EU­RO­PA RUNDT MED CHAM­PIONS LE­AGUE

Fra Moskva i nord til Ni­co­sia i syd, Lis­sa­bon i vest til Baku i øst. He­le kon­ti­nen­tet er med, når der spil­les Cham­pions Le­ague.

Champions League Magasinet - - EUROPA-KORTET - TEKST: SEBASTIAN STANBURY

Det ske­te før­ste gang i 2015-16, da Se­vil­la kom i grup­pe­spil­let via Eu­ro­pa Le­ague-tri­umf, mens fi­re øv­ri­ge span­ske hold kom med tak­ket væ­re de­res pla­ce­rin­ger i La Liga, og i år sker det igen: Ét land har he­le fem del­ta­ge­re med i Cham­pions Le­ague. Og for at gø­re det end­nu me­re ind­spist, er de fem en­gel­ske klub­ber for­delt på ba­re tre by­er, ef­ter­som bå­de Man­che­ster og Lon­don sen­der to re­præ­sen­tan­ter.

Men selv om de tra­di­tio­nel­le magt­cen­tre – Spa­ni­en, Ita­li­en, Eng­land og Tys­kland – som al­tid fyl­der næ­sten halv­de­len af tur­ne­rin­gen med 15 ud af 32 del­ta­ge­re, læg­ger sto­re de­le af Eu­ro­pa græs til, når der skal spil­les Cham­pions Le­ague. For ek­sem­pel be­tød Qarabag FK'S sam­le­de sejr over FC København, at Aser­ba­jds­jan bli­ver det 33. land til at ha­ve Cham­pions Le­ague-fod­bold på pro­gram­met si­den tur­ne­rin­gens re­lan­ce­ring i 1992. Og geo­gra­fisk kom­mer tur­ne­rin­gen og­så vidt om­kring. Qarabag er med ba­se ved Det Ka­spi­ske Hav den­ne sæ­sons øst­lig­ste re­præ­sen­tant, små 1900 ki­lo­me­ter fra fi­na­lesta­dio­net i Ki­jev, men man skal rej­se yder­li­ge nog­le tu­sin­de ki­lo­me­ter mod nor­døst for at kom­me til Ka­sak­h­stans ho­ved­stad Asta­na, der var re­præ­sen­te­ret af den lo­ka­le stolt­hed FC Asta­na for to år si­den.

Det er svært at ud­vi­de mod vest, for Lis­sa­bon lig­ger 30 ki­lo­me­ter fra kon­ti­nen­tets ve­st­lig­ste punkt, Ca­bo da Ro­ca ved At­lan­ter­ha­vets kyst. Så ind­til Reykjavik får et hold med, bli­ver den re­kord svær at ta­ge fra po­rtu­gi­ser­ne.

Stør­ste­delen af UEFA'S med­lem­slan­de har haft et land i Cham­pions Le­ague – 33 har som nævnt væ­ret med, 22 mang­ler end­nu. Så mens vi ven­ter på Færø­er­ne, de bal­ti­ske lan­de, Al­ba­ni­en og al­le de øv­ri­ge lan­de, må vi se, hvad den­ne sæ­sons 32 klub­ber kan vi­se os rundt om i Eu­ro­pa.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.