru i Mad Men-klas­sen for at se, hvor­dan Ra­sen­ballsport Leipzigs tur i Cham­pions Le­ague med mini­mum tre hjem­me­kam­pe på Red Bull Are­na gav­ner fir­ma­et bag den kof­fe­in -ri­ge læ­skedrik.

Leipzig og Salz­burg har få­et hån og spot i åre­vis for at væ­re et fir­ma-pro­jekt, men det østrig­ske fir­ma er langt fra ene om at ha­ve en klub i Cham­pions Le­ague, hvor det og­så hand- ler om an­det og me­re end at vin­de fod­bold­kam­pe. Et fak­tum, der i sid­ste en­de på­vir­ker klub­ber­nes vil­kår og der­med tur­ne­rin­gen.

En lang ræk­ke klub­ber i Cham­pions Le­ague har det mål, de fle­ste kan gen­ken­de.

At stil­le et så stærkt hold som mu­ligt, og sam­ti­dig ar­bej­de lang­sig­tet og øko­no­misk an­svar­ligt, så man og­så i de kom­men­de sæ­so­ner har go­de chan­cer for at spil­le med i top­pen.

Det er for ek­sem­pel vest- og cen­tral­eu­ro­pæ­i­ske klub­ber som Anderlecht, Fey­eno­ord, Basel men og­så stør­re klub­ber som Cel­tic, Dortmund, Se­vil­la, Tot­ten­ham og Na­po­li, der lig­ger sig i det felt, hvor man ik­ke vil ta­be pen­ge sam­ti­dig med, man vil væ­re sta­bilt go­de på ba­nen.

Så er der de ame­ri­kansk eje­de klub­ber. Stort set uden und­ta­gel­se er mo­ti­vet at tje­ne pen­ge

og stil­le et stærkt hold, of­te i den ræk­ke­føl­ge, og af­smit­nin­gen fra de luk­ke­de nor­da­me­ri­kan­ske sport­s­liga­er er ty­de­lig; man er der ik­ke for at bræn­de en mas­se pen­ge af på trans­fer­mar­ke­det i hå­bet om kort­sig­tet suc­ces.

En be­slæg­tet og i nog­le til­fæl­de over­lap­pen­de grup­pe er dem, der med for­skel­lig tids­ho­ri­sont kun­ne se de­res klub som en in­ve­ste­ring, der først og frem­mest skal tje­ne pen­ge­ne hjem ved et mar­kant stør­re salg end det, man har put­tet i klub­ben.

De ame­ri­kansk eje­de klub­ber i Pre­mi­er Le­ague og Se­rie A samt Tot­ten­ham, Chel­sea og Mo­na­co er op­lag­te salgsem­ner, især hvis ki­ne­si­ske in­ve­sto­rer igen får lov at kø­be klub­ber uden for Ki­na, hvil­ket det kni­ber no­get med for ti­den på grund af skær­pe­de reg­ler mod ka­pi­tal­flugt i den sto­re na­tion i øst. Basel, Olympiakos og de po­rtu­gi­si­ske klub­ber kun­ne og­så ses i det­te lys, da po­ten­ti­el­le in­ve­sto­rer har væ­ret for­bi for at spar­ke dæk hos flere af klub­ber­ne.

An­dre igen som po­rtu­gi­ser­ne, Atlético Madrid og AS Mo­na­co (hvor de po­rtu­gi­si­ske for­bin­del­ser er ty­de­li­ge) sat­ser på at hol­de ba­lan­ce i øko­no­mi­en via sto­re spil­ler­salg. Og så er der dem, der ba­re vil vin­de. Som med­lem­se­je­de Beşiktaş, der har sam­let et fint kol­lek­tiv un­der Senol Günes men og­så har tabt enor­me be­løb, de oligark-eje­de klub­ber i Rusland og Ukrai­ne og APOEL og Olympiakos i den mest gælds­pla­ge­de del af Mid­del­ha­vet.

Og så er der dem, der for al­vor bru­ger klub­ber­ne til an­det end at tje­ne pen­ge.

Red Bulls stra­te­gi i Leipzig og Salz­burg skil­ler sig ud, men er sam­ti­dig re­la­tivt trans­pa­rent og of­fent­lig.

Det sam­me kan ik­ke si­ges om stor­for­bru­ger­ne Pa­ris Saint-ger­main og Man­che­ster Ci­ty.

De to klub­ber er ejet af sel­ska­ber, der er di­rek­te knyt­tet til hen­holds­vis Qa­ta­rs og De Fore­ne­de Ara­bi­ske Emira­ters stats­li­ge in­ve­ste­rings­sel­ska­ber, og beg­ge klub­ber har enor­me sponsoraf­ta­ler med fir­ma­er knyt­tet til de to kon­kur­re­ren­de sta­ter.

I en som­mer, hvor Qa­tar har væ­ret i øko­no­misk og po­li­tisk kon­flikt med De Fore­ne­de Ara­bi­ske Emira­ter og Saudi Arabien, er Ney­mar-kø­bet af man­ge set som et sig­nal om, at Qa­tar me­ner det al­vor­ligt som et før­en­de land i ver­den i det 21. år­hund­re­de og ik­ke mindst frem mod VM 2022.

