FOR­SKEL­LI­GE TY­PER AF HJEMMETRÆNERE

Her på si­den er de mest kend­te mær­ker på det dan­ske mar­ked.

Cykel Motion Danmark - - Indendørs Vintertræning - God træ­ning.

Den stør­ste for­del er nok, at det er me­get let­te­re at stå op, når man cyk­ler på en så­dan. Man be­hø­ver ik­ke at sik­re sig, at der er vægt nok på bag­hju­let, som man er nødt til på den bil­li­ge­re ud­ga­ve, man rej­ser sig ba­re og hol­der ka­den­cen og kan spur­te stå­en­de, imens kro­p­svæg­ten er pla­ce­ret over sty­ret.

Til Wa­hoo, som har la­vet en ret per­fekt løs­ning i de­res Ki­ckr-se­rie, fin­des der og­så et ”ele­va­tor­sy­stem”, som man spæn­der for­g­af­len op i. Når du kø­rer et pro­gram med bak­ker og bjer­ge, vil for­en­den og he­le cyk­lens vin­kel un­der dig vip­pe op i takt med stejl­he­den på stig­nin­gen.

Du får den helt na­tur­li­ge kø­re­stil­ling på cyk­len og en na­tur­tro op­le­vel­se.

Den­ne del ko­ster mel­lem 3-4.000 kr. ek­stra, så man skal væ­re sik­ker på, at man får brugt hjem­me­træ­ne­ren for at gø­re den­ne ek­stra in­ve­ste­ring.

De har til sam­me sy­stem la­vet en blæ­ser, kal­det He­adwind, som kan ef­ter­lig­ne den vind, man mær­ker, når man cyk­ler og sam­ti­dig ned­sæt­te mæng­den af sved væ­sent­lig. En ek­stra ef­fekt er, at pul­sen og­så sti­ger, når krop­pen sve­der. Det kan der­for be­ty­de, at du rent fak­tisk kan yde lidt me­re med sam­me el­ler la­ve­re puls, hvis krop­pen ik­ke ko­ger.

He­adwind gi­ver en helt an­den for­nem­mel­se, end hvis du blot kø­ber en bil­lig ven­ti­la­tor, og den kan sty­res af din puls­rem el­ler ha­stig­hed.

Som en ek­stra bonus slip­per du og­så for at tør­re så me­get sved op fra gul­vet ef­ter træ­nin­gen.

Li­ge et vig­tigt PS til hjemmetrænere. Husk at de kan lar­me me­get, og at un­der­bo­en kan op­le­ve stort ube­hag, hvis du cyk­ler sent om af­te­nen el­ler tid­ligt om mor­ge­nen. Hvis du bor i lej­lig­hed, er det nok en god idé at tjek­ke støj­ni­veau­et og må­ske væl­ge den mo­del, som stø­jer mindst. Du kan kø­be en måt­te til at lig­ge un­der din træ­ner. Den ta­ger nog­le af sving­nin­ger­ne og be­græn­ser støj­en.

SPIN­NING

En­hver by med respekt for sig selv har mindst et fit­nes­scen­ter, hvor der er mu­lig­hed for at del­ta­ge på spin­ning­hold. Nu om da­ge hed­der ti­mer­ne Bi­ke­fit / indoor cycling, for­di or­det spin­ning er et re­gi­stre­ret va­re­mær­ke og ud­tryk for en be­stemt gren af indoor cycling.

Hver vin­ter har cy­kel­fol­ket pak­ket cyk­ler­ne sam­men og brugt vin­te­r­en til at træ­ne bi­ke­fit i det lo­ka­le cen­ter. Desvær­re har del­ta­ge­ran­tal­let væ­ret i frit fald in­den for de se­ne­ste 3-4 år. En af de ty­de­lig­ste år­sa­ger til det­te er de før­nævn­te hjem­me­træ­ner til­bud.

Cy­kel­fol­ket vil me­re end sid­de og sve­de for­an en højtrå­ben­de in­struk­tør og vip­pe til ryt­mer­ne af den ny­e­ste mu­sik.

Cy­kel­fol­ket vil ha­ve da­ta ud af ti­men, og de vil kun­ne se og må­le ud­vik­lin­gen i for­men samt føl­ge med i ri­gets til­stand. Man­ge har en plan, som de føl­ger me­get nø­je, men end­nu fle­re cyk­ler på må og få, selv om de har al­le da­ta til­gæn­ge­lig.

