MS BI­KE CHALLENGE: God we­e­kend i ser­vi­ce­bi­len

Nav­net er Jan Fre­de­rik­sen, og jeg har 50 fød­sels­da­ge med i sad­del­ta­sker­ne. Jeg op­fat­ter mig selv som en ivrig mo­tions­cyk­lists, men ef­ter en knæska­de i 2015 kn eb det med at kø­re lan­ge tu­re på cyk­len. Så jeg be­gynd­te at kø­re ser­vi­ce­bil til for­skel­li­ge løb

Cykel Motion Danmark - - Indhold - TEKST OG FO­TO: Jan Fre­de­rik­sen

Så fik jeg kørt ser­vi­ce­bil for et par cy­kel­ven­ner, Flem­m­ing Duus Jen­sen og Jim­my Ni­el­sen, sam­men med min mak­ker i bi­len, Mi­cha­el Fran­ck.

De skul­le kø­re lø­bet MS BI­KE CHALLENGE, der kø­res fra Kø­ben­havn til Ska­gen, 743 km på max 30 ti­mer. Tu­ren er et fun­dra­i­ser-løb, hvor hvert team for­plig­ter sig til at sam­le pen­ge ind sk­lero­se­for­e­nin­gen.

Lø­bet kan kø­res som sin­gel per­son al­le 743 km, el­ler man kan, som mit team gjor­de, de­le de 15 eta­per mel­lem sig, for der skal mini­mum kun væ­re en ryt­ter på lan­de­vej­en he­le ti­den.

Ef­ter plan­læg­ning og ind­sam­ling af pen­ge hen over vin­te­r­en kom da­gen en­de­lig, som vi al­le hav­de set frem til. Det be­gynd­te lør­dag kl. 5 ef­ter nog­le ti­mers søvn og man­ge ti­mers ar­bej­de da­gen for­in­den med at hen­te og kl­ar­gø­re ser­vi­ce­bi­ler og pak­ke grej.

Klok­ken 7 skul­le jeg mø­des med tea­met på Ama­ger Strand­park, hvor tu­ren mod Ska­gen be­gynd­te. Vej­ret var fan­ta­stisk, klar blå him­mel og vindstil­le, samt 10 gra­der - det per­fek­te cy­kel­vejr.

De før­ste fi­re eta­per var på Sjæl­land, Lol­land og Fal­ster med ryt­ter­skif­te ef­ter hver 50 km. Lø­bet er på 15 eta­per med check­po­int for hver 50 km, da ru­ten kø­res via GPS. Hu­mø­ret var højt bå­de hos ryt­ter­ne på lan­de­vej­en og i ser­vi­ce­bus­sen. En Fi­at Duca­to til syv per­so­ner, hvor en ræk­ke sæ­der var pil­let ud, så der var plads til cyk­ler og mand­skab samt provi­ant.

Vi hav­de en tenor med i bi­len, min mak­ker Mi­cha­el Fran­ck, der lej­lig­heds­vis sang et lil­le num­mer over vo­res kom­mu­ni­ka­tions an­læg, så ryt­ter­ne kun­ne lyt­te med til stor glæ­de, grin og rysten på ho­ve­d­et.

På an­den eta­pe mød­te vi et par go­de ven­ner af tea­met, Ken­neth Sims­by og Jakob Them­sen, de var ude for at hil­se på os samt rul­le med et styk­ke ad vej­en ned gem­men Sjæl­land.

Vi mis­se­de fær­gen i Tårs trods ihær­dig ind­sats på den sto­re klin­ge hos Jim­my, søl­le to mi­nut­ter kom vi for sent og måt­te se fær­gen sej­le uden os, og så var der dømt pau­se en ti­me in­den næ­ste af­gang.

Ti­den blev brugt på at snak­ke med de an­dre teams, som og­så ven­te­de på fær­gen, der­u­d­over fik jeg ta­get en mas­se bil­le­der og vi­deoklip i min egen­skab af fo­to­graf på tu­ren.

Ef­ter over­far­ten til Lan­geland kør­te vi tværs over øen og vi­de­re til Fyn. Op langs syd­ky­sten, og ved sid­ste check­po­int, in­den vi skul­le kø­re over Lil­le­bælts­bro­en, blev der mon­te­ret lys på cyk­ler­ne, da so­len så småt var ved at gå ned.

