DA ET ENGELSK HOLD FEJRE­DE EN STOR EUROPÆISK TRI­UMF PÅ WEM­BLEY

Champions League Magasinet - - REPORTAGE: LODTRÆKNING I MONACO -

I gam­le da­ge var en tur til Wem­bley en be­gi­ven­hed, der blev skre­vet ind i klubhi­sto­ri­en, for det kræ­ve­de no­get gan­ske sær­ligt at nå så langt. Som til­hæn­ger måt­te man hå­be på, at ens klub nå­e­de FA Cup-fi­na­len, og som spil­ler var det ik­ke me­get nem­me­re, for el­lers var na­tio­na­la­re­na­en i den nord­ve­st­li­ge en­de af Lon­don ude­luk­ken­de for­be­holdt lands­hol­det.

Men fra 1967 og frem be­gynd­te der at kom­me flere fi­na­ler på Wem­bley. Først kom Liga Cup-fi­na­len i 1967, så ama­tør-cup­pen i 1969, og si­den er der ba­re ble­vet lagt kam­pe til. Der er sæ­sonåb­nin­gen mel­lem me­stre­ne og FA Cup-vin­der­ne, den så­kald­te Com­mu­ni­ty Shield, der er po­kal­tur­ne­rin­gen for hol­de­ne i den tred­je- og den fjer­de­bed­ste ræk­ke, der er op­ryk­nings­fi­na­ler for Cham­pions­hip, Le­ague One, Le­ague Two og den øver­ste ræk­ke un­der di­vi­sions­sy­ste­met, og med om­byg­nin­gen og ud­vi­del­sen af Wem­bley i 2007 blev FA Cup-se­mi­fi­na­ler­ne og­så lagt til.

Så i dag er det knap så van­ske­ligt at nå frem til Wem­bley, som det var, men det æn­drer ik­ke ved, at fi­na­ler­ne al­tid skri­ver sig ind i de en­kel­te klub­bers hi­sto­ri­ebø­ger, og nog­le fi­na­ler er så sto­re, at de al­tid vil stå, ik­ke mindst de eu­ro-

pæ­i­ske klub­fi­na­ler, der er ble­vet spil­let på sta­dion i Lon­don.

I alt er Eu­ro­pa Cup­pen for mester­hold ble­vet af­vik­let på Wem­bley syv gan­ge. Den før­ste var i 1963, da AC Milan slog Benfica med 2-1, den se­ne­ste var den rent ty­ske i 2013, da Bay­ern be­sej­re­de Borus­sia Dortmund med 2-1, og så var der Ajax' før­ste sto­re ti­tel i 1971 med Jo­han Cruyff som num­mer 14 i an­gre­bet i 2-0 sej­ren over Pa­nat­hin­ai­kos, og en­de­lig var der selv­føl­ge­lig og­så Mi­cha­el Laud­rups stør­ste klub­tri­umf, da Bar­ce­lo­na i 1992 be­sej­re­de Samp­do­ria med 1-0 på et fris­parks­hug af den nu­væ­ren­de Ever­ton-ma­na­ger Ro­nald Ko­e­man.

Og så er der de tre gan­ge, hvor en­gel­ske hold har haft hjem­me­ba­ne.

Den se­ne­ste var i 2011, da Man­che­ster United blev spil­let ned af Gu­ar­di­o­las Bar­ce­lo­na på top­pen af de­res yde­ev­ne med en 3-1 sejr til føl­ge, mens Club Brug­ge var end­nu me­re på hæ­le­ne mod Liverpool til­ba­ge i 1978, men hav­de dan­ske Bir­ger Jen­sen mel­lem stæn­ger­ne. Han stod en fan­tom­kamp og blev kun over­li­stet af et ele­gant vip af Ken­ny Dalg­lish, så Liverpool vandt 1-0 10 år ef­ter den mest my­ti­ske af Wem­bley-fi­na­ler­ne.

Den stod mel­lem Man­che­ster United og hæ­der­kro­ne­de Benfica, der al­le­re­de hav­de vun­det Eu­ro­pa Cup­pen for mester­hold to gan­ge og stod i de­res fem­te fi­na­le med Eu­se­bio som den sto­re stjer­ne, mens et engelsk hold end­nu ik­ke var nå­et så langt. Man­che­ster United hav­de nu set stær­ke ud i 1958, da de slog Rø­de Stjer­ne ud af kvart­fi­na­len med 2-1 hjem­me og 3-3 i Beo­grad, men på vej hjem fra ude­kam­pen i Ju­goslavi­en mel­lem­lan­de­de hol­det i Mün­chen med fa­ta­le føl­ger. For fly­et foru­lyk­ke­de, da det skul­le let­te mod den sid­ste del af tu­ren hjem, og ot­te af de ta­lent­ful­de Bus­by Ba­bes blev dræbt.

Ma­na­ger Matt Bus­by blev hårdt kvæ­stet men over­le­ve­de, og 10 år se­ne­re hav­de han skabt et nyt stærkt mand­skab med blandt an­det to af de over­le­ven­de fra Mün­chen-ulyk­ken, midt­ba­ne­man­den Bob­by Char­lt­on og cen­ter­for­sva­re­ren Bill Foul­kes, så det var en me­get fø­lel­ses­la­det fi­na­le, der end­da og­så blev in­tens og dra­ma­tisk.

Char­lt­on åb­ne­de scor­in­gen, Benfica ud­lig­ne­de, og Eu­se­bio var og­så tæt på at af­gø­re kam­pen i or­di­nær spil­le­tid, men Alex Step­ney red­de­de for­sø­get, hvil­ket hø­ste­de bi­fald fra den po­rtu­gi­si­ske an­gri­ber. Så hol­de­ne gik i for­læn­get spil­le­tid, men her blev kam­pen til gen­gæld hur­tigt af­gjort, da den tids sto­re stjer­ne Ge­or­ge Best drib­le­de igen­nem Ben­fi­cas for­svar og score­de til 2-1, hvor­ef­ter Bri­an Kidd og Char­lt­on igen gjor­de det til 4-1, in­den de før­ste 10 mi­nut­ter var spil­let.

Der­med blev Man­che­ster United det før­ste en­gel­ske hold, der vandt Eu­ro­pa Cup­pen for mester­hold, og be­drif­ten tog selv­føl­ge­lig hårdt på dem, der og­så hav­de væ­ret med 10 år tid­li­ge­re.

”I de 11 år, der er gå­et, si­den vi som den før­ste en­gel­ske klub gik med i tur­ne­rin­gen, har vi op­le­vet tri­um­fens nær­hed, sto­re skuf­fel­ser og en ka­ta­stro­fe, der næ­sten knu­ste os. Nu er vi den før­ste en­gel­ske klub, der har vun­det den mest ef­ter­trag­te­de klub­po­kal,” skrev Matt Bus­by da­gen ef­ter sej­ren i en klum­me i Daily Express, mens Bob­by Char­lt­on se­ne­re sag­de:

”Det var en fan­ta­stisk af­ten, for den sat­te nog­le ting på plads. Ulyk­ken var sket, den­ne sto­re tra­ge­die hav­de ramt. Sej­ren hjalp Matt Bus­by. Det var hans hold, hans dren­ge, der var dø­de. Det gjor­de det på nog­le må­der lidt nem­me­re for ham.”

Matt Bus­by står med en lil­le ko­pi af Eu­ro­pa Cup-po­ka­len ef­ter sej­ren over Benfica på Wem­bley, mens Ge­or­ge Best har fat i den rig­ti­ge ud­ga­ve af po­ka­len med de sto­re ører. Fo­to: Vi­ctor Boyton/ritzau Fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.