OPBRUD I ANDALUSIEN

Champions League Magasinet - - SEVILLA - TEKST: MOR­TEN GLINVAD

Spil­le­re og trænere kom og gik, men sport­s­di­rek­tø­ren var der al­tid. Så­dan var si­tu­a­tio­nen i Se­vil­la, hvor klub­bens tid­li­ge­re må­l­mand Mon­chi gen­nem 17 år var en ek­stremt respek­te­ret og suc­ces­rig sport­s­di­rek­tør og gav klub­ben den kon­ti­nu­i­tet, som el­lers mang­le­de.

Men til sidst fik Mon­chi nok. I for­å­ret stop­pe­de han på po­sten, og sport­s­di­rek­tø­rens af­sked har væ­ret det sto­re te­ma i Se­vil­la si­den da. Af­lø­se­ren er hans tid­li­ge­re as­si­stent Óscar Ari­as, men kan han med sam­me held som Mon­chi fin­de un­ge spil­le­re i he­le ver­den, som kan ud­vik­le sig selv og Se­vil­la, in­den klub­ben et par år se­ne­re kan sæl­ge dem vi­de­re for sto­re sum­mer?

Se­vil­la har til­med skif­tet træ­ner, ef­ter at Jor­ge Sampa­o­li blev snup­pet af det ar­gen­tin­ske fod­bold­for­bund. Han er ble­vet af­løst af Edu­ar­do Be­rizzo, der i sid­ste sæ­son før­te Cel­ta frem til se­mi­fi­na­len i Eu­ro­pa Le­ague, og som stil­mæs­sigt har me­get til fæl­les med Sampa­o­li.

Va­nen tro er der skif­tet vold­somt ud i trup­pen, men i mod­sæt­ning til tid­li­ge­re har Se­vil­la pri­mært hen­tet er­far­ne spil­le­re. En af dem er dan­ske Si­mon Kjær, mens No­li­to og den hjemvend­te Jesús Na­vas er kom­met til fra Man­che­ster Ci­ty.

Se­vil­la har op­le­vet stor suc­ces i Eu­ro­pa Le­ague, men det sto­re gen­nem­brud i Cham­pions Le­ague la­der sta­dig ven­te på sig. I fi­re for­søg er klub­ben al­drig kom­met læn­ge­re end ot­ten­de­dels­fi­na­len, hvor man til­med er rø­get ud til på pa­pi­ret un­der­leg­ne mod­stan­de­re som ­Fe­ner­ba­hçe, CSKA Moskva og se­ne­st Lei­ce­ster.

FO­TO: RITZAU/AA/ABACA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.