Her mød­te vi en an­den god ven, Sø­ren Blom, der og­så er fo­to­graf, og han fulg­te med et styk­ke ad vej­en, mens han tog lidt bil­le­der.

Vi kør­te over Lil­le­bælt og ram­te Jyl­land i sol­ned­gan­gen, som vi kør­te di­rek­te imod - et smukt syn. De næ­ste ti­mer gik med at kø­re op gen­nem Jyl­land mod Mors. He­le nat­ten lå føl­ge­bi­len bag ryt­te­ren og pas­se­de på, mens den ly­ste lan­de­vej­en op. Sta­dig med skønsang over ra­dio­en kør­te vi gen­nem mør­ket, og der blev og­så tid til et kort po­wer­nap.

Nat­ten blev til dag, da vi kør­te over Mors, him­len blev stil­le og ro­ligt ly­se­re og ly­se­re. Jeg tror al­drig, jeg har set så smuk en mor­gen, som da so­len kom op over ho­ri­son­ten og vi kør­te over Lim­fjor­den. Wauw sag­de al­le i tea­met, Lim­fjor­den var bliks­til­le, lig­ne­de næ­sten et stort spejl.

Desvær­re blev Jim­my dår­lig, in­den han skul­le på ram­men igen, og bus­sen måt­te hur­tigt ind til si­den, så han fik smidt alt oli­en me­get hur­tigt, som han selv se­ne­re ud­tryk­te det. Ef­ter­føl­gen­de blev han lig­bleg i an­sig­tet, og jeg fryg­te­de det vær­ste, men respekt til Jim­my, han ka­ste­de straks ny ener­gi i den tom­me ma­ve, for på ram­men skul­le han, ko­ste hvad det vil­le.

Og ved næ­ste check­po­int sat­te man­den sig sgu på ram­men igen og kør­te vi­de­re, det bed­ste han hav­de lært.

Vi fort­sat­te op gen­nem Nord­jyl­land mod Ska­gen, nu var der kun 150 km til­ba­ge.

Da vi nær­me­de os Blok­hus, stødt Ste­fan Høy­er We­de­ge til tea­met for at hep­pe og gi­ve moralsk op­bak­ning.

Un­der sid­ste eta­pe på 19 km skul­le beg­ge ryt­te­re kø­re sam­men i mål på Gre­nen.

Pro­jek­tet var gen­nem­ført og tea­met nå­e­de mål­stre­gen ef­ter 26 ti­mer og 51 min på cyk­ler­ne.

Det blev fejret med kaf­fe, ka­ge, chips, slik samt øl, og der blev kram­met og øn­sket til­lyk­ke, der blev ta­get bil­le­der og skre­vet på Hall of Fa­me.

Jeg blev be­løn­net med en fla­ske champag­ne med eget navn på, da MS BI­KE 2018 vil­le be­løn­ne min ek­stra go­de ind­sats i kam­pen mod sk­lero­se.

Vi kør­te til­ba­ge til Ska­gen og Brøn­dums ho­tel, hvor vi hav­de boo­k­et over­nat­ning, in­den vi skul­le hjem om man­da­gen.

Det vil­le ik­ke væ­re for­svar­ligt at kø­re hjem sam­me dag, da al­le mand i tea­met kun hav­de so­vet 30 mi­nut­ter fra lør­dag til søn­dag.

Bi­len blev par­ke­ret, al­le mand røg op på de­res væ­rel­ser og fik et vel­fortjent bad samt en hur­tig lur, in­den vi skul­le spi­se. Snak­ken gik, og op­le­vel­ser­ne blev talt igen­nem, in­den vi kom un­der dy­nen.

Man­da­gen gik med at frag­te tea­met hjem, tøm­me bi­len og af­le­ve­rer den hos Jo­hn­ny og si­ge tu­sind tak for lån.

Da jeg at­ter holdt i min ind­kør­sel, tænk­te jeg, lang we­e­kend - men su­per fed. Og der er al­le­re­de pla­ner om at kø­re ser­vi­ce i 2019 til Ra­ce Aro­und Den­mark.

1 2 2

1 2

1 2 3

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.