HJEMMEDRENGENE

Ney­mar og Ous­ma­ne Dem­bélé har fyldt i be­gyn­del­sen af den­ne sæ­son. I skyg­gen af de enor­me transfers ar­bej­der en ræk­ke spil­le­re for en klub, hvor de blev ud­dan­net, mens klub­ber­ne kæm­per for at reg­ne ud, hvor­dan de bedst mu­ligt skaf­fer sig selv flere ege­n­udv

Champions League Magasinet - - DE LOYALE - TEKST: TRO­ELS BAGER THØGERSEN

Da­ni Car­va­jal var sur.

Ik­ke nok med, at Ma­rio Mandžukić hav­de ud­lig­net for Ju­ven­tus i Cham­pions Le­ague-fi­na­len i Car­diff på et sak­ses­parks­mål for næ­sen af Car­va­jal, så for­søg­te kro­a­ten at mal­ke al­le nær­kam­pe med Re­al Madrid-spil­le­re.

Mandžukić hav­de for­søgt at træk­ke et straf­fes­park mod Car­va­jal i mid­ten af 1. halv­leg, og ef­ter flere sam­men­stød fik Re­al Madrid-ba­ck­en gult kort for et fris­park midt på ba­nen.

Car­va­jal dis­ku­te­re­de ef­ter­føl­gen­de med kro­a­ten og sig­na­le­re­de med sit kro­p­s­sprog, at den knapt 20 cen­ti­me­ter hø­je­re Ju­ven­tus-spil­ler faldt me­get let.

I he­le 1. halv­leg i Car­diff for­søg­te Ju­ven­tus at ud­nyt­te den høj­de­for­skel og Iscos til ti­der­­uen­tu­si­a­sti­ske til­ba­ge­løb til at iso­le­re Da­ni Car­va­jal.

Ef­ter pau­sen var det til gen­gæld Re­al Madrids bold­spil­le­re, der do­mi­ne­re­de.

Da­ni Car­va­jal gav bred­de i høj­re si­de, og ef­ter at ha­ve lagt op til Cri­sti­a­no Ro­nal­dos fø­rings­mål i 1. halv­leg hav­de ba­ck­en tred­jesid­ste fod på, da han send­te Mod­rić mod bag­linj­en for at slå det fi­ne ind­læg, Re­al Madrids kro­at send­te ind for fød­der­ne af Cri­sti­a­no Ro­nal­do.

FOR­DE­LE

Da­ni Car­va­jal var egent­lig valgt fra.

Han kom ind om­kring de span­ske ung­domslands­hold i 2010 som 18-årig, men Re­al Madrids ch­eftræ­ner José Mourin­ho vil­le hel­le­re bru­ge Ser­gio Ra­mos som høj­re ba­ck og lands­mæn­de­ne Ri­car­do Car­val­ho og Pepe i mid­ter­for­sva­ret.

Uden at ha­ve spil­let en første­holdskamp blev Da­ni Car­va­jal solgt til Bay­er Le­ver­ku­sen i som­me­ren 2012 for be­sked­ne fem mil­li­o­ner eu­ro. Til gen­gæld sik­re­de spa­ni­er­ne sig ret­ten til at kø­be Car­va­jal til­ba­ge for 6,5 mil­li­o­ner eu­ro ef­ter 12 må­ne­der, og det var præ­cis, hvad Re­al Madrid gjor­de i som­me­ren 2013

Car­lo An­ce­lot­ti, Ra­fa­el Benítez og Zi­ne­di­ne Zi­da­ne har si­den fun­det plads til ba­ck­en, da

Ser­gio Ra­mos ryk­ke­de ind i mid­ter­for­sva­ret.

Og her 15 år ef­ter, Da­ni Car­va­jal ne­de fra Madrid-for­sta­den Le­ganés be­gynd­te i klub­ben, har Re­al-præ­si­dent Fl­oren­ti­no Pérez' nye Ga­la­cti­cos-hold en fast mand til de næ­ste fem år.

