TRUP & TAKTIK

Champions League Magasinet - - FC BARCELONA -

Al­le­re­de i sin an­den kamp vi­ste den nye træ­ner Er­ne­sto Val­ver­de, at han godt kan fin­de på at æn­dre den nor­ma­le 4-3-3, men det var slet in­gen suc­ces at spil­le 3-5-2 på San­ti­a­go ­Ber­nabéu, så spørgs­må­let er, hvor me­get vi får det sy­stem at se i lø­bet af sæ­so­nen. I Lu­is Suárez’ ska­des­fra­vær har Mes­si væ­ret brugt helt frem­me i sin gam­le po­si­tion som falsk 9’er, og den pro­ble­ma­ti­ske som­mer på trans­fer­mar­ke­det har gjort, at der har væ­ret sto­re spørgs­måls­tegn om­kring flere po­si­tio­ner i trup­pen. Midt­ba­nen er den sam­me som den, der vandt Cham­pions Le­ague i 2015, men Inies­ta er nu 33 år, og bå­de Busquets og Raki­tic´ dyk­ke­de i sid­ste sæ­son på et hold, der ik­ke læn­ge­re var do­mi­ne­ret af sin midt­ba­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.