An­mel­del­se: EL-MTB - Ca­ny­on Spectral ON 9.0

Cykel Motion Danmark - - Indhold - TEKST OG FO­TO: Ole Mad­sen Se me­re på: htt­ps://www.ca­ny­on.com/mtb/spectral-on/spectral-on-9-0.ht­ml

Fuld fart op ad bak­ken og klar til næ­ste ned­kør­sel.

At kø­re MTB er at ud­for­dre sig selv på bak­ker­ne, men de fær­re­ste kan si­ge sig fri for, at tu­ren ned gi­ver det stør­ste ki­ck.

Jeg be­søg­te spo­re­ne i Nord­s­ko­ven sam­men med en gar­vet Mtb-kø­rer, Chri­sti­an Rie­mens­h­nei­der, for at le­ge lidt med det ny­e­ste skud på stam­men fra Ca­ny­on.

Cyk­len var sat på med elek­tro­nisk DI2 gearskift, spe­ci­al co­a­te­de gaf­fel ben og alt, hvad hjer­tet be­gæ­rer af ud­styr.

Cyk­len var den nye Spectral On 9.0. E-MTB 25 km/t, hvil­ket be­ty­der, at du har mu­lig­hed for at få as­si­stan­ce op til en ha­stig­hed på max 25 km/t. Mo­to­ren er en 250 watt Shi­ma­no Steps 8000 el­mo­tor. Du kan væl­ge at bru­ge cyk­len som en al­min­de­lig uden brug af as­si­stan­ce, hvis du øn­sker at kun­ne kø­re me­re end 25 km/t. De fle­ste væl­ger dog at cyk­le med lidt as­si­stan­ce på grund af væg­ten på cyk­len.

Der er en smart walk funk­tion, som gav­ner, hvis du skal træk­ke cyk­len, hvor un­der­la­get er dår­ligt el­ler stig­nin­gen for svær at cyk­le opad.

Sel­ve det nye pro­g­res­si­ve dæm­per-sy­stem kan stil­les ef­ter øn­ske, og cyk­len er med lang 150 mm van­dring i for­g­af­len. Vi le­ge­de lidt med af­dæmp­nin­gen, og det gav vir­ke­lig me­ning.

Sad­len var mon­te­ret op på en drop post, så­le­des at man kan få bag­de­len læn­ge­re ud over bag­hju­let un­der ned­kørs­ler­ne.

Chri­sti­an star­te­de lidt for­sig­tig, for det var et styk­ke tid si­den, han sidst hav­de cyk­let på en MTB med el as­si­stan­ce, og man skal væn­ne sig til, at hjæl­pen kom­mer, når man træ­der. Spe­ci­elt i sving kræ­ver det, at man er dus med cyk­len og tek­nik­ken, for­di et en­kelt tråd hur­tigt kan æn­dre sving­ha­stig­he­den.

Det tog dog ik­ke lang tid at få føling med cyk­len, og snart hav­de han fuld­stæn­dig kon­trol over den.

Det fe­de­ste var, at han kun­ne cyk­le man­ge run­der, selv om der var hø­je stig­nin­ger. Der blev blot tryk­ket på as­si­stan­ce-knap­pen, og så var han hur­tigt op­pe igen.

Cyk­len har en god ba­lan­ce, og tyng­de­punk­tet er pla­ce­ret lavt i for­hold til kran­ken. Det be­ty­der, at cyk­len er sta­bil og hol­der kur-

sen. Ef­ter at ha­ve kørt gan­ske få run­der fløj han på hop­pe­ne præ­cis som på hans nor­ma­le cy­kel, og han hav­de me­re over­skud til kon­trol over cyk­len, for­di han var min­dre træt. Træt­hed og ud­mat­tel­se er en af de hyp­pig­ste år­sa­ger til, at man la­ver kø­re­fejl og styr­ter.

Cyk­len har op til 504 watt ti­mer i bat­te­ri­et, så du kan kø­re lang tid på en op­lad­ning.

ER DET SNYD AT CYK­LE PÅ EN MTB MED AS­SI­STAN­CE?

Her er sva­ret nej! El-cyk­ler­ne åb­ner nye dø­re og ik­ke mindst til må­den, man cyk­ler på. Ud over at fle­re plud­se­lig kan væ­re med, så æn­drer det og­så den må­de, du træ­ner på - fra me­ga-hård træ­ning i kort tid, til min­dre hård træ­ning over lang tid. Det gi­ver god me­ning, og ik­ke mindst kan du træ­ne tek­nik og lan­ge ned­kørs­ler fle­re gan­ge på sam­me dag uden as­si­stan­ce.

Ca­ny­on har be­stemt la­vet en high end EL-MTB for dem, som vil ha­ve en cy­kel, hvor al­le de­le­ne kom­mer fra øver­ste hyl­de, og som man kan få rig­tig man­ge go­de ti­mer i sko­ven på.

Chri­sti­an sag­de til mig, at han syn­tes, det var vildt fedt at prø­ve cyk­len, og at han sag­tens kun­ne væ­re kø­ber til en så­dan som sup­ple­ment til hans MTB uden as­si­stan­ce. Det er to for­skel­li­ge cyk­ler med hvert de­res for­mål.

Jeg er over­be­vist om, at sal­get af dis­se cyk­ler vil eks­plo­de­re i de nær­me­ste år, og at der vil kom­me man­ge løb for dis­se i Dan­mark. Vi skal ba­re op­da­ge det først.

Ca­ny­on Spectral ON 9.0 er et godt bud på en EL-MTB, som har det he­le.

1 Chri­sti­an te­ster 2 dæm­per­sy­ste­met. 1 God sty­ring og ba­lan­ce.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.