FC Kø­ben­havns over­mænd i FK Qarabag lig­ger i øv­rigt i li­ge linje med PSG og Man­che­ster Ci­ty på det­te om­rå­de.

Qarabag er nav­net på den del­stat, Aser­ba­jds­jan si­den Sov­je­tu­ni­o­nens op­løs­ning har væ­ret i væb­net kon­flikt om med Ar­me­ni­en, og den stat­se­je­de ho­ved­sponsor og ejer Azer­s­un, der frem­stil­ler fø­de­va­rer, har på få år po­stet 300 mil­li­o­ner kro­ner i et nyt sta­dion og en spil­ler­trup med især uden­land­ske spil­le­re, der har ni­veau til langt me­re end Eu­ro­pas pt 22. bedst ran­ge­re­de liga på UEFA'S ko­ef­fi­ci­ent­lis­te.

SKÆVVRIDNING

Når man som Qa­tar lig­ger klemt in­de mel­lem Saudi Arabien og Iran, og man ik­ke vil­le ha­ve en chan­ce i en væb­net kon­flikt, hvis en af na­bo­er­ne vil be­sæt­te de vi­ta­le gas­fel­ter ude i Den Per­si­ske Golf, er det ik­ke spe­ci­elt dyrt at kø­be Ney­mar for 1,65 mil­li­ar­der kro­ner i FC Bar­ce­lo­na, el­ler at Qa­tar-eje­de sel­ska­ber ind­går mil­li­ards­ponsora­ter med Pa­ris Saint-ger­main for at fi­nan­si­e­re Ney­mar-hand­len.

Som man har set ef­ter Ney­mar-hand­len, er pri­ser­ne på de ef­ter­føl­gen­de spil­ler­hand­ler til­sy­ne­la­den­de skru­et mar­kant i vej­ret, og­så for klub­ber, der skal tje­ne pen­ge på mar­keds­vil­kår. Og det skævvri­der kon­kur­ren­cen mel­lem Cham­pions Le­ague-klub­ber­ne, me­ner en eks­pert.

”Det er med til at pu­ste pri­ser­ne kun­stigt op og skævvri­de den kom­pe­ti­ti­ve ba­lan­ce, så tin­ge­ne bli­ver me­re ugen­nem­sig­ti­ge til for­del for de på­gæl­den­de klub­ber. Det sva­rer til, når pri­va­te in­ter­es­ser over­ta­ger ak­ti­ver, der er of­fent­lig­he­dens fæl­lese­je,” si­ger Si­mon Chadwi­ck, der er pro­fes­sor i sports-virk­som­hed ved Uni­ver­si­ty of Sal­ford i Man­che­ster.

Med den­ne skævvridning bli­ver det svæ­re­re og svæ­re­re for klub­ber uden en bund­løs pen­geki­ste el­ler ejere, der er i stand til at sik­re kun­sti­ge kæm­pe­sponsora­ter, at gø­re sig gæl­den­de i tur­ne­rin­gen.

”En ræk­ke klub­ber har i åre­vis væ­ret stort set sik­re på at spil­le Cham­pions Le­ague-grup­pe­spil. Nu ser vi, at en ræk­ke klub­ber og­så er stort set sik­re på at nå ot­ten­de­dels­fi­na­ler­ne, og at tur­ne­rin­gen bli­ver me­re og me­re lag­delt og ri­gid, og­så i ly­set af reg­ler­ne om fi­nan­ci­al fair play, der el­lers er sat i ver­den for at ska­be en me­re jævn­byr­dig Cham­pions Le­ague og europæisk fod­bold,” si­ger Si­mon Chadwi­ck.

Fir­ma­er, na­tio­nal­sta­ter og mil­li­ar­dæ­rer har spil­let med uden for ba­nen i åre­vis.

Ved si­den af de 32 ejere og de­res in­ter­es­ser er det og­så værd at be­mær­ke, at ek­sem­pel­vis Re­al Madrid har en stor sam­ar­bejds­af­ta­le med Abu Dha­bi om fod­boldsko­ler og om­byg­nin­gen

"I EN SOM­MER, HVOR QA­TAR HAR VÆ­RET I ØKO­NO­MISK OG PO­LI­TISK KON­FLIKT MED DE FORE­NE­DE ARA­BI­SKE EMIRA­TER OG SAUDI ARABIEN, ER NEY­MAR-KØ­BET AF MAN­GE SET SOM ET SIG­NAL OM, AT QA­TAR ME­NER DET AL­VOR­LIGT SOM ET FØR­EN­DE LAND I VER­DEN"

af Está­dio San­ti­a­go Ber­nabéu, og at der i en lang ræk­ke an­dre klub­ber og­så er for­ret­nings­in­ter­es­ser, der er med til at på­vir­ke kon­kur­ren­ce­ev­nen.

Fod­bold og da ik­ke mindst Cham­pions Le­ague er i cen­trum for ver­dens op­mærk­som­hed, så vi har nok ik­ke set den sid­ste klu­bover­ta­gel­se el­ler pro­jekt, der bru­ger et stærkt hold i Cham­pions Le­ague med flere mo­ti­ver end ba­re at vin­de den næ­ste fod­bold­kamp.

Pro­test-ban­ner mod RB Leipzig til ude­kamp mod Schal­ke 04 i mid­ten af au­gust. Fo­to: Mar­tin Mei­s­sner/ap/ritzau Fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.