GA­RETH BA­LE

TOT­TEN­HAM-RE­AL MADRID

Champions League Magasinet - - REPORTAGE: LODTRÆKNING I MONACO -

750 MILLLIONER KRO­NER

Ef­ter­som Cri­sti­a­no Ro­nal­do fej­l­e­de i at sik­re La Déci­ma al­le­re­de i 2009-10, skul­le der gå yder­li­ge­re fi­re år, før Ga­reth Ba­le kom til, og det rent fak­tisk lyk­ke­des igen at vin­de Cham­pions Le­ague i kølvan­det på en trans­fer­re­kord.

Cri­sti­a­no Ro­nal­do spil­le­de nu sta­dig en stor rol­le på Re­al Madrid-hol­det og blev top­sco­rer i tur­ne­rin­gen, men Ba­le mar­ke­re­de sig og­så po­si­tivt. Han score­de seks gan­ge i si­ne 12 Cham­pions Le­ague-kam­pe, og det vig­tig­ste af må­le­ne faldt den 24. maj på Está­dio da Luz i Lis­sa­bon. Fi­na­len var gå­et ind i sin for­læn­ge­de spil­le­tid med stil­lin­gen 1-1, da Án­gel di María gik igen­nem i ven­stresi­den, og re­tu­ren fra hans af­slut­ning he­a­de­de Ga­reth Ba­le i net­tet til et fø­rings­mål, der tøm­te Atlético Madrid for kræf­ter. Kam­pen slut­te­de 4-1.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.