Hal­landså­sen – bak­ke­træ­ning med mas­ser af ud­for­drin­ger

– Bak­ke­træ­ning med mas­ser af u dfor­drin­ger

Cykel Motion Danmark - - Indhold - TEKST OG FO­TO: Kell Aa Kams­gaard

TEAM SCOTT RACING, BI­KE CAMP 2018 Det­te træ­nings­om­rå­de gav man­ge go­de mu­lig­he­der for at prø­ve kræf­ter af med sig selv og for at ta­ge nog­le ud­for­drin­ger op!

For før­ste gang af­vik­le­de det lil­le cy­kel­team Scott Racing en bi­kecamp på Hal­landså­sen i Sve­ri­ge i da­ge­ne 8. til 10. ju­ni 2018. At Hal­landså­sen skul­le dan­ne ram­men om en bi­kecamp skyld­tes, at den lå tæt på Danmark og de go­de mu­lig­he­der for træ­ning på bak­ker med for­skel­li­ge stig­nings­pro­cen­ter.

Træ­nings­om­rå­det gjor­de det mu­ligt at prø­ve kræf­ter af med sig selv og for at ta­ge nog­le ud­for­drin­ger op! Del­ta­gel­sen i Scott Racing’s før­ste bi­kecamp var ik­ke åben for al­le, men hav­de kun del­ta­gel­se af tea­mets front­fi­gur Kell Aa Kams­gaard og af gæ­ste­ryt­ter Dan Kol­ko. Der blev kørt fra bi­kecam­pen i tea­mets ser­vi­ce­vogn, som hav­de plads til bå­de cyk­ler samt ba­ga­ge og to per­so­ner. Op­hol­det un­der bi­kecam­pen fandt sted på ho­tel Ras­ta Hal­landså­sen, der lig­ger i smør­hul­let – tæt nok på al­le de go­de træ­nings­mu­lig­he­der, uden at der skul­le kø­res ad­skil­li­ge ki­lo­me­ter før og ef­ter øvel­ser­ne. Med sto­re for­vent­nin­ger blev der set frem til tre go­de da­ge på Hal­landså­sen, hvor der var lagt et ba­sis­pro­gram for bak­ke­træ­nin­gen – dog ik­ke me­re fast, end at det blev til­pas­set un­der op­hol­det, så­le­des at beg­ge del­ta­gen­de ryt­te­re fik det op­ti­ma­le ud­byt­te. Det skal og­så med, at vej­ret i de tre da­ge ar­te­de sig fra sin bed­ste si­de, må­ske li­ge en ken­de for varmt på et tids­punkt (28 – 30 C).

FRE­DAG 8. JU­NI 2018 Før­ste dag på Scott Racing’s bi­kecamp 2018 på Hal­landså­sen i Sve­ri­ge.

Tea­mets front­fi­gur Kell Aa Kams­gaard star­te­de ud fra hjem­by­en Sla­gel­se, og i Hvi­d­ov­re blev gæ­ste­ryt­ter Dan Kol­ko sam­let op, hvor­ef­ter kur­sen blev sat mod Hal­landså­sen via Øre­sunds­bro­en. Ef­ter en for­holds­vis kort kø­re­tur op gen­nem Sve­ri­ge var der ind­lo­ge­ring på ho­tel Ras­ta Hal­landså­sen – li­ge på top­pen af åsen! Et godt ud­gangs­punkt for de go­de bak­ke­træ­nings­pas, der ven­te­de for­u­de. Der var an­komst til ho­tel­let midt på for­mid­da­gen, og ef­ter frokost kun­ne der tril­les ud på den før­ste tur.

Der blev star­tet blødt ud ved ik­ke at for­ce­re de vær­ste bak­ker i be­gyn­del­sen. Den før­ste tur gik kun til de lidt min­dre bak­ker på Hal­landså­sen, hvor­ef­ter der kør­tes mod Båstad, Kat­tvik, To­re­kov, Vä­stra Karup, Båstad, Östra Karup og til ho­tel­let i Hun­ne­torp – en tur på 78,8 km med 1.022 høj­de­me­ter. En skøn tur med blø­de bak­ker og flot­te ud­sigts­punk­ter.

Når man ta­ger på træ­nings­tur til Hal­landså­sen, er det ik­ke us­and­syn­ligt at mø­de go­de cy­kel­ven­ner. Ved an­kom­sten til et lil­le ba­de­sted skul­le der hol­des et fo­to­stop. Og her på en bænk sad en god cy­kel­ven af Scott Racing fra fle­re træ­nings­lej­re på Mall­orca sam­men med en flok klubkam­me­ra­ter og hyg­ge­de sig. Selv­føl­ge­lig måt­te der væ­re tid til en lil­le snak, in­den det gik vi­de­re.

