TIL­BA­GE SOM EUROPÆISK MAGTFAKTOR

Champions League Magasinet - - MACHESTER UNITED - TEKST: THO­MAS PYNDT

I 15 sæ­so­ner fra 1997 til 2011 var Man­che­ster United blandt de bed­ste hold i Cham­pions Le­ague, hvor Sir Alex Fer­gu­sons mand­skab nå­e­de fi­re fi­na­ler, tre se­mi­fi­na­ler og fem kvart­fi­na­ler. Men i den le­gen­da­ri­ske ma­na­gers sid­ste to sæ­so­ner be­gynd­te det at hal­te lidt med en exit ef­ter grup­pe­spil­let i 2011/12 og tab­te 1/8-fi­na­ler til Re­al Madrid året ef­ter. Si­den er det kun ble­vet til to Cham­pions Le­ague-tu­re i de fi­re sæ­so­ner ef­ter Fer­gu­son, og fak­tisk er det den ud­skæld­te David Moy­es, der har le­ve­ret det bed­ste Cham­pions Le­ague-re­sul­tat i Man­che­ster United si­den 2011 med de tab­te kvart­fi­na­ler i Bay­ern Mün­chen i hans ene af­kor­te­de sæ­son li­ge ef­ter Sir Alex, hvil­ket si­ger no­get om, hvor skidt det har væ­ret.

Men nu er der lagt op til for­an­dring med José Mourin­ho i genop­byg­ge­rens rol­le på si­de­linj­en. Sid­ste sæ­son gav godt nok kun en skuf­fen­de sjet­te­plads i Pre­mi­er Le­ague, men til sidst blev al­le kræf­ter­ne og­så lagt i Eu­ro­pa Le­ague, hvor det lyk­ke­des at be­sej­re Ajax i fi­na­len og der­med sik­re sig gen­sy­net med Cham­pions Le­ague ad den al­ter­na­ti­ve ru­te.

Og nu er hol­det spil­let end­nu me­re sam­men, nye spil­le­re er kom­met til, Mourin­ho er be­gyndt at åb­ne op for of­fen­si­ven ef­ter at ha­ve kæm­pet med at få det for­svars­mæs­si­ge til at fun­ge­re, og med hans eu­ro­pæ­i­ske ru­ti­ne kan United godt gen­ta­ge kvart­fi­na­len fra de an­der­le­des tri­ste da­ge un­der David Moy­es.

På pa­pi­ret er grup­pen i hvert fald gan­ske med­gø­r­lig, om­end det skal med, at ned­t­u­ren be­gynd­te i 2011, da bå­de Benfica og Basel slut­te­de over United i Cham­pions Le­ague-grup­pe­spil­let.

FO­TO: NICK POTTS/ RITZAU FO­TO

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.