Giro de Rosa 2018

Kvin­der­nes Giro de Ita­lia

Cykel Motion Danmark - - Indhold - TEKST OG FO­TO: Ole Mad­sen

Kvin­de­cyk­lin­gen i Danmark er i en ri­ven­de ud­vik­ling, og det vi mang­ler, for at få he­le ka­ba­len til at gå op er, op­bak­ning, sponso­rer og fo­kus.

For få år si­den star­te­de Bo Hand­berg Mad­sen cy­kel­hol­det BMS La­dys i Holste­bro. Det­te næ­sten ude­luk­ken­de dan­ske hold trå­d­te ind på sce­nen sam­men med Ri­val og gjor­de en mærk­bar for­skel på de re­sul­ta­ter, som de dan­ske pi­ger vi­ste ver­den.

For et par år si­den over­tog Bjar­ne Ri­is så hol­det og skab­te Vir­tu Cycling.

Un­der min som­mer­fe­rie i Ver­ba­nia var jeg så hel­dig at over­væ­re he­le to eta­per af kvin­der­nes svar på Giro de Ita­lia, nem­lig Giro de Rosa. Min kam­me­rat Claus og jeg cyk­le­de ind til Pal­lan­za, hvor den før­ste eta­pe med hold­lø­bet skul­le kø­res.

Vi an­kom i god tid og rul­le­de ind til Vir­tu og hil­ste på pi­ger­ne. Det var så hel­digt, at Lou­i­se Nor­man Han­sen, som jeg tid­li­ge har træ­net, var at fin­de på det hold, som Vir­tu skul­le stil­le op med.

Vi fik en fin mod­ta­gel­se og en god snak med pi­ger­ne. Alt var sat op i pro­fes­sio­nel­le ram­mer, og sport­s­di­rek­tø­ren vi­ste os lidt rundt. Sør­ge­de for at vi fik nog­le go­de bil­le­der af pi­ger­ne og ik­ke mindst nog­le drik­ke­dun­ke med iskoldt vand. Det var ste­gen­de varmt, så de faldt vir­ke­lig på et tørt sted.

Ef­ter mø­det med Vir­tu Cycling rul­le­de vi vi­de­re og be­søgt nog­le af de an­dre sto­re hold, så vi fik en god for­nem­mel­se af at­mos­fæ­ren.

Ho­vedsponso­rer­ne for lø­bet var SIDI cy­kel­sko og Sel­le SMP sad­ler­ne.

Vi fandt en lil­le ca­fe, hvor vi kun­ne se lø­bet, og der var fint spær­ret af på ru­ten.

Plud­se­lig kom en mand cyk­len­de mod tra­fik­ret­nin­gen. Sol­brun, bar over­krop, san­da­ler og sol­bril­ler i pan­den. Po­li­ti­et og vag­ter­ne råb­te ham an og med sto­re ita­li­en­ske glo­ser gjor­de ham for­stå­e­lig, hvad de men­te om den hand­ling.

Han svin­ge­de cyk­len rundt og op­tog dis­kus­sio­nen med be­tjen­te­ne, der ty­de­lig­vis var li­geg­la­de med, hvem han var, så det end­te med, at han vend­te cyk­len og kør­te til­ba­ge. På den må­de fik vi mødt Ma­rio Cip­po­li­ni.

Ni­veau­et in­ter­na­tio­nalt in­den for kvin­de­cyk­lin­gen er ret høj, og det var ik­ke mu­ligt for Vir­tu at ham­le op med de bed­ste af hol­de­ne, hvor pen­ge­ne er me­get stør­re.

Vi fik set eta­pe 5 med start i Omeg­na og held til at få sam­let en flok dan­ske­re fra cam­ping- plad­sen, så da hol­det kør­te for­bi, kun­ne vi stå klar med Dan­ne­brog og støt­te pi­ger­ne.

Over alt i om­rå­det var det de ly­se­rø­de far­ver, der præ­ge­de by­er­nes udsmyk­ning.

Giro de Rosa blev vun­det af An­ne­miek van Vleu­ten med As­hleigh Mool­man og Aman­da Spratt på an­den og tred­je plad­sen.

Jeg hå­ber, at kvin­de­cyk­lin­gen i Danmark kan fan­ge sponso­rer­nes in­ter­es­se, så vi kan ska­be et bed­re øko­no­misk grund­lag for pi­ger­ne og der­med et stær­ke­re dansk hold. Vi har ta­len­ter­ne, og man­ge af dem kø­rer med i de uden­land­ske teams. Det vi­ste pi­ger­ne og­så, da der var VM i Her­ning for et par år si­den.

1

3

2

1 Team Vir­tu La­dy hold en­kelt­start. Fel­tet på eta­pen ved Stresa. 2 3 Fra ven­stre er det: Bar­ba­ra Gu­a­ri­s­chi, Sa­ra Pen­ton, Lou­i­se Nor­man Han­sen, Clau­dia Ko­ster, Do­ris Schweizer, Ka­tri­ne Aa­ler­ud. 4 Ti­na ved Giro de Rosa i Omeg­na. 4

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.