DEN SÆDVANLIGE PLADS I FØDEKÆDEN

Champions League Magasinet - - BENFICA - TEKST: MAR­TIN DAVIDSEN

Det er ef­ter­hån­den det sam­me hver ene­ste som­mer. Ef­ter en god sæ­son med end­nu et mester­skab hjem­me i Portu­gal har Benfica i trans­fer­vin­du­et sagt far­vel til en ræk­ke profiler. Sid­ste som­mer var det Re­na­to San­ches og Ni­co Gaitán, der sag­de far­vel; den­ne gang har det væ­ret Vi­ctor Lin­delöf, Nél­son Se­medo, Kost­as Mi­trog­lou og må­l­man­den Eder­son, der er ble­vet hånd­pluk­ket af stør­re klub­ber i Spa­ni­en og Eng­land.

Det ef­ter­la­der Benfica med det klas­si­ske pro­blem, at man skal spil­le et nyt stærkt hold sam­men i kølvan­det på en suc­ces­fuld sæ­son. Det er gå­et godt hjem­me i Portu­gal, hvor Benfica nu er op­pe på fi­re mester­ska­ber på stri­be, og i se­ne­ste sæ­son blev det end­da til en stærk Doub­le-tri­umf ef­ter en 2-1-sejr over Vitória de Gu­i­marães i fi­na­len.

På den eu­ro­pæ­i­ske sce­ne mang­ler klub­ben imid­ler­tid sta­dig at nå for­dums suc­ces­ful­de høj­der.

I sid­ste sæ­son nå­e­de hol­det kun ot­ten­de­dels­fi­na­ler­ne, hvor Borus­sia Dortmund var en klar over­magt i re­tur­kam­pen, der blev tabt 0-4, og klub­ben suk­ker sta­dig ef­ter in­ter­na­tio­nal suc­ces.

I Cham­pions Le­ague-sam­men­hæng er det mak­si­malt ble­vet til kvart­fi­na­ler henover åre­ne, og i Eu­ro­pa Le­ague tab­te hol­det to fi­na­ler i træk i 2013 og 2014. Bela Gut­t­manns for­ban­del­se fra 1962 hvi­ler alt­så sta­dig over Benfica, der næp­pe hel­ler i år kom­mer til at blan­de sig i den ab­so­lut­te eu­ro­pæ­i­ske top.

Det er ik­ke ble­vet nem­me­re for det po­rtu­gi­si­ske stor­hold, der på europæisk ni­veau ik­ke er øverst i fødekæden.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.