Din per­son­li­ge hjelm

FRA EKOI

Cykel Motion Danmark - - Indhold - TEKST: Ole Mad­sen

Den­ne flot de­sig­ne­de hjelm fra Ekoi vil helt sik­kert ska­be op­mærk­som­hed i en­hver cy­kel­klub.

Den har en su­per god pas­form, og det fø­les næ­sten som at gå med ka­sket. Den ve­jer kun 235 gram i en stør­rel­se M, så du mær­ker stort set ik­ke, at du har no­get på ho­ved.

Det var ret let at indstil­le hjel­men, så den sad per­fekt på mit ho­ved. Rem-sy­ste­met og mag­ne­ten gør en stor for­skel i den må­de hjel­men ”fal­der” na­tur­ligt til på ho­ved.

Den sid­der fast uden at stram­me og der er god plads til, at cy­kel­bril­ler­ne kan sid­de, hvor de skal.

Corsa EVO hjel­men er ble­vet te­stet af team AG2R LA MONDIALE igen­nem fle­re år og ble­vet de­res team hjelm.

CORSA EVO hjel­men er ble­vet de­sig­net i en vind­t­un­nel. Dens run­de form for­bed­rer ik­ke kun CORSA EVO’S ud­se­en­de, men iføl­ge te­sten gi­ver den og­så en be­ty­de­lig præ­sta­tions­ge­vinst på 5 watt.

Men det vig­tig­ste er, at den in­dre form er de­sig­net til at pas­se til 99% af al­le ho­ved­for­mer.

Hjel­men le­ve­res i tre for­skel­li­ge stør­rel­se og med 3 skumtyk­kel­se mu­lig­he­der.

Til­pas­nings­sy­stem om­kring ho­ve­d­er er ju­ster­bart fra top til bund og har en mag­ne­tisk sløj­fe og de ven­ti­le­ren­de strop­per sik­rer, at kom­for­ten bli­ver bedst mu­ligt.

Hjel­men fin­des i man­ge far­ver og man kan selv til­pas­se de­sig­net tak­ket væ­re en web kon­fi­gu­ra­tor, hvor du har mu­lig­hed for at væl­ge: navn, na­tio­nal flag, og far­ve­ind­sat­ser. Det be­ty­der, at hjel­men kan mat­che klub, cyk­ler el­ler jer­seys far­ver.

Pris­ni­veau­et for den­ne CORSA EVO hjelm er ret spi­se­ligt og du får me­get hjelm for pen­ge­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.