Flek­sib­le rej­ser til Mall­orca

Cykel Motion Danmark - - Indhold - TEKST: Ole Mad­sen FO­TO: Stigs Cy­kel­rej­ser

Vi er på be­søg hos Stigs Cy­kel­rej­ser for at få en snak om de­res flek­sib­le kon­cept. Stigs Cy­kel­rej­ser ar­ran­ge­rer cy­kel­rej­ser til Mall­orca og har gjort det i over 10 år. De til­by­der cykel-camp, fi­re uger i for­å­ret og én uge i ef­ter­å­ret.

Man­den bag Stigs Cy­kel­rej­ser, Stig Lund­gaard, har si­den 1995 haft Mall­orca på sit pri­va­te cy­kel­pro­gram. Han har tid­li­ge­re bo­et på øen i tre år og har me­re end 15 års er­fa­ring som cy­kelgu­i­de.

Jeg hav­de for­nø­jel­sen at rej­se med Stigs Cy­kel­rej­ser for 5-6 år si­den, og da jeg be­søg­te Stig, for­tal­te han mig om den må­de, de har valgt at til­pas­se og ud­vik­le kon­cep­tet på, så det pas­ser til ti­den, og gæ­ster­nes øn­sker - jeg må si­ge, at det gi­ver god me­ning. Bestem selv an­komst og hjem­rej­se og få den sam­me go­de ser­vi­ce uan­set om du rej­ser fra Jyl­land, Fyn el­ler Sjæl­land.

Je­res rej­ser er flek­sib­le - hvad går det ud på?

"Kon­cep­tet er, at man selv kan be­stil­le fly­bil­let, så der­for kan vo­res gæ­ster selv be­stem­me, hvor­når de øn­sker at an­kom­me og ta­ge hjem, for­tæl­ler Stig Lund­gaard. Det kan må­ske væ­re svært at ta­ge en hel uge ud af ka­len­de­ren, og nog­le har må­ske lyst til at væ­re af sted i læn­ge­re tid. På den må­de gø­res det me­get flek­si­belt for den en­kel­te. Vi kan og­så hjæl­pe med at ord­ne det he­le, hvis det er det, man øn­sker. Vi hjæl­per en del cy­kel­grup­per på den må­de.

Sik­ker­hed og ser­vi­ce er al­tid i høj­sæ­det, og må­let er, at folk får en god op­le­vel­se med vo­res er­far­ne gu­i­der.

Man kan bå­de le­je en cykel el­ler ta­ge sin egen cykel med - det be­stem­mer man selv. Med kon­cep­tet får fle­re mu­lig­hed for at del­ta­ge, uan­set om man kom­mer fra Jyl­land, Fyn el­ler Sjæl­land. Vo­res pri­ser be­gyn­der ved 675 kr. pr. dag, og med de man­ge bil­li­ge fly­bil­let­ter til Mall­orca er der mu­lig­hed for en bil­lig cy­kel­fe­rie", si­ger Stig.

Hvor­dan kom du i gang med at la­ve cy­kel­rej­ser til Mall­orca?

"Jeg flyt­te­de til Mall­orca i for­å­ret 2004 for at åb­ne en lil­le bu­tik i hjer­tet af Pal­ma. Det me­ste af min spar­som­me fri­tid blev brugt på at cyk­le rundt på øen, og jeg har der­i­gen­nem få­et stort kend­skab til vej­net og ru­ter. Jeg har ar­bej­det som cy­kelgu­i­de i over 15 år og med den er­fa­ring, star­te­de jeg Stigs Cy­kel­rej­ser".

Hvor­dan ser en ty­pisk cy­kel­dag ud hos Stigs Cy­kel­rej­ser?

"Da­gen be­gyn­der med, at al­le hen­ter de­res cyk­ler i vo­res cy­kelkæl­der og fyl­der vand på fla­sker­ne. Vi har fi­re hold med for­skel­li­ge ni­veau­er, som kø­rer ud fra ho­tel­let kl. 9.30. Vi cyk­ler i grup­per på cir­ka 20 per­so­ner og har al­tid to gu­i­der på hvert hold - klar til at ser­vi­ce­re vo­res gæ­ster. Vi cyk­ler ad små hyg­ge­li­ge ve­je med let tra­fik, og det er al­tid en gu­i­de, som cyk­ler ba­gerst, så gæ­ster­ne al­drig fø­ler sig ale­ne.

Al­le grup­per cyk­ler i det sam­me om­rå­de på øen - hold 1 en lidt læn­ge­re tur og hold 4 en kor­te­re eta­pe. De for­skel­li­ge hold mø­des fle­re gan­ge i lø­bet af da­gen en­ten ved ser­vi­ce­bi­len, som al­tid er med på da­gens ru­te, el­ler når vi spi­ser frokost på en af de man­ge ca­fe­er, der fin­des på Mall­orca. Vi skal ha­ve det sjovt, vi skal ud­for­dres, og vi skal hyg­ge, men vi skal og­så fø­le os tryg­ge. Der­for har vi lø­ben­de kon­takt med ser­vi­ce­bi­len.

