BARÇA UN­DER AN­GREB

Champions League Magasinet - - FC BARCELONA - TEKST: MOR­TEN GLINVAD

Si­den 2014 har FC Bar­ce­lo­na væ­ret ken­de­teg­net af den even­tyr­li­ge Msn-trio med Mes­si, Suárez og Ney­mar i front, men nu er det slut: Ef­ter fi­re år i Bar­ce­lo­na blev Ney­mar i som­mer ver­dens dy­re­ste fod­bold­spil­ler, da Pa­ris Saint-ger­main ud­lø­ste hans fri­købs­klau­sul og ef­ter­lod Bar­ce­lo­na som en sår­et klub ef­ter det, der bå­de blev set som for­ræ­de­ri fra Ney­mars si­de og som et di­rek­te an­greb fra den ri­ge klub i den fran­ske ho­ved­stad.

Det ufri­vil­li­ge salg sat­te Bar­ce­lo­na un­der pres, og klub­bens le­del­se lod ik­ke til at væ­re sær­lig godt for­be­redt på sce­na­ri­et og måt­te i re­sten af trans­fer­vin­du­et se, at de øn­ske­de er­stat­nin­ger slet ik­ke var til salg el­ler og­så for­sy­net med et ek­stremt højt pris­skilt.

Sam­ti­dig un­der­stre­ge­de de to Su­perco­pa-kam­pe i au­gust mod Re­al Madrid ind­tryk­ket fra sid­ste sæ­son: Bar­ce­lo­na er ik­ke, hvad det har væ­ret, og hol­det har brug for for­ny­el­se på flere po­si­tio­ner. De to til­ba­ge­væ­ren­de fra Msn-trio­en har beg­ge run­det de 30 år i 2017, og Lu­is Suárez ind­led­te den nye sæ­son med at lø­be ind i en ska­de, så ­Lio­nel Mes­si li­ge plud­se­lig måt­te und­væ­re beg­ge si­ne sy­da­me­ri­kan­ske le­ge­kam­me­ra­ter i an­gre­bet.

Det er på den må­de en stor op­ga­ve, den nye træ­ner Er­ne­sto Val­ver­de har på­ta­get sig. I man­ge år var Bar­ce­lo­na det hold, de an­dre skul­le slå for at vin­de Cham­pions Le­ague. Nu er si­tu­a­tio­nen en an­den, klub­bens po­si­tion i europæisk fod­bold er un­der an­greb, og de sid­ste to år er Barça ble­vet slå­et ud af Cham­pions Le­ague al­le­re­de i kvart­fi­na­len.

FO­TO: RITZAU/MANU FERNANDEZ

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.