Fakta

Cykel Motion Danmark - - Oplevelser På To Hjul Coulee Challenge 1200 -

• Iføl­ge GPS hav­de jeg kørt 1.215 km.

• Jeg hav­de iføl­ge GPS kørt 10.415 hm, men GPS er ik­ke 100 pct. præ­cis til høj­de­må­ling.

• Stør­ste høj­destig­ning iflg. GPS var 19 pct. Det var på Ex­celsi­or Road på dag 2.

• 71 cyk­li­ster gen­nem­før­te ru­ten in­den for tids­græn­sen sva­ren­de til ca. 85 pct. af del­ta­ger­ne.

• Nul punk­te­rin­ger. Løs­net kranks­krue

• Gen­nem­snits­fart ca. 23 km i ti­men gen­nem he­le lø­bet.

• Tids­for­brug: 84 ti­mer og 59 mi­nut­ter no­gen­lun­de for­delt på 53 ti­mers cyk­ling, 15 ti­mers søvn og 17 ti­mers pau­se.

• Tem­pe­ra­tu­rer iflg. GPS mel­lem 11 og 37°.

• Jeg kør­te in­gen ste­der for­kert. GPS og ru­te-be­skri­vel­sen fun­ge­re­de per­fekt.

• An­slår at ha­ve druk­ket 25 l væ­ske un­der­vejs. Der­u­d­over be­stod ko­sten pri­mært af sandwich, bur­ge­re, sa­lat, is og pas­ta - med mas­ser af salt til er­stat­ning for det, der end­te i trøj­en.

• Fy­sisk: Et par fø­lel­ses­lø­se tæ­er som var forsvundet ef­ter to uger samt ten­dens til sid­desår.

• Jeg kør­te ca. 70 pct. af tu­ren ale­ne. Pri­mært i Drift­less area i Wi­scon­sin, hvor de man­ge stig­nin­ger og ned­kørs­ler split­te­de grup­per­ne.

• Et pænt søvn- og ener­gi­un­der­skud. De før­ste par uger ef­ter lø­bet var søvn­be­ho­vet og mad­por­tio­ner­ne ek­stra­or­di­nært sto­re.

• Det var på al­le om­rå­der et fan­ta­stisk vel­or­ga­ni­se­ret løb. Før, un­der og ef­ter lø­bet det mest vel­or­ga­ni­se­re­de jeg end­nu har del­ta­get i, og det si­ger ik­ke så lidt. Stor TAK til ar­ran­gø­rer, fri­vil­li­ge og an­dre hjæl­pe­re til lø­bet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.