NYE SPØRGS­MÅLS­TEGN I TOR­I­NO

Champions League Magasinet - - JUVENTUS - TEKST: MAR­TIN DAVIDSEN

Selv­om Ju­ven­tus de se­ne­re år igen har mar­ke­ret sig som en top 5-klub i Eu­ro­pa, har ita­li­e­ner­ne al­li­ge­vel måt­te se sto­re profiler si­ge far­vel i lø­bet af de se­ne­ste sæ­so­ner.

I 2015 var det An­drea Pir­lo, der tog til New York, sid­ste som­mer var det Paul Pog­ba, der skif­te­de til Man­che­ster ­United, og i år er Leo­nar­do Bonuc­ci ble­vet solgt til AC Milan. Hvor hul­ler­ne ef­ter bå­de Pir­lo og Pog­ba på sin vis kun­ne ­fyl­des ud, er det en an­den snak med Bonuc­ci, der reg­nes som en af ver­dens bed­ste for­svars­spil­le­re og var en del af en su­veræn trio med Chiel­li­ni og Barzag­li som de øv­ri­ge folk i tre-mands-for­sva­ret.

Det gi­ver nye spørgs­måls­tegn i Ju­ven­tus, at Bonuc­ci nu er væk, for vil det tid­li­ge­re så sik­re bol­værk nu få spræk­ker? Og hvad med den of­fen­si­ve di­men­sion, som Bonuc­ci og­så hav­de med si­ne lan­ge og præ­ci­se pas­nin­ger?

Trods de nye spørgs­måls­tegn er Ju­ven­tus fort­sat fa­vo­rit til at vin­de den hjem­li­ge Se­rie A, men det er me­re tvivl­s­omt, om klub­ben kan nå li­ge så langt i Cham­pions Le­ague som i de fo­re­gå­en­de sæ­so­ner.

Sid­ste sæ­sons fi­na­le­plads bli­ver i hvert fald svær at gen­ta­ge, blandt an­det på grund af det hø­je al­ders­gen­nem­snit blandt en del af klub­bens profiler. Spil­le­re som Buf­fon, Chiel­li­ni, Barzag­li og Mar- chi­sio har al­le run­det de 30 for længst, og Sa­mi Khe­dira og Gon­za­lo Hi­gu­aín bli­ver hel­ler ik­ke yn­gre.

Der er dog sta­dig mas­ser af kva­li­tet på Ju­ven­tus-hol­det, og tid­li­ge­re sæ­so­ner har lært os, at man al­drig skal af­skri­ve Den Gam­le Da­me – og­så selv­om de sto­re profiler for­la­der klub­ben fra tid til an­den.

FO­TO: RITZAU/ALES­SAN­DRO DI MARCO

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.