På den­ne fre­dag var der end­nu ik­ke an­kom­met man­ge an­dre mo­tions­cy­kel­ryt­te­re, så de to dan­ske­re var nog­le af de få, der var ude at træ­ne på åsen! Ef­ter den­ne før­ste skøn­ne træ­nings­tur på Hal­landså­sen var der lyst til at ud­for­ske åsen yder­li­ge­re for go­de bak­ker. Da man ik­ke var bun­det af, at skul­le spi­se af­tens­mad på ho­tel Ras­ta Hal­landså­sen, blev ser­vi­ce­vog­nen star­tet op, og der kør­tes til Båstad, hvor der kun­ne spi­ses et godt af­tens­må­l­tid og hyg­ges i det her­li­ge som­mer­vejr. Ef­ter den­ne før­ste her­li­ge træ­nings­dag blev der set frem til næ­ste dags tur med et par hår­de stig­nin­ger på op til 18,4 pct.

LØR­DAG 9. JU­NI 2018 An­den dag på Scott Racing’s bi­kecamp 2018 på Hal­landså­sen i Sve­ri­ge.

Ef­ter en god nats søvn og et ro­bust mor­gen­må­l­tid på ho­tel Ras­ta Hal­landså­sen, kun­ne der læg­ges ud på da­gens og bi­kecam­pens 2 læng­ste træ­nings­ru­te, der blev på 89,6 km med 1.079 høj­de­me­ter. Blandt da­gens før­ste bak­ker kom to ik­ke langt fra ho­tel­let – Hun­de- & Kat­te­bak­ken! Den ene var hu­man at kom­me til top­pen på, mens den an­den kræ­ve­de et godt tråd, for med en stig­nings­pro­cent på 18,4 de sid­ste 100 – 150 me­ter skul­le der træ­des en ond pe­dal! For at gø­re det he­le end­nu svæ­re­re kom der ca. 300 me­ter før top­pen et stort cy­kel­hold på vej ned ad den smal­le vej, og der blev råbt og skre­get: ”for­fra for­fra” og ”se op se op”. Når der kom­mer så­dan en flok, vil der of­te væ­re én el­ler to ryt­te­re, som ik­ke har pla­ce­ret sig rig­tigt un­der pas­sa­gen, så for at und­gå en på­kør­sel blev der stop­pet op og truk­ket helt ud i ra­bat­ten.

Men nu kom det svæ­re kunst­styk­ke så; at kom­me op på cyk­len og af sted igen på den­ne stej­le stig­ning. Det var in­gen­lun­de no­gen nem start, men det lyk­ke­des. På top­pen blev det nød­ven­digt med et lil­le hvil, in­den tu­ren gik vi­de­re. Ef­ter dis­se to bak­ker var da­gens før­ste ud­for­dring te­stet, og da, der ik­ke blev kørt ef­ter en på for­hånd fast­lagt ru­te, var det spæn­den­de at se, hvor tu­ren før­te hen.

Den vi­de­re ru­te gik via nog­le små­by­er som: Vinds­rap, Kungs­byg­get, Stal­karp og vi­de­re ned mel­lem to flot­te sø­er (Väster­sjö og Rös­sjön), hvor­fra der kør­tes ud til et lil­le hyg­ge­ligt turist­sted ved Kat­te­gat­ky­sten, Magn­rap. Her blev der spist frokost og holdt et godt hvil. Mæt­te kun­ne der så fort­sæt­tes til­ba­ge til Hjär­narp og Mar­gre­te­torp, hvor­fra der kun var en 7,4 km lang op­kør­sel til Ras­ta Hal­landså­sen.

Igen hav­de det væ­ret en sol­rig og varm dag, så der måt­te en ek­stra op­tank­ning af drik­ke­fla­sker­ne til ved mid­dags­hvilet. Det blev en lang dag på ram­men. Vel hjem­me på ho­tel­let og et dej­lig bad blev der tid til at lig­ge på langs, ind­til der kør­tes til Båstad i ser­vi­ce­vog­nen for at spi­se af­tens­mad. Der blev fun­det et hyg­ge­ligt spi­se­sted og længs­len ef­ter ”rig­tig” kød af­sted­kom den bed­ste og mest mø­re ste­ak med tilbehør på bor­det.

Vej­ret var pragt­fuldt og spis­nin­gen fo­re­gik uden­dørs, så tan­ker­ne gik straks til Mall­orca; hvis man luk­ke­de øj­ne­ne, kun­ne man næ­sten for­nem­me, at det var på en re­stau­rant i Alcu­dia det fo­re­gik. Ef­ter en dej­lig og hyg­ge­lig af­ten i Båstad kør­tes der re­tur til ho­tel­let, og hur­tigt blev det tid at se dy­ner! Der re­ste­re­de jo end­nu én træ­nings­dag, men den vil­le bli­ve uden Dan

Kol­ko, da han ger­ne vil­le slap­pe af på ho­tel­let søn­dag for­mid­dag, in­den der skul­le re­tur­ne­res til Danmark. Men Kell Aa. Kams­gaard var op­sat på at få kørt nog­le fle­re høj­de­me­ter, da hans mål for den­ne bi­kecamp var 3.000 høj­de­me­ter, og det kun­ne nås med en tid­lig mor­gen­tur søn­dag.

