12Tri.dk

Cykel Motion Danmark - - Annonce -

12Tri.dk (1...2...Tri.dk) er et lil­le fir­ma, som gen­nem tre år har for­hand­let Or­bea og Col­na­go cyk­ler. Det er Ba­ski­ske Or­bea, der har ho­ved­fo­kus, men en gang imel­lem ry­ger en Col­na­go henover di­sken.

12Tri.dk er dre­vet af Hel­le og Mar­tin fra de­res pri­va­te hjem ved Ka­lund­borg; de står selv for alt be­tje­ning, sam­ling, ju­ste­ring, frem­vis­ning, webs­hop osv. osv. og det til trods for, at beg­ge har jobs ved si­den af "cy­kel­bik­sen".

Det he­le be­gynd­te, da Mar­tin blev ud­for­dret af sin 15 år yn­gre ku­si­ne til et halv­ma­rat­hon. Han drop­pe­de smø­ger­ne og be­gynd­te at lø­be. Han blev hur­tigt bidt, og ef­ter at ha' få­et læ­ster­li­ge klø af ku­si­nen til halv­ma­rat­ho­nen, ud­for­dre­de hun ham igen til en halv iron­man – det kun­ne han ik­ke si­ge nej til, re­van­che skul­le der til – dog tab­te han igen!

Der blev købt tri­ud­styr og cy­kel, og træ­nin­gen star­te­de for al­vor. Alt det dy­re tri­ud­styr fik Mar­tin til at kig­ge sig om­kring for at se, om der ik­ke var kva­li­tet til bed­re pri­ser end de gængse mær­ker. Han fandt Taiwan-ba­se­re­de Aropec, som kun­ne le­ve­re su­per­kva­li­tet til me­get lav pris, og valg­te her­ef­ter at star­te 12tri.dk op. I før­ste om­gang som et for­søg, men hur­tigt vi­ste det sig, at der var an­dre end ham, som kig­ge­de ef­ter bil­li­ge­re al­ter­na­ti­ver til tri­drag­ter, så der kom hur­tigt gang i sal­get. Ik­ke læn­ge ef­ter kon­tak­te­de han im­por­tø­ren af Or­bea og blev Or­bea og Col­na­go for­hand­ler.

De se­ne­ste par sæ­so­ner har cy­kel­sal­get ta­get fart, og det er ho­ved­par­ten af om­sæt­nin­gen i dag.

Det er en stor for­del, at vi selv kan dri­ve webs­hop­pen og hånd­te­re alt fra op­sæt­ning, pro­gram­me­ring og an­non­ce­ring uden ud­gif­ter til an­det end web­ser­ve­ren. Da det ik­ke er vo­res ho­ve­d­ind­tægt, og vi ik­ke er af­hæn­gi­ge af at skul­le ge­ne­re­re et stort over­skud, kan vi al­tid væ­re kon­kur­ren­ce­dyg­ti­ge på pri­ser­ne. Det har ad­skil­li­ge fun­det ud af, så vi sæl­ger mas­ser af cyk­ler til bå­de Fyn, Jyl­land samt Born­holm og ik­ke kun Sjæl­land.

På 12Tri.dk er det næ­sten al­tid de vej­le­den­de pri­ser, som vi­ses, med min­dre vi har et til­bud kø­ren­de. Men vi ta­ger al­tid ven­ligt imod folk, der vil dis­ku­te­re pris; på den må­de er vi ik­ke an­der­le­des end den lo­ka­le cy­kel­hand­ler, vi er al­tid til at ta­le med – så et godt råd er – ring el­ler skriv til os og dis­kutér pri­sen!

Det er fjer­de år, 12Tri.dk har ek­si­ste­ret, og fokus er gle­det over på cyk­ler­ne især Or­bea, der pro­du­ce­rer ra­ce­re fra low-hig­hend, og det sam­me gæl­der Mo­un­tain Bi­kes.

De­sign selv din cy­kel med Or­bea MYO – uden mér­pris – er me­get po­pu­lært. Med MYO kan du selv de­sig­ne far­ver og op­sæt­ning på din cy­kel og be­stem­me, om der even­tu­elt skal la­ke­res navn ind i den. Det ko­ster ik­ke ek­stra, det er en ser­vi­ce, som Or­bea le­ve­rer, og det er me­get po­pu­lært. Ring el­ler skriv, hvis der er spørgs­mål til cyk­len, du har kig på, el­ler du vil for­hand­le om pri­sen – vi vil væ­re Dan­marks bed­ste og bil­lig­ste Or­bea-for­hand­ler.

Man kan al­tid kom­mer for­bi og se og mær­ke va­ren, ba­re man kon­tak­ter os og af­ta­ler dag og tid – vi er ik­ke "ba­re" en webs­hop.

Vi ta­ger al­tid pænt imod be­søg, hvis man kon­tak­ter os i for­vej­en. Der er et stort la­ger af Or­bea-cyk­ler, som man kan kom­me og se og even­tu­elt prø­ve, in­den man kø­ber.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.