Tour de fem­me

Cykel- Motion Danmark har in­ter­viewet den ene af Tou­rens ar­ran­gø­rer Car­sten Fi­sker. Det er Dan­marks ene­ste næ­sten 100 pct. s øko­lo­gi­ske mo­tions­cy­kel­løb.

Cykel Motion Danmark - - Indhold - TEKST OG FO­TO: Ole Mad­sen

Det er søn­dag mor­gen, og reg­nen er en­de­lig stop­pet, og nu ven­ter vi ba­re på, at so­len og vin­den skal tør­re ve­je­ne, så pi­ger­ne slip­per for man­ge punk­te­rin­ger.

For­an dem er 103 km i no­get af Dan­marks skøn­ne­ste na­tur. Lø­bet er et rent kvinde løb, og der cyk­les på alt fra bed­ste­mor-cyk­ler til fuld­blods ra­ce­re. Sam­men­hold og samvær er i høj­sæ­de, og det hand­ler ik­ke om at kom­me først, nej me­re om at ha­ve en op­le­vel­se på to hjul sam­men med nog­le ve­nin­der med sam­me li­den­skab, nem­lig cyk­len.

Der er kræ­set om hver en­kelt de­pot med øko­lo­gi i form af mad og drik­ke. Lø­bets op­fin­der og ar­ran­gør Sto­ne­bros.dk, be­stå­en­de af brød­re­ne Car­sten og Paul Fi­sker, har væ­ret ude og tjek­ke ru­ten en ek­stra gang for at sik­re, at alt er, som det skal væ­re.

Lø­bet er Dan­marks ene­ste mo­tions­cy­kel­løb med 90-100 pct. øko­lo­gisk for­plej­ning.

Star­ten gik kl. 9, og for­an før­ste grup­pe er ma­ster­bi­len med Car­sten ved rat­tet. Han sik­rer, at der ik­ke er et par ama­tør-hu­mo­ri­ster, som sy­nes, at det kun­ne væ­re sjovt at ven­de et af vej­vi­ser-skil­te­ne el­ler la­ve an­dre sjove indslag.

Tour de Fem­me er det bedst af­mær­ke­de løb i Danmark med +500 pile­mar­ke­rin­ger på ru­tens 103 km. Samt­li­ge sving an­non­ce­res 50 m før svin­get, an­vi­ses i svin­get og be­kræf­tes 50-100 m

ef­ter. Det er umu­ligt at kø­re for­kert, og vi har al­drig op­le­vet det i de snart 10 år, vi har ar­ran­ge­ret lø­bet.

Car­sten for­tæl­ler, at de før­ste sik­kert vil væ­re i mål ef­ter 3 ti­mer, men han vil øn­ske, at de tog lidt bed­re tid på de­po­ter­ne, så de kun­ne nå at ny­de al­le de læk­ke­ri­er, som han har di­sket op med - fle­re af smags­op­le­vel­ser­ne har han selv la­vet i ugen op til lø­bet.

Car­sten er fest­lig klædt på til lej­lig­he­den med strå­hat, rustik ha­bitjak­ke og skjor­te, så der er stil over ham og re­sten af se­tup’et.

De­po­ter­ne tå­ler be­stemt en nær­me­re præ­sen­ta­tion, for sjæl­dent har jeg set et så spæn­den­de ud­valg og al­ter­na­tiv til det, man nor­malt mø­der på et ty­pisk løbs­de­pot.

I mål var der en rig­tig god stem­ning, hvor pi­ger­ne sad i grup­per og hyg­ge­de sig med hin­an­den, mens snak­ken gik om tu­ren og an­dre per­son­li­ge mål.

Car­sten og en grup­pe fri­vil­li­ge var i fuld sving med at la­ve kaf­fe og Sto­ne­bros spe­ci­a­li­te­ten, Caf­fe-kokos-lat­te (Po Cha). Der var et stort telt,

1 2

1

2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.