MORA­TA OG AL­LE FI­NA­LER­NE

Champions League Magasinet - - CHELSEA - TEKST: THO­MAS PYNDT

Pla­nen var at byt­te den uøn­ske­de Die­go Cos­ta med li­ge så fysiske Ro­me­lu Lukaku, men Man­che­ster United over­ha­le­de Chel­sea in­denom og køb­te bel­gi­e­ren, og så måt­te An­to­nio Con­te gå til plan B i form af 24-åri­ge Álva­ro Mora­ta, der blev hen­tet i Re­al Madrid for re­kord­s­um­men 485 mil­li­o­ner kro­ner. Det var rig­tig me­get for en an­gri­ber, der al­drig har væ­ret første­valg i sin klub, men Chel­sea-ma­na­ge­ren var godt til­freds med kø­bet af Mora­ta, som han i 2015 var med til at le­je fra Re­al til Ju­ven­tus, men som han kun li­ge nå­e­de at hil­se på, før han for­lod klub­ben for at bli­ve ita­li­ensk land­stræ­ner.

Og til­li­den er for­stå­e­lig, for selv om Mora­ta al­drig blev første­valg i si­ne to år i Ju­ven­tus el­ler i den se­ne­ste sæ­son til­ba­ge i Re­al Madrid, så har an­gri­be­ren en im­po­ne­ren­de re­kord­li­ste. Han er dob­belt spansk me­ster og po­kal­vin­der, dob­belt ita­li­ensk me­ster og po­kal­vin­der, eu­ro­pa­me­ster og tur­ne­rings-top­sco­rer for det span­ske U/19-lands­hold og det sam­me for U/21-lands­hol­det, og så har han mas­ser af europæisk er­fa­ring, selv om han alt­så kun er 24 år gam­mel.

For ik­ke nok med at han har spil­let 35 kam­pe i Cham­pions Le­ague, de tre af dem har og­så væ­ret fi­na­ler. Før­ste gang var i 2014, da han blev skif­tet ind i det 79. mi­nut og fik den for­læn­ge­de spil­le­tid med i Re­als sejr over At­le­ti­co, mens han for få må­ne­der si­den måt­te nø­jes med et en­kelt mi­nut i sej­ren over Ju­ven­tus. Og så spil­le­de han fra start i fi­na­len i 2015 for Ju­ven­tus, der godt nok tab­te 3-1 til Bar­ce­lo­na, men hvor Mora­ta stod for det en­li­ge mål til de ita­li­en­ske me­stre.

Så selv om han kun var plan B, har den un­ge spa­ni­er ru­ti­nen til at bli­ve en vig­tig spil­ler for Chel­sea i Cham­pions Le­ague.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.