Sil­ke­borg Cyk­le Ring Motion

SIL­KE­BORG CYK­LE RING MOTION

Cykel Motion Danmark - - Indhold - TEKST: Chri­sti­an Jør­gen­sen FO­TO: Ole Mad­sen >

Hvor­for star­te et rent kvin­de­hold for mo­tions­cyk­li­ster?

Ide­en op­stod, da jeg i 2017 hav­de et år med en del ska­der, men godt kun­ne hol­de til at cyk­le nog­le små tu­re sam­men med min ko­ne Git­te. På de tu­re – som blev læn­ge­re og læn­ge­re, ef­ter­hån­den som vi beg­ge kom i form – mød­te vi en del par, der cyk­le­de sam­men. Of­te med man­den for­re­st og fru­en hal­sen­de 20 – 30 me­ter bag­ef­ter.

Vi tal­te om, at der må­ske kun­ne væ­re be­hov for, at kvin­der kun­ne mø­des med li­ge­sin­de­de, og at no­gen bur­de star­te et cy­kel­hold for kvin­der. Pi­len pe­ger tit på én selv, så ef­ter en fo­re­spørgsel til klub­bens be­sty­rel­se stod Git­te og jeg med an­sva­ret for et kvin­de­hold un­der SCR Motion her i Sil­ke­borg.

Som ny­li­ge til­flyt­te­re fra Sjæl­land var vi lidt spænd­te på, hvor­dan det vil­le bli­ve mod­ta­get i den bre­de kreds af mo­tio­ni­ster.

Pla­nen var at star­te med cykling hver lør­dag i må­ne­der­ne april – sep­tem­ber, og så ud­vi­de med ons­da­ge i må­ne­der­ne maj – au­gust. Ho­ved­klub­bens nor­ma­le træ­nings­af­te­ner er nor­malt tirs­da­ge og tors­da­ge, så for de am­bi­tiø­se skul­le der så­le­des væ­re fi­re mu­li­ge træ­nings­af­te­ner om ugen.

Jeg har tid­li­ge­re væ­ret træ­ner i Fu­re­sø Cy­kel­mo­tion, da vi bo­e­de på Sjæl­land, og har og­så gen­nem­gå­et DCU´S kur­ser in­den for em­net, så bå­de te­o­ri og prak­sis bur­de væ­re på plads. Git­te har væ­ret med som hjæl­per for et Mtb-kvin­de­hold tid­li­ge­re, så og­så dér var bag­grun­den i or­den. Her­u­d­over har vi beg­ge cyk­let, si­den vi var børn.

I til­læg er vi i om­eg­nen af Sil­ke­borg be­gun­sti­get med no­get af Dan­marks smuk­ke­ste og mest va­ri­e­re­de cy­kel­ter­ræn – må­ske en smu­le for ku­pe­ret for en­kel­tes smag - det var en re­el be­kym­ring fra min si­de, in­den vi star­te­de sæ­so­nen.

Be­gyn­de skul­le vi, og vi lag­de ud med mund til mund i klub­ben og an­non­ce­ring på Fa­ce­book. Før­ste træ­nings­dag stod der 10 kvin­der i fuldt ud­styr og raceren klar. Ef­ter 14 da­ge var der over 40 med­lem­mer på Fa­ce­book-grup­pen. Jeg hav­de la­vet et pro­gram, der fo­ku­se­re­de på di­stan­ce, tek­nik­træ­ning og so­ci­alt samvær, når vi rul­le­de. Git­te var med som for­re­ste fart­hol­der, og jeg lå ba­gerst, di­ri­ge­re­de og holdt øje med tra­fik­ken.

Vi kend­te ik­ke de en­kel­tes ni­veau, før vi star­te­de, så det var en re­el ud­for­dring at få det he­le til at gå op i en hø­je­re en­hed. Ni­veau­er­ne var me­get for­skel­li­ge, men to­nen var ut­ro­ligt god, og hur­tigt kom der ro over fel­tet og en kon­sensus om, hvor­dan vi skul­le kø­re.

Ni­veau­er­ne var me­get for­skel­li­ge, men to­nen var ut­ro­lig god, og hur­tigt kom der ro over fel­tet.

Ru­ter­ne var fra min si­de lagt op som ”stjer­ne-ru­ter”, hvor man hav­de mu­lig­hed for at kø­re 20 ki­lo­me­ter, 40 ki­lo­me­ter el­ler 60 ki­lo­me­ter. Ef­ter hver 20 ki­lo­me­ter kom vi til­ba­ge til ud­gangs­punk­tet, og man kun­ne stå af, hvis man ik­ke hav­de mod på 20 ki­lo­me­ter me­re den dag.

