UNAI EME­RY

Pa­ris­saint-ger­main

Champions League Magasinet - - MESTRENES MENTORER -

Na­tio­na­li­tet: Spa­ni­en Al­der: 45 Stør­ste hold: Pa­ris Saint-ger­main Mind­ste hold som træ­ner: Lorca Se­ne­ste hold: Se­vil­la

Stil: Me­re tak­tisk flek­si­bel end de fle­ste øv­ri­ge ibe­ri­ske og sy­da­me­ri­kan­ske trænere. Har stort fo­kus på kol­lek­ti­vet og psy­ko­lo­gi, og grun­dig for­be­re­del­se. Har su­get inspiration fra man­ge for­skel­li­ge kil­der. Be­to­ner pres­spil­let og en re­la­tivt di­rek­te spil­lestil, den span­ske bag­grund og tre Eu­ro­pa Le­ague-tit­ler i streg med Se­vil­la ta­get i be­tragt­ning. Vil of­test ta­ge ud­gangs­punkt i en 4-2-3-1, sand­syn­lig­vis og­så vi­de­re i den­ne sæ­son, hvor der skal ska­bes rum til Ney­mar på den of­fen­si­ve midt­ba­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.