SØN­DAG 10. JU­NI Tred­je og sid­ste dag på Scott Racing´s bi­kecamp 2018 på Hal­landså­sen i Sve­ri­ge.

Med et mål om at nå 3.000 høj­de­me­ter på bi­kecam­pen re­ste­re­de der kun 899 me­ter søn­dag mor­gen, og det blev nø­je plan­lagt, hvor­dan de skul­le ”kø­res hjem”! Kell Aa Kams­gaard stod me­get tid­ligt op og star­te­de ud kort ef­ter so­l­op­gang. Der skul­le kø­res på to spe­ci­fik­ke bak­ker, hvor høj­de­me­ter­ne var kend­te i for­vej­en, idet Gar­min’en kun hav­de 3 pct. strøm til­ba­ge ef­ter lør­da­gens lan­ge træ­nings­tur og ik­ke kun­ne geno­p­la­des grun­det et glemt la­de­ka­bel hjem­me i Danmark.

Den­ne tid­li­ge søn­dag mor­gen var det ik­ke sær­ligt varmt (ca. 13,0 gra­der) og til­med let­te­re over­sky­et, så de før­ste ot­te ki­lo­me­ters ned­kør­sel blev en kold for­nø­jel­se, men her­ef­ter gav en god kør­sel op sam­me vej var­men til­ba­ge i krop­pen.

Lag­de ud med en lang ned­kør­sel til Mar­gre­te­torp (7,4 km) og med 102 hm op igen til ho­tel­let. Her­ef­ter en hur­tig ned­kør­sel til Östra Karup (3,4 km) med 175 hm op. Tog så den­ne eta­pe op og ned seks gan­ge i træk. Sam­men­lagt blev de kør­te op­kørs­ler til 1.152 høj­de­me­ter, og med de to for­ud­gå­en­de da­ges træ­nings­ru­ter af­slut­te­des bi­kecam­pen med i alt 3.253 høj­de­me­ter og en sam­let di­stan­ce på 229,9 km. Om­reg­net blev det til ca. 141 høj­de­me­ter pr. kør­te 10 km – det var ac­cep­ta­belt!

Til­ba­ge ef­ter den­ne tid­li­ge om­gang ”bak­ke­fræs”, blev det tid til et bad og fæl­les mor­gen­mad på ho­tel­let, in­den ser­vi­ce­vog­nen skul­le pak­kes og kl­ar­gø­res til hjem­tu­ren. In­den skul­le Dan Kol­ko ha­ve en erin­drings­sta­tu­et­te og et diplom som be­vis for gen­nem­ført bi­kecamp og til min­de om god bak­ke­træ­ning på Hal­landså­sen.

Med et godt mor­gen­må­l­tid in­den­bords gik tu­ren hjemad mod Danmark, og der blev ta­get af­sked med per­so­na­let i re­cep­tio­nen med et ”På Gen­syn”! Ved an­kom­sten til Dan Kol­kos bopæl i Kø­ben­havn kun­ne de to go­de cy­kel­ven­ner ta­ge af­sked, og beg­ge var eni­ge om, at det hav­de væ­ret en suc­ces­fuld bi­kecamp Hal­landså­sen. Det er et godt sted, der varmt kan an­be­fa­les, at ta­ge hen og træ­ne høj­de­me­ter. Det var før­ste, men be­stemt ik­ke sid­ste gang, at Scott Racing be­gi­ver sig ud i at af­vik­le en bi­kecamp på Hal­landså­sen.

Ef­ter­føl­gen­de har Scott Racing be­slut­tet at bi­kecamp 2019 vil bli­ve af­vik­let i da­ge­ne 14. – 16. ju­ni 2019 med ind­kvar­te­ring på Ho­tel Hal­landså­sen. Scott Racing´s bi­kecamp 2019 vil bli­ve med del­ta­gel­se af tea­mets front­fi­gur samt med ud­valg­te gæ­ste­ryt­te­re. Der vil ik­ke væ­re mu­lig­hed for del­ta­gel­se uden for­ud­gå­en­de af­ta­le med Scott Racing.

2

1 Erin­drings­sta­tu­et­te SCOTT RACING, Bi­kecamp, Hal­landså­sen 2018. 1 Gæ­ste­ryt­ter Dan Kol­ko. 2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.