En spil­ler, der kun har ko­stet løn, bonus­ser og halvan­den mil­li­on eu­ro til Bay­er Le­ver­ku­sen som be­ta­ling for at ful­den­de ud­vik­lin­gen af Spa­ni­ens og Re­al Madrids høj­re ba­ck.

I ga­der­ne i Car­diff var der ik­ke nær så man­ge Da­ni Car­va­jal-trø­jer som dem med Cri­sti­a­no Ro­nal­do og Ser­gio Ra­mos.

Men de var der, li­ge­som der var ita­li­e­ne­re med Clau­dio Mar­chi­sio-trø­jer og man­ge med Ales­san­dro Del Pi­ero på ryg­gen, su­per­stjer­nen der kom til Ju­ven­tus som 19-årig og til­brag­te li­ge så man­ge år i klub­ben.

Og de­ri lig­ger en af ho­ved­år­sa­ger­ne til, at klub­ber­ne selv i den­ne æra med transfers i mil­li­ard­klas­sen går op i at ha­ve spil­le­re, de selv har ud­dan­net.

Man­che­ster United har langt om læn­ge en an­stæn­dig, ege­n­ud­vik­let spil­ler i Marcus Ras­h­ford og en brug­bar trup­spil­ler i Jes­se Lin­gard.

Atlético Madrid har Ko­ke og Saúl Ñígu­ez, Bay­ern Mün­chen har Tho­mas Mül­ler, og ­Chel­sea har så­mænd den dan­ske lands­holds­spil­ler An­dreas Chri­sten­sen, der tæl­ler som ud­vik­let af Chel­sea.

I takt med, klub­ber­ne spil­ler sta­digt flere op­vis­nings­kam­pe på an­dre kon­ti­nen­ter og re­k­rut­te­rer i he­le ver­den, bli­ver spil­le­re med lo­kal til­knyt­ning ek­stra vær­di­ful­de.

”Fod­bold er et per­fekt bil­le­de på glo­ba­li­se­rin­gen. Der kom­mer lo­ka­le spil­le­re til at be­ty­de me­get for, at fan­se­ne fort­sat føler til­hørs­for­hol­det, og at der er nog­le spil­le­re, der gen­gæl­der fan­se­nes loy­a­li­tet ved at bli­ve i klub­ben. Det gæl­der især i dis­se år, hvor glo­ba­li­se­rin­gen æn­drer man­ge aspek­ter af vo­res sam­fund og får fod­bold­klub­ber til at kø­be spil­le­re fra he­le klo­den,” si­ger Ver­ner Møl­ler, der er pro­fes­sor og forsk­nings­le­der ved Cen­ter for Idræt ved Aar­hus Uni­ver­si­tet.

Dernæst er det bil­ligt, hvis det el­lers lyk­kes at ud­dan­ne spil­le­re, der er dyg­ti­ge nok.

Selv med sin enor­me løn ko­ster Lio­nel Mes­si min­dre end det hal­ve per år i Bar­ce­lo­nas bud­get end Ney­mar, og egenudviklede spil­le­re som Ser­gio Busquets, Tho­mas Mül­ler, Ko­ke og Har­ry Ka­ne med me­re be­sked­ne løn­nin­ger end hi­sto­ri­ens vel nok bed­ste fod­bold­spil­ler gør det for al­vor øko­no­misk in­ter­es­sant.

Så er der reg­ler­ne for brug af spil­le­re, man selv har ud­vik­let.

I Cham­pions Le­ague og på lig­nen­de vis i liga­er som Pre­mi­er Le­ague og Su­per­liga­en må klub­ber­ne re­gi­stre­re 25 spil­le­re i før­ste-hold­strup­pen.

Af de 25 spil­le­re skal mindst fi­re væ­re ud­dan­net i klub­ben, en så­kaldt 'ho­me grown play­er', hvil­ket i UEFA'S re­gel­sæt be­ty­der, spil­le­ren skal ha­ve væ­ret mindst 36 må­ne­der i en klub fra sin 15 års- til 21 års-fød­sels­dag, el­ler væ­re un­der 21 år, når sæ­so­nen be­gyn­der.

