TRUP & TAKTIK

Champions League Magasinet - - CHELSEA -

Ef­ter 0-3 ne­der­la­get til Ar­se­nal i slut­nin­gen af sep­tem­ber sid­ste år æn­dre­de An­to­nio Con­te spil­lestil fra 4-3-3 til 3-4-3, og skif­tet til den stil, han kend­te fra Ju­ven­tus, løf­te­de Chel­sea til mester­ska­bet og skab­te sam­ti­dig en ten­dens, så selv Ar­se­nals Arsé­ne Wen­ger for­søg­te sig med den nye stil og brug­te den til at be­sej­re Chel­sea i FA Cup-fi­na­len. Det får nu næp­pe Con­te til at æn­dre tan­ke­gang, og selv om han end­te med at hand­le en del ind, er der hel­ler ik­ke lagt op til de sto­re æn­drin­ger i ide­a­l­op­stil­lin­gen ud­over plad­sen på top­pen. Men der er kom­met en tand me­re bred­de med Ba­kay­oko og Drinkwa­ter som mu­lig­hed på midt­ba­nen, Zap­pa­cos­ta og Rü­di­ger i de­fen­si­ven, mens det og­så skal bli­ve spæn­den­de at se, hvor me­get spil­le­tid An­dreas Chri­sten­sen kan få på den cen­tra­le plads i det tre-mands­for­svar, der blev en ten­dens.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.