Den ny­e­ste body bike er nu ud­sty­ret med en smart watt-må­ler, hvor man kan føl­ge de watt, man yder og kø­re ef­ter in­struk­tø­rens an­vis­nin­ger via en smartp­ho­ne.

Jeg kom­mer me­re ind på det­te i min test af den nye Body Bike samt i an­mel­del­sen af in­tel­li­gent cycling.

STYRKETRÆNING

Et af de vig­tig­ste om­rå­der for at ha­ve en stærk krop og ik­ke mindst co­re er at bru­ge vin­te­r­en på at la­ve styrketræning. Det er svært at få plads til den­ne form for træ­ning, imens

Nu om da­ge hed­der ti­mer­ne Bi­ke­fit / indoor cycling, for­di or­det spin­ning er et re­gi­stre­ret va­re­mær­ke og ud­tryk for en be­stemt gren af indoor cycling.

sæ­so­nen er i gang, for­di man smadrer mus­k­ler­ne og så ik­ke kan træ­de så man­ge watt, ind­til de er klar igen. Vi ple­jer med et smil at si­ge, at man ik­ke kan træ­de en bu­le i en blød hat.

Når man la­ver styrketræning af be­ne­ne, er det vig­tigt at hu­ske, at man of­te har et ben, som er stær­ke­re end det an­det. Der­for kan det til­rå­des at træ­ne med et ben ad gan­gen, så­le­des at det stær­ke ben ik­ke ta­ger over for det sva­ge­re.

Der fin­des man­ge for­skel­li­ge be­nø­vel­ser, som gav­ner de for­skel­li­ge mu­skel­grup­per.

Jeg vil prø­ve at be­skri­ve de vig­tig­ste. Se tek­ster­ne un­der de fem øvel­ser øverst på si­den.

Når du træ­ner din co­re, ma­ve, ryg og de si­de­vers mu­skel­grup­per, er det vig­tigt at kom­me he­le vej­en rundt. En ro­ma­ski­ne er god, for­di den træ­ner stort set he­le krop­pen. Jeg vil an­be­fa­le dig at bru­ge den til mini­mum op­varm­ning, og den gi­ver dig og­så træ­ning i over­krop­pen.

Husk at din krop skal bru­ge en pau­se imel­lem di­ne styr­ke-træ­nings­pas, så den kan genop­byg­ge sin styr­ke. Pro­te­i­ner, mi­ne­ra­ler og vi­ta­mi­ner er vig­ti­ge ele­men­ter for at nå et godt re­sul­tat. Jeg vil an­be­fa­le dig at bru­ge elek­tro­lyt bru­se taps i din drik­ke­dunk, for­di de sik­rer, at din elek­tro­lyt ba­lan­ce for­bli­ver in­takt, og der­ved und­går du mu­skel­kram­per, ho­ved­pi­ner og lign.

En cy­kel­ryt­ter øn­sker sjæl­dent en stor tung og musku­løs over­krop, men der­i­mod en stærk smi­di­ge krop med go­de ben mus­k­ler, som kan sprin­te dig op ad bjer­ge­ne.

Man­ge repe­ti­tio­ner med lav vægt bør der­for væ­re ho­ved­linj­en i din styrketræning. Du skal og­så ha­ve træ­ning, hvor du kø­rer eks­plo­sions-træ­ning med højvægt.

Få en in­struk­tør til at hjæl­pe dig med at op­byg­ge dit pro­gram, så det pas­ser til dig, din krop og de mål, du har med træ­nin­gen. Han ken­der al­le ma­ski­ner­ne og kan væl­ge dem, som gav­ner dig bedst.

Hvis du kom­bi­ne­rer styr­ke­træ­nin­gen med cyk­ling, når det er mu­ligt, og må­ske en tur på mtb el­ler gravel i we­e­ken­den, så vil du op­le­ve en helt an­der­le­des form, når sæ­so­nen star­ter igen.

KI­NE­TIC

BKOOL

TA­CX

WA­HOO

ELI­TE

ØVEL­SE 6 Lår­mus­k­ler­ne træ­nes

ØVEL­SE 5 Styr­ker din co­re så du bli­ver stærk på cyk­len

ØVEL­SE 2 Få stær­ke læg­mus­k­ler

ØVEL­SE 3 Per­fekt ben­træ­ning af di­ne cy­kel­mus­k­ler

ØVEL­SE 1 Træn he­le krop­pen på ro­ma­ski­nen

ØVEL­SE 4 Træn di­ne lår og læg­ge

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.