Der­u­d­over skal yder­li­ge­re mindst fi­re af de 25 spil­le­re op­fyl­de sam­me kri­te­ri­er el­ler væ­re sko­let i en an­den klub i det på­gæl­den­de land.

Det vil si­ge, at mindst ot­te ud af 25 spil­le­re i trup­pen skal væ­re ud­vik­let i klub­ben el­ler hen­tet til fra en an­den klub i sam­me land.

Når en/tred­je­del af trup­pen skal væ­re ud­vik­let i klub­ben el­ler lan­det, gi­ver det klub­ber­ne et in­ci­ta­ment til at gø­re dis­se spil­le­re så go­de som mu­ligt.

Selv­om det selv­føl­ge­lig of­te er de før­ste 14-17 spil­le­re i en første­hold­strup, der spil­ler de vig­ti­ge kam­pe i Cham­pions Le­ague, bå­de tvin­ger og op­mun­trer det Eu­ro­pas stør­ste klub­ber til at ud­vik­le dyg­ti­ge un­ge spil­le­re. El­lers stil­ler man sig dår­li­ge­re i den sport­s­li­ge kon­kur­ren­ce, hvis man kun fo­ku­se­rer på at kø­be spil­le­re ude­fra og er tvun­get til at gi­ve fi­re plad­ser til egenudviklede spil­le­re, der slet ik­ke er nær så go­de som kon­kur­ren­ter­ne. Det kan ek­sem­pel­vis væ­re et pro­blem i dag for Man­che­ster Ci­ty og Pa­ris Saint-ger­main, hvor man på trods af ar­bej­de i høj in­ter­na­tio­nal klas­se på ung­doms­hol­de­ne ik­ke har haft stor suc­ces med at gø­re eg­ne ta­len­ter til me­re end pe­ri­fe­re første­holds­spil­le­re.

Sidst men ik­ke mindst er der det simp­le fak­tum, at egenudviklede spil­le­re kan væ­re rig­tig go­de sport­s­ligt.

Bar­ce­lo­nas Lio­nel Mes­si, An­drés Inies­ta, ­Ser­gio Busquets og ind­til for et par år si­den Xavi har væ­ret det bed­ste ek­sem­pel, mens og­så Man­che­ster Uniteds og Ajax' fi­ne ge­ne­ra­tio­ner i halv­fem­ser­ne og be­gyn­del­sen af nul­ler­ne vi­ste, at det kan gi­ve en nær­mest uer­stat­te­lig ev­ne til at vin­de kam­pe og tro­fæ­er med en stam­me af spil­le­re, der har kendt alt til spil­lestil og de vig­tig­ste hold­kam­me­ra­ter si­den bør­ne- og te­e­na­ge­å­re­ne.

”Når man ser på de hold, der har haft suc­ces i Cham­pions Le­ague, har der de se­ne­re år of­te væ­ret en ba­lan­ce mel­lem dyrt ind­køb­te spil­le­re og folk, man selv har ud­vik­let. Ju­ven­tus har købt Dy­ba­la og Hi­gu­aín for sto­re be­løb for at sco­re mål, men Buf­fon, Chiel­li­ni, Bonuc­ci og Mar­chi­sio er spil­le­re, der ken­der klub­ben og dens vær­di­er. Det med at ska­be en sund og stærk kul­tur er ba­re of­te let­te­re med lo­ka­le spil­le­re,” sag­de Raf­fa­e­le Po­li, der står i spid­sen

for The Foot­ball Ob­ser­va­tory un­der In­ter­na­tio­nal Cen­tre for Sports Stu­di­es (CIES) og er eks­pert i Eu­ro­pas fod­bold­mar­ked, til Tips­bla­det op til Cham­pions Le­ague-fi­na­len i Car­diff mel­lem Re­al Madrid og Ju­ven­tus.

