ÅR 1 EF­TER TOT­TI

Champions League Magasinet - - AS ROMA - TEKST: MAR­TIN DAVIDSEN

Bil­le­der­ne fra den ma­j­dag på Sta­dio Olim­pi­co gik ver­den rundt i flere da­ge, for der var selv­føl­ge­lig ik­ke et øje tørt, da Fran­cesco Tot­ti i sid­ste sæ­son sag­de far­vel til Roma ef­ter me­re end et kvart år­hund­re­de i klub­ben. Ef­ter­føl­gen­de an­non­ce­re­de han sit kar­ri­e­re­stop, og nu står Roma for­an sin før­ste sæ­son si­den 1992 uden klu­bi­ko­net i første­hold­strup­pen.

I sid­ste sæ­son var Tot­ti kun mar­gi­nal­spil­ler og ind­skif­ter på Roma-hol­det, og der­for er det me­re hans au­ra og be­tyd­ning, der mu­lig­vis vil bli­ve sav­net – selv­om det og­så er ble­vet frem­ført, at det li­ge­frem er godt for hol­det, at han ik­ke er der læn­ge­re.

Og­så på træ­ner­bæn­ken er det en ny start med Eu­se­bio di Fran­cesco, der har af­løst Luci­a­no Spal­let­ti ef­ter en frem­ra­gen­de Roma-sæ­son, der med 87 po­int og 90 mål i an­dre år kun­ne ha­ve gi­vet et mester­skab.

Ud­over Tot­ti har et flere an­dre stær­ke nav­ne for­ladt klub­ben, der har væ­ret igen­nem et ak­tivt trans­fer­vin­due med man­ge hand­ler. Væk er Pa­re­des, Rü­di­ger og Sa­lah, og de vil bli­ve sav­net. Dog er profiler som Eden Dže­ko, Da­ni­e­le De Ros­si, Ke­vin Stroo­t­man og det le­ven­de væg­ma­le­ri Rad­ja Naing­go­lan sta­dig i klub­ben, og de kom­mer til at teg­ne bu­tik­ken i den­ne sæ­son.

De­fen­si­ven er dog ramt af de man­ge af­gan­ge, og det lig­ner en sæ­son i genop­byg­nings­tegn for Roma. Der­for bli­ver det nok og­så svært at for­bed­re tid­li­ge­re præ­sta­tio­ner i Eu­ro­pa, hvor det bed­ste re­sul­tat i ny­e­re tid er en kvart­fi­na­le i Cham­pions Le­ague i 2008.

FO­TO: RITZAU/AA/ABACA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.