De gu­i­der, vi bru­ger, har al­le sam­men man­ge års er­fa­ring på øen".

Hand­ler tu­ren kun om cykling?

"Nej, det so­ci­a­le be­ty­der me­get, det fæl­les­skab der op­står, når man har knok­let sam­men en hel dag, vær­ner vi me­get om, og der­for mø­des man­ge af gu­i­der­ne og gæ­ster­ne ef­ter en god cy­kel­dag til en hyg­ge­stund og en snak om da­gens eta­pe.

Vi af­slut­ter al­tid da­gen med et stort fæl­les in­fo­mø­de på ho­tel­let, hvor vi ta­ler om da­gens tur og præ­sen­te­rer ru­ten for i mor­gen.

Vi har in­tro­tur hver søn­dag ef­ter­mid­dag. Den er tænkt som et til­bud til de gæ­ster, der må­ske er lidt ut­ryg­ge ved at cyk­le i bjer­ge el­ler i grup­per. Her har vi god tid til at bli­ve dus med bjerg­kør­sel, og in­tro­tu­ren vil klæ­de gæ­ster­ne godt på til re­sten af cy­ke­lu­gen.

Som en ek­stra ser­vi­ce har vi et gra­tis ledsa­ger­pro­gram med to tu­re med gu­i­de, for de gæ­ster der ik­ke cyk­ler".

Hvor­for to for­skel­li­ge cy­kel­pak­ker?

"Nog­le af vo­res gæ­ster kom­mer til Mall­orca for at cyk­le på egen hånd uden hjælp fra ser­vi­ce­bi­len. De øn­sker selv at plan­læg­ge de­res tu­re, men sam­ti­dig vil de ger­ne væ­re en del af det sto­re fæl­les­skab, der op­står om­kring vo­res cy­kel­tu­re. Til dem har vi la­vet en ba­si­s­cy­kel­pak­ke, hvor cy­kelkæl­der, vand og værk­tøj ind­går. Den­ne pak­ke er ik­ke så om­fat­ten­de, men til gen­gæld er den til en god pris.

Hvis man væl­ger vo­res gu­i­de-cy­kel­pak­ke, bli­ver man en del af det vel­kend­te kon­cept med cy­kelgu­i­der, ser­vi­ce­bil og et stort sik­ker­heds­net. Her står vi klar til at hjæl­per vo­res gæ­ster, hvis de har pro­ble­mer med cyk­len. Vi kø­rer ger­ne en gæst til cy­kel­s­me­den ef­ter da­gens eta­pe, hvis vi ik­ke kan re­pa­re­re cyk­len selv. Skul­le man få de­fekt på sel­ve ru­ten, bli­ver man kørt hjem til ho­tel­let. Den­ne pak­ke er til dem, der øn­sker et op­hold med et højt ni­veau af ser­vi­ce og tryg­hed".

Hvad med je­res ef­ter­år­s­tur, er det sam­me kon­cept som om for­å­ret?

"Ja, det er fuld­stæn­dig det sam­me - men i uge 40 har vi et lil­le ek­stra til­bud til de gæ­ster, som ger­ne vil ud­for­dre sig selv og hin­an­den. Det hed­der Mall­orca Mo­un­tain Challenge og er på 200 km med over 5000 høj­de­me­ter, der blandt an­det går over Pu­ig May­or og Sa Ca­lo­bra. Det­te er vo­res eget gra­tis ek­strem cy­kel­løb.

Der er som re­gel ik­ke så man­ge gæ­ster med som om for­å­ret, og det he­le er lidt me­re ro­ligt. Vej­ret er fan­ta­stisk om ef­ter­å­ret og an­tal­let af turi­ster på øen af­ta­gen­de. Der­for er der bed­re plads på ve­je­ne til os - det per­fek­te tids­punkt at rej­se på".

Man bor på vok­sen­ho­tel – hvad er det?

"Vi bor i ud­kan­ten af Pal­ma på et fi­re­stjer­net ho­tel di­rek­te til stran­den, for­tæl­ler Stig. De fle­ste gæ­ster sæt­ter stor pris på ha­vud­sigt samt ro, og der­for er det en for­del, at vo­res ho­tel er et vok­sen­ho­tel.

Det vil si­ge, at børn un­der 16 år ik­ke har ad­gang til ho­tel­let. Vi rå­der over en stor cy­kelkæl­der med op­hæng til cyk­ler­ne. Cy­kelkæl­de­ren er eks­klu­siv for Stigs Cy­kel­rej­ser, så det er kun vo­res gæ­ster, der har nøg­le til den".

Da jeg steg ind i bi­len for at kø­re hjem til Jyl­land, sad jeg med en hel klar for­nem­mel­se i ma­ven.

For­å­ret må be­stemt by­de på en tur til Mall­orca for at cyk­le med Stig, Tom og de an­dre gu­i­der, der sta­dig hæn­ger ved ef­ter man­ge år. Det kan væ­re, at jeg kan lok­ke fru­en med ned og op­le­ve den smuk­ke ø i Mid­del­ha­vet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.