SPIL­LE­RE

I Madrid har bå­de Atlético og Re­al i skyg­gen af FC Bar­ce­lo­nas sto­re suc­ces med La Ma­sia for­må­et at nå nog­le stær­ke, brug­ba­re spil­le­re fra ung­doms­af­de­lin­gen til første­hol­det ide se­ne­ste år.

Bay­erns trio Tho­mas Mül­ler, David Ala­ba og Mats Hum­mels (ud­dan­net i Bay­ern, ik­ke i Dortmund, som han skif­te­de til som se­ni­o­r­spil­ler) er blandt Eu­ro­pas stær­ke­ste.

De en­gel­ske klub­ber skil­ler sig som ven­tet ud ve­dat ha­vefå egen ud­vik­le­des pil­le­re i første­holds trup­pen, der hø­rer til blandt pro­fi­ler­ne i de­res klub; Har­ry Ka­ne, Dan­ny Ro­se og Marcus Ras­h­ford er ene­ste spil­le­re hos de fem en­gel­ske klub­ber, der med ri­me­lig­hed kan kal­des fa­ste star­te­re.

Ud over de spil­le­re, der op­fyl­der UEFA'S kri­te­ri­er for at tæl­le som egenudviklede, har klub­ber som AS Mo­na­co, Ju­ven­tus, Tot­ten­ham og de po­rtu­gi­si­ske top­klub­ber Benfica og FC Porto spe­ci­a­li­se­ret sig i at op­kø­be spil­le­re mel­lem 19 og 22 år, som klub­ber­ne kan for­me og bå­de sport­s­ligt og øko­no­misk få me­get af det sam­me ud af som spil­ler­ne fra egen ta­len­taf­de­ling. Ba­re se Cham­pions Le­ague-mestrenes nye stjer­neskud Marco Asen­sio, der be­stemt ik­ke ser ud til at ha­ve lidt over­last af at bli­ve købt som 18-årig fra Re­al Mall­orca og ud­le­jet til selv­sam­me Mall­orca og der­ef­ter Es­pa­ny­ol i de to ef­ter­føl­gen­de sæ­so­ner.

Kam­pen om de un­ge spil­le­re og at gø­re dem go­de nok er en af de cen­tra­le kamp­plad­ser i europæisk top­fod­bold i dis­se år, og ge­vin­ster­ne kan væ­re sto­re.

I mi­nut­ter­ne ef­ter 4-1 sej­ren over Ju­ven­tus løf­te­de først Ser­gio Ra­mos og Mar­ce­lo og si­den de fle­ste af hold­kam­me­ra­ter­ne og de­res fa­mi- lie­med­lem­mer og ven­ner ind på ba­nen for at fejre sej­ren.

Fa­mi­li­en Car­va­jal stil­le­de sig op for­an Re­al Madrids fan­tri­bu­ne bag må­let og tog et fæl­les bil­le­de med tre ge­ne­ra­tio­ner.

Med en af­gø­ren­de fod i to af må­le­ne i en Cham­pions Le­ague-fi­na­le, en stor stjer­ne blandt Re­al-fan­se­ne og en sam­let trans­ferom­kost­ning på halvan­den mil­li­on eu­ro har Da­ni Car­va­jal som man­ge før ham ført be­vis for, at det selv i en tid med mil­li­ard-transfers kan gi­ve me­ning at ud­dan­ne spil­le­re selv.

Da­ni Car­va­jal (med num­mer 2) får, me­get mod sin egen og hold­kam­me­ra­ter­nes vil­je og ret­fær­dig­heds­sans, gult kort i Cham­pions Le­ague-fi­na­len ef­ter en du­el med Ma­rio Mandžukić. Fo­to: Alastair Grant/ap/ritzau.

Da­ni Car­va­jal (til ven­stre) og Na­cho med Cham­pions Le­ague-tro­fæ­et i Madrid, da­gen ef­ter fi­na­le­sej­ren over Ju­ven­tus. Na­cho be­gynd­te i Re­al Madrid i 2001, mens Da­ni Car­va­jal kom til året ef­ter. Fo­to: GB/EFE/RITZAU Fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.