En drøm af en kvin­de­cy­kel

Gea­ret tik­ker, dæk­ke­ne snur­rer og sty­ret vi­bre­rer blødt og be­ha­ge­ligt.

Cykel Motion Danmark - - Indhold - TEKST OG FO­TO: Ole Mad­sen

Vi tril­ler ind på P-plad­sen for at gø­re klar til lør­da­gens tur med La­dy hol­det.

Min hu­stru Ti­na har lånt en Specialized Ruby da­me­ra­cer og skal for før­ste gang mær­ke for­skel­len mel­lem en rig­tig da­me­ra­cer og hen­des nor­ma­le cykel.

Ti­na har haft en del pro­ble­mer med ryg­gen, og of­te har smer­ter­ne over­s­te­get og øde­lagt for­nø­jel­sen ved tu­ren. Der er en vok­sen­de del af os lidt mod­ne mo­tio­ni­ster, som væl­ger me­re en­du­ran­ce præ­ge­de cyk­ler, frem for en ag­gres­siv og min­dre til­gi­ven­de op­sat ra­cer. På det­te om­rå­de var Specialized et af de før­ste fir­ma­er, som lan­ce­re­de en Rou­baix cykel, der var skabt ud fra, at kom­fort samt stør­re kø­reg­læ­de var i fo­kus og selv­føl­ge­lig med ud­spring i cy­kel­lø­bet af sam­me navn.

Det er så­dan in­den for man­ge sports­gre­ne og pro­duk­ter, at ud­vik­lin­gen i gre­jet kom­mer fra de pro­fes­sio­nel­les værk­tø­jer, og så­le­des får mo­tio­ni­ster­ne en Rou­baix og en Ruby, som sam­me cykel hed­der i kvin­deud­ga­ven.

Der, hvor cyk­len for al­vor skil­ler sig ud fra en al­min­de­lig ”her­re” ra­cer­cy­kel, er i en lil­le stel­stør­rel­se, der pas­ser til en kvinde. Stel­lets geo­me­tri har ta­get ud­gangs­punkt i kvin­ders ana­to­mi, så sty­ret er smal­le­re, pe­da­lar­me­ne er til­pas­set i læng­den, og sad­len er ud­vik­let spe­ci­elt til kvin­der.

Cyk­len er for­sy­net med nog­le vel­fun­ge­ren­de ski­ve­brem­ser, der sik­rer en god og ef­fek­tiv brem­se­ef­fekt.

Der er ind­byg­get kom­fort i ram­men be­stå­en­de af en lidt læn­ge­re ak­sel­af­stand, sty­ret er for­sy­net med et Fu­tu­res­ho­ck af­fjed­rings­sy­stem, som gør, at vi­bra­tio­ner og bump fra ve­jens ujævn­he­der stort set ik­ke mær­kes i sty­ret. Til Fu­tu­res­ho­ck fin­des der

af­fjed­ring i for­skel­li­ge hård­heds­gra­der, og dis­se le­ve­res med til cyk­len. De er la­vet i et flot de­sign, så man ik­ke umid­del­bart be­mær­ker, at cyk­len har den­ne kom­fort for­del.

Bags­ta­ge­ne er ud­for­met så­le­des, at de har en flek­sen­de ef­fekt, og sa­del­pin­dens de­sign samt mon­ta­ge­sy­stem gi­ver den mu­lig­hed for at flek­se let, så det bli­ver me­re be­ha­ge­ligt at kø­re på cyk­len - dog uden at man fø­ler, at man mi­ster kraft i pe­da­ler­ne.

Cyk­len er for­sy­net med ski­ve­brem­ser for og bag, hvil­ket gi­ver en for­ø­get brem­se­ef­fekt og mu­lig­gør bjerg­kør­sel med car­bon­fæl­ge, uden at dis­se øde­læg­ges af var­me­ud­vik­lin­gen.

Der er skre­vet me­get for og imod ski­ve­brem­ser. Den dis­kus­sion vil jeg ik­ke gå ind på her, men dog frem­hæ­ve, at de brem­ser på en ef­fek­tiv og me­get be­ha­ge­lig må­de.

Pris­ni­veau­et på en Ruby cykel er ab­so­lut spi­se­lig, og når man ser på, hvad man får af ek­stra kom­fort med i pri­sen, vil jeg si­ge, at kva­li­te­ten lig­ger helt i top­pen af, hvad mar­ked kan til­by­de kvin­der.

Cyk­len er sat op med nog­le go­de kom­po­nen­ter, og så er den oven i kø­bet rig­tig flot.

Sel­ve kø­reg­læ­den er en op­le­vel­se i sig selv. Cyk­len er ro­lig og lig­ger godt i svin­ge­ne.

Et af de punk­ter, som over­ra­ske­de mest, var ba­lan­cen i cyk­len, når man kø­rer ned ad el­ler pres­ser græn­ser­ne lidt. Cyk­len er sta­bil og ret­nings­be­stemt, og den flek­ser ik­ke mærk­bar, når man træ­der hårdt. Ram­mens stiv­hed gi­ver en fø­lel­se af, at kraf­ten i over­fø­rel­sen ik­ke har no­get tab, selv om cyk­lens pri­mæ­re for­del er kom­fort.

Vo­res kon­klu­sion på op­le­vel­sen af Specialized Ruby er, at den er al­le pen­ge­ne værd. Den skuf­fer ik­ke på de væ­sent­li­ge om­rå­der, og den har man­ge kom­fort­for­de­le frem for man­ge an­dre mo­del­ler i sam­me pris­klas­se.

Alt i alt en dej­lig op­le­vel­se af fart kom­bi­ne­ret med kom­fort, og den fjer­ne­de de vi­bra­tio­ner og bump, som of­te gør, at ryg­gen kan over­be­la­stes.

Jeg er sik­ker på, at cyk­len kom­mer med på ju­leøn­ske­li­sten, så må vi jo se, hvad ham med skæg­get har med til hen­de i år.

1 2 3 4

1 2 3

4

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.