El-cyk­ler er og­så for eli­ten

Da de før­ste el- cyk­ler kom på mar­ke­det for nog­le år si­den, tror jeg, at det var de fær­re­ste, som hav­de reg­net med, at de blev så s tor en suc­ces, som de blev.

Cykel Motion Danmark - - Indhold - TEKST OG FO­TO: Ole Mad­sen

Blandt de før­ste, som køb­te en el-cykel, var fa­mi­li­er med børn, der hav­de brug for lidt ek­stra hjælp til at træ­de op ad den lo­ka­le bak­ke med bar­ne­stol mv.

Der var man­ge inkl. mig selv, som trak lidt på smilebån­det og føl­te, at det var cykling med snyd og kun for folk med sva­ge ben el­ler et han­di­cap.

I dag ser du man­ge el-cyk­ler på ga­den, og al­le har an­skaf­fet dis­se af vidt for­skel­lig år­sa­ger.

Du kan mø­de to­pat­le­ter i sko­ven, der kom­mer på en mo­un­tain­bi­ke med el-mo­tor. Hvor­for nu det tæn­ker de fle­ste, men det gi­ver fak­tisk god me­ning. Der er hår­de og bak­ke­de ru­ter, hvor en gar­vet ryt­ter kan hol­de til at kø­re 2-3 run­der med fuld knald. På sam­me ru­te kan ryt­te­ren kø­re 5-6 gan­ge, hvis han kø­rer på en el-cykel. Træ­nings­ud­byt­tet bli­ver of­te stør­re ved at kun­ne kom­bi­ne­re dis­se to træ­nings­for­mer med hin­an­den, og ryt­te­ren får en bed­re plan­læg­ning i træ­nings­pro­gram­met.

Sid­ste skud på stam­men er de nye 45 kmt. Mo­del­ler som er ble­vet lov­li­ge i en for­søgs­pe­ri­o­de.

Cyk­ler­ne kan, som nav­net for­tæl­ler, op­nå en fart på op til 45 km i ti­men og bli­ver af man­ge købt i ste­det for bil nr. 2. Ar­bej­der du in­de i midt­by­en, hvor der er lan­ge mor­gen- og af­ten­kø­er på ve­je­ne, og hvor det er svært at fin­de en par­ke­rings­plads, så vil det gi­ve god me­ning at kø­re på cykel.

Ved by­kør­sel er jeg langt hur­ti­ge­re frem­me end bi­ler­ne.

Pro­ble­met har ba­re væ­ret, at der var for langt at cyk­le, el­ler at man ik­ke øn­ske­de at lug­te af sved, når man mød­te på job­bet.

Jeg har nu prø­vet at kø­re på den nye Specialized Va­do 5.0 45kmt. Den er ba­ne­bry­den­de og ny­ska­ben­de på en lang ræk­ke om­rå­der, men jeg vil prø­ve at be­græn­se mig til kun at be­skri­ve de vig­tig­ste af dem.

For det før­ste er det en rig­tig pæn cykel, og den har en god sid­de­kom­fort. Dæk­ke­ne er kraf­ti­ge, og det sto­re luft­kam­mer i dis­se gi­ver en god stød­dæmp­ning.

Skær­men ved for­hju­let er ek­stra lang bag­til, så­le­des at den gi­ver mak­si­mal be­skyt­tel­se imod vand­sprøjt fra for­hju­let. Ba­ga­ge­bæ­re­ren er la­vet i et kraf­tig spor­ty de­sign, som kan hol­de til en sa­del­ta­ske el­ler en kurv.

Cyk­len le­ve­res med kraf­ti­ge ski­ve­brem­ser, der gi­ver en god fø­lel­se af kon­trol, selv ved hår­de ned­brems­nin­ger.

Specialized Va­do brin­ger El-cyk­len til et helt nyt ni­veau. Man fø­ler næ­sten, at man fly­ver af sted, og man kan selv be­stem­me, hvor me­get hjælp man øn­sker at få. Den er for­sy­net med et kø­re­lys for og bag, så man er let­te­re at se i tra­fik­ken, og så bi­li­ster­ne bed­re kan vur­de­re cyk­li­stens ha­stig­hed.

Den har man­ge smar­te funk­tio­ner i en lil­le fiks kø­recom­pu­ter, der er pla­ce­ret på sty­ret. Du kan se bat­te­ri-ni­veau­et, så du ik­ke lø­ber tør på tu­ren.

Ræk­ke­vid­den afhænger af for­skel­li­ge fak­to­rer, så som tem­pe­ra­tu­ren, hvor me­get hjælp man øn­sker, og na­tur­lig­vis hvor stærkt man øn­sker at kø­re. Det vil væ­re mu­ligt for man­ge at kø­re me­re end 100 km på en op­lad­ning.

La­de-ti­den er mel­lem 3-5 ti­mer fra helt af­la­det til fuldt bat­te­ri­ka­pa­ci­tet, så du kan nå at la­de cyk­len op i ar­bejds­ti­den. La­de­ren er smart og til­slut­tes via et mag­net­stik.

Bat­te­ri­et er pla­ce­ret i skr­å­rø­ret og er let af­ta­ge­lig med en nøg­lelås. Al­le elek­tri­ske kab­ler er in­te­gre­ret i stel­let og samt­li­ge elek­tri­ske funk­tio­ner be­tje­nes fra sty­ret. Bat­te­ri­et og mo­tor­sy­ste­met er pla­ce­ret lavt på skr­å­rø­ret og i kran­ken. Det­te sik­re at tyng­de­punk­tet er pla­ce­ret lavt så­le­des at cyk­len bli­ver me­re sta­bil og har op­ti­ma­le kø­re­e­gen­ska­ber.

Cyk­lens mo­tor er lyd­løs på grund af den smar­te Bro­se-tek­no­lo­gi, og den fun­ge­rer som en gan­ske al­min­de­lig cykel, hvis man ik­ke øn­sker at bru­ge as­si­stan­ce fra bat­te­ri­et.

Sel­ve mo­to­ren er på he­le 350 Watt, og er den kraf­tig­ste af Specialized mo­to­rer. Bat­te­ri­et er på 604 wh. Cyk­len ve­jer dog kun 23 kg, hvil­ket er min­dre end an­dre mo­del­ler i Va­do se­ri­en.

Indstig­nings­høj­den er lav, og den kraf­ti­ge M5 Pre­mi­um alu­mi­ni­um ram­mes geo­me­tri byg­ger på da­ta fra tu­sind­vis af Specialized Bo­dy Geo­me­try Fit da­ta. Der­for er cykel vir­ke­lig be­ha­ge­lig at cyk­le på.

Jeg har te­stet cyk­len un­der for­skel­li­ge vej­r­for­hold. Den fun­ge­rer godt og er be­stemt et al­ter­na­tiv til bil num­mer to.

Den væk­ker op­sigt i tra­fik­ken, selv om den er lyd­løs og me­get hur­tig. Ved by­kør­sel er den hur­ti­ge­re frem­me end bi­ler­ne.

Hvis jeg stod og over­ve­je­de at an­skaf­fe en el-cykel, så vil­le jeg ik­ke kø­be uden først at ha­ve prø­vet en Specialized Val­do 5.0 - den er me­get me­re end blot en el-cykel, det er el-cyk­len.

1 2 3 3

1

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.