Fak­ta

Cykel Motion Danmark - - Lir & Gear | Briller -

Per­so Evo 9 er re­sul­ta­tet af et tæt sam­ar­bej­de med de pro­fes­sio­nel­le ryt­te­re Fa­bio Aru, War­ren Bar­gu­il, Alexander Kri­stoff, Na­cer Bouhan­ni, Phi­lip­pe Gil­bert og he­le Qu­i­ck Step Flo­ors hol­det.

ZEISS Op­ti­ske kva­li­tetsl­in­ser, der frem­hæ­ver en­hver de­tal­je. Lin­ser­ne har an­ti-re­flek­sion og RI-PEL be­hand­lin­ger og er frem­stil­let i ubry­de­ligt po­lyc­ar­bo­nat

Der fin­des en lang ræk­ke far­ver: Spejl Cat3 / Re­vo Rød el­ler Blå Cat3 / Rød Cat2 / Oran­ge el­ler Gul Cat1 / Pho­to­chro­mic Cat 0 til 3

TR90 GRILAMID ram­me

Vægt: fra 35 til 41 gram

8 luft­ka­na­ler for at for­hin­dre at glas­set dug­ger

Juster­bar næ­se­bro

Kan mon­te­res med Ekoi op­ti­ske ind­sats for styr­keg­las

Ma­de in Ita­ly, hånd­byg­get i Frank­rig

Se me­re om bril­ler­ne på www.ekoi.dk/da

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.