GO’ STIL I SKO­VEN

Det er GO’ STIL, at ef­ter­la­de sko­ven, så den er li­ge så pæn, når man kø­rer ud af den, som når man kø­rer ind. Så husk på at få alt dit skrald med hjem. Vi har la­vet 5 tips til dig, der ger­ne vil kø­re med GO’ STIL på din MTB. Kon­takt din lo­ka­le cy­kel­kon­su­le

Cykel Motion Danmark - - Annonce - Læs me­re om GO’ STIL på www.be­va­eg­dig­for­li­vet.dk/cyk­ling

1. Sko­ven til­hø­rer os al­le 2. Of­te er du ik­ke ale­ne i sko­ven

Der er an­dre der­u­de. Det er GO’ STIL, at se sig for og sig­na­le­re klart med rin­ge­klok­ken, når du nær­mer dig no­gen, der må­ske ik­ke er op­mærk­som­me på dig. Det gæl­der bå­de dyr og men­ne­sker.

3. Kør som et tog: Brug spo­ret

Det er GO’ STIL ik­ke at øde­læg­ge el­ler æn­dre på spo­re­ne i sko­ven. Og hvis du ger­ne vil væ­re med til at æn­dre på spo­ret, så kon­takt den lo­ka­le klub el­ler spor­byg­ger­laug og hør, om du kan bi­dra­ge.

4. In­gen er spor­løst forsvundet i sko­ven

Der er en mas­se spor der­u­de, du kan kø­re på. Men kø­rer du al­li­ge­vel uden­for de of­fi­ci­el­le spor, så husk at det er GO’ STIL at sæt­te dig ind i reg­ler­ne for, hvor du så og­så ger­ne må kø­re – samt hvor­dan og hvor­når.

5. Det er GO’ STIL og­så at kom­me hjem igen

Det er GO’ STIL at kø­re på de ud­for­dren­de spor, men det er og­så GO’ STIL at kom­me sik­kert hjem igen. Husk cy­kel­hjel­men og tjek de far­li­ge punk­ter på ru­ten før du drø­ner henover dem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.