Vi fik hur­tigt til­sagn fra et par kvin­der fra ho­ved­klub­ben om hjælp til træ­ning, så plud­se­lig stod vi med bå­de Bo­dil, Git­te og Le­ne som træ­ne­re og hjæl­pe­re, hvil­ket gav et boost til hol­det.

In­den som­me­ren var vi ble­vet sup­ple­ret med Ole og Ti­na, så nu kun­ne vi og­så til­by­de bi­ke-fit og træ­nings­pro­gram­mer via Oles fir­ma.

April gik fint med stjer­ne­pro­gram­mer­ne, og da vi nå­e­de maj, sup­ple­re­de vi med ons­dags­tu­re. Dis­se var lagt på læn­ge­re di­stan­cer og i me­re ku­pe­ret ter­ræn. Jeg gjor­de en del ud af at træ­ne tek­nik på op- og ned­kørs­ler, no­get jeg ved, bå­de mænd og kvin­der kan fin­de ud­for­dren­de. Ef­ter­føl­gen­de er det dej­ligt at se, hvor me­get man kan flyt­te den en­kel­tes for­må­en med re­la­tivt små mid­ler, og vi fik go­de til­ba­ge­mel­din­ger.

I lø­bet af sæ­so­nen ar­ran­ge­re­de Git­te en dag med yo­ga ef­ter træ­nin­gen. Her kør­te vi ned i det lo­ka­le yo­ga-cen­ter og fik struk­ket krop­pe­ne godt igen­nem – af­slut­tet med kaf­fe, ka­ge og hyg­ge.

Apro­pos ka­ge: In­gen klub i Sil­ke­borg kan und­slå sig fra den ob­liga­to­ri­ske tur med ba­ger­stop i Karup, så midt i ju­ni an­non­ce­re­de jeg en så­dan på en søn­dag. Det er en tur på li­ge om­kring 100 ki­lo­me­ter, hvil­ket for nog­le kan væ­re en stor ud­for­dring – og det var det – men al­le kom igen­nem, og græn­ser blev flyt­tet.

I ju­ni var der og­så plads til lidt cy­kel­løb ved si­den af træ­nin­gen, og en­kel­te fra hol­det delt­og i La­dytour ved Tjør­ring. En stor suc­ces, bå­de sport­s­ligt og so­ci­alt.

I skri­ven­de stund er sæ­so­nen ved at gå på hæld, og det er på ti­de at eva­lu­e­re de før­ste er­fa­rin­ger.

Først og frem­mest kan vi si­ge: det har væ­ret en suc­ces at op­ret­te et kvin­de­hold i Sil­ke­borg. Fle­re har sagt, at de fø­ler sig bed­re til­pas ved at cyk­le sam­men med li­ge­sin­de­de af sam­me køn – en­kel­te har end­da gi­vet ud­tryk for, at de­res mænd har væ­ret mis­un­de­li­ge på vo­res må­de at træ­ne på.

Når det er sagt, så har der og­så væ­ret ud­for­drin­ger. Mest ty­de­ligt ef­ter nog­le må­ne­ders træ­ning, da nog­le be­væ­ge­de sig fra at kø­re 20 i snit til 25 i snit, mens an­dre be­væ­ge­de sig fra 20 til 22. Så vi er­kend­te, at der var be­hov for fle­re hold med fle­re tem­pi – især sidst på sæ­so­nen. Stjer­ne­ru­ter­ne har fun­ge­ret fint.

End­vi­de­re er der hold, hvor nog­le har kørt i man­ge år, mens an­dre har kørt et par da­ge, in­den de kom til os. Nog­le kø­rer med klik-pe­da­ler og an­dre fo­re­træk­ker al­min­de­li­ge sko.

Så i 2019 vil vi lan­ce­re nye til­tag, dels for at lok­ke fle­re til, dels for at de nu­væ­ren­de kan flyt­te sig yder­li­ge­re.

Til her­rer­ne: Det kan sag­tens la­de sig gø­re at cyk­le li­ge op med an­dre cyk­li­ster, selv om man har al­min­de­li­ge pe­da­ler og re­flek­ser i hju­le­ne. Så er det sagt – og der­med og­så nævnt en af de stør­ste for­skel­le, jeg har no­te­ret mig mel­lem at træ­ne mænd og kvin­der. Tag ik­ke fejl: Kvin­der­ne vil ger­ne - og de kan!

Vi ses i 2019 – og på spin­ning­cyk­len re­sten af sæ­so­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.