Kø­ge Bi­ke La­di­es

V/FIRMAIDRÆT KØ­GE

Cykel Motion Danmark - - Indhold - TEKST OG FO­TO: Sus­an­ne Jør­gen­sen og Cy­keltø­ser­ne

For tre år si­den læ­ste jeg en ar­ti­kel om Team Char­lie af Rik­ke Laur­sen, og jeg tænk­te med det sam­me: Det vil jeg og­så la­ve i Kø­ge. Jeg brug­te et år og gjor­de mig nog­le tan­ker om, hvil­ke ram­mer jeg vil­le ha­ve og kun­ne sam­ti­dig se, der kom fle­re og fle­re kvin­der på lan­de­ve­je­ne.

Jeg hed­der Sus­an­ne Jør­gen­sen, er an­sat hos Firmaidræt Kø­ge, som dag­lig le­der af vo­res Fit­ness-cen­ter, hvor jeg ar­bej­der som in­struk­tør og kost­vej­le­der. Jeg har fem fri­vil­li­ge, en af dem, Lea Berg­stedt, spurg­te mig en dag til rå­ds med hen­blik på køb af ra­cer­cy­kel. Jeg greb chan­cen, og spurg­te om hun vil­le væ­re med til at star­te lan­de­vejs­cyk­ling for kvin­der i Kø­ge.

Lea var klar med det sam­me, og så hav­de vi jo al­le­re­de to hold, et be­gyn­der­hold og de let øve­de. Jeg fik grønt lys fra min for­mand, Finn Ni­el­sen, hvor­ef­ter vi ar­ran­ge­re­de en in­fo-af­ten i april 2017, og så var Kø­ge Bi­ke La­di­es næ­sten på lan­de­vej­en. Det var svært at gre­je, hvor man­ge der vil­le mø­de op, men jeg hav­de en god ma­ve­for­nem­mel­se - må­let var 15-20 del­ta­ge­re, der kom 40 og 15 til­meld­te sig sam­me af­ten. End­vi­de­re meld­te en af pi­ger­ne, Dor­te Schultz, sig som træ­ner, og så var vi tre hold med 50 med­lem­mer i vo­res før­ste sæ­son. I år har vi run­det 70 med­lem­mer og etab­le­ret det fjer­de hold med Lue Krogh-han­sen som træ­ner.

Der er et ut­ro­ligt sam­men­hold, pi­ger­ne imel­lem. Ud over fæl­les­træ­nin­gen bli­ver der flit­tigt af­talt træ­nings­tu­re i vo­res FB grup­pe, og til sep­tem­ber er vi 14 Bi­ke La­di­es, der ta­ger til Mall­orca…

Jeg har selv cyk­let på mo­tions­plan i 10 år og el­sker fri­he­den på de små ve­je her­hjem­me. Bjer­ge­ne syd­på og kom­bi­na­tio­nen af mtb/ ra­cer om vin­te­r­en har li­ge­le­des en frem­træ­den­de pla­ce­ring i mit hjer­te.

Må­let med Kø­ge Bi­ke La­di­es er at få end­nu fle­re kvin­der på lan­de­ve­je­ne. Vi har al­le prø­vet at kø­re med man­den/kæ­re­sten, og det er og­så fint en­gang imel­lem. Men det er ba­re fedt at ha­ve et sted, hvor man er li­ge og kan snak­ke li­ge ud af po­sen. Vi får vent man­ge em­ner på de ti­mer, vi kø­rer sam­men, og det vil­le vi ik­ke i sam­me om­fang i et blan­det forum.

Kø­ge Bi­ke La­di­es er mo­tio­ni­ster med stort M, li­ge fra be­gyn­der­hol­det til ”tur­bo­hol­det”. Ene­ste for­ud­sæt­ning for at væ­re med­lem er, at man har en lan­de­vejs­ra­cer. Ens for al­le hold er, at vi kø­rer ud sam­men og hjem sam­men, der kø­res in­ter­val­ler, bak­kes­pur­ter og lidt tek­nik er der og­så plads til. Ef­ter den før­ste ons­dagstræ­ning i må­ne­den mø­des vi til en is på hav­nen og hyg­ge på tværs af hol­de­ne.

Kø­ge Bi­ke La­di­es er vok­set hur­ti­ge­re, end jeg hav­de tur­de drøm­me om; det har væ­ret en fan­ta­stisk rej­se og helt unikt at sam­le så man­ge kvin­der. Der er et godt sam­men­hold mel­lem pi­ger­ne, så ud over fæl­lestræ­nin­gen bli­ver der flit­tigt af­talt træ­nings­tu­re i vo­res FB grup­pe.

Jeg søg­te på et tids­punkt ef­ter nog­le af­lø­se­re, der kun­ne træ­de til un­der fe­rie og syg­dom. På to ti­mer hav­de 10 pi­ger meldt sig, hvil­ket ta­ler for sig selv.

I ef­ter­å­ret er vi 14 Bi­ke La­di­es, der ta­ger til Mall­orca, og vi har al­le­re­de få­et la­vet vo­res eget teamtøj. Vi var 36 til tø­se-run­den for­delt på tre hold, og ik­ke mindst er Lea ble­vet valgt som am­bas­sa­dør for LIV i år. Jeg er stolt!

Ra­cer-sæ­so­nen kø­rer fra april til sep­tem­ber med en fast træ­nings­dag, ons­dag kl. 17. Så har vi mtb fra ok­to­ber til marts, hver lør­dag kl. 10 i sæ­so­nen og hver an­den lør­dag re­sten af året. Jeg har mtb i vin­ter­sæ­so­nen sam­men med Rik­ke Høgh, der og­så fort­sæt­ter som­me­ren over.

Ud over at væ­re ak­ti­ve på lan­de­ve­je­ne hyg­ger vi os med vin­s­mag­ning, ju­le­frokost og me­ka­ni­ker-af­te­ner. Fæl­les­ska­bet væg­ter li­ge så højt som de go­de ki­lo­me­ter på lan­de­ve­je­ne.

Jeg kan kun op­for­dre an­dre klub­ber/for­e­nin­ger til at star­te cykling op for kvin­der, der er man­ge med en ra­cer i ga­ra­gen, men til­bud­det skal og­så væ­re der.

2

1 2 3 4 3 4

1 2 3 4

1 Al­le hold mø­des på Kø­ge Havn ef­ter fæl­lestræ­nin­gen. Så sma­ger isen og­så me­get bed­re. 2 Rød­vig Havn, hvor to hold har af­talt at mø­des, så vi og­så læ­rer hin­an­den at ken­de på tværs af hol­de­ne. 3 In­ter­val på Stevns med fuld gas. 4

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.