MTB: Vintercuppen

DGI Vin­ter­cup blev af­holdt søn­dag 17. novem­ber i Ham­mer Bak­ker. Af­de­lin­gen var en ud af syv, som ar­ran­ge­res af DGI i tæt sam­ar­bejd e med de lo­ka­le klub­ber.

Cykel Motion Danmark - - Indhold - Jo­han­nes Rom Da­hl, overall 11. plads

Af­de­lin­gen hav­de flot op­bak­ning og he­le 245 del­ta­ge­re. De al­le stod klar til start til kl. 10.30. Der var lagt op til en helt fan­ta­stisk dag, og ru­ten var spe­ci­elt ud­valgt af den lo­ka­le MTB­klub. Vej­ret var køligt, men hvad gør det, når so­len skin­ner fra en skyfri him­mel.

Lø­bet var på 90 mi­nut­ter plus om­gan­gen fær­dig ( ju­ni­o­rer 45 mi­nut­ter plus om­gan­gen fær­dig).

Star­t­om­rå­det sum­me­de af ryt­te­re og til­sku­e­re, der så småt be­gynd­te for­be­re­del­ser­ne til at kø­re den før­ste af­de­ling.

Lø­bet er op­delt i køn og al­ders­grup­per, så man kan kon­kur­re­re om hur­tig­ste pla­ce­rin­ger overall og sam­men­lig­ne sit ni­veau med jæv­nal­dren­de.

DGI stil­ler tids­tag­ning og chips til rå­dig­hed i for­bin­del­se med ar­ran­ge­men­tet.

TEAM HASENJAGD

Team Hasenjagd skul­le for før­ste gang del­ta­ge i et mo­un­tain­bi­ke­løb. Team Hasenjagd stil­le­de til start med tre mand og en kvin­de. Al­le fi­re ryt­te­re hav­de en god dag, dog ud­gik Ras­mus Ham­mer med en de­fekt.

STAR­TEN

Start­skud­det lød 700 me­ter fra sel­ve ru­ten, så i fuld sprint tord­ne­de de frem­mød­te op ad en stejl bak­ke for der­ef­ter at fort­sæt­te ud på spo­ret. Pul­sen var høj hos al­le ryt­te­re, ly­den fra de grove dæk lag­de ik­ke skjul på, at der blev trå­dt nog­le watt. I front var en grup­pe på 12-15 ryt­te­re, hvor af fle­re var fra den dan­ske li­cens- og eli­te­af­de­ling. ”Jeg var spændt op til før­ste Xc-løb i åre­vis og føl­te mig lidt un­der­for­be­redt, da jeg ik­ke har ejet en MTB he­le året. Jeg stod i 3. ræk­ke til start, men knap hav­de jeg sat i gang, før ham, jeg star­te­de ved si­den af, kro­ge­de sig fast i mit styr og min bag­brem­se. Så der var langt til fron­ten, da jeg kom af sted.

Jeg kør­te som død og hel­ve­de det me­ste af før­ste om­gang, og over­ha­le­de hver gang det var mu­ligt – det gik godt. Ved star­ten på an­den om­gang var jeg 15. mand over må­l­linj­en. An­den og tred­je om­gang var me­re kon­trol­le­re­de, fik hen­tet et par styk­ker, hil­ste på en stærk Bis­gaard og fik sel­skab af en ju­ni­o­r­ryt­ter, som jeg fulg­tes med ind­til sid­ste om­gang, hvor han fik et hul til mig, ef­ter at jeg la­ve­de en kø­re­fejl.

Jeg ev­ne­de ik­ke at luk­ke hul­let og for­søg­te der­for blot at hol­de min po­si­tion hjem. Jeg kom i mål som num­mer 11 sam­let, hvil­ket var en po­si­tiv over­ra­skel­se, da jeg tro­e­de, jeg var no­get læn­ge­re til­ba­ge. Alt i alt et so­lidt løb, der gi­ver mig blod på tan­den og lyst til at læg­ge nog­le fle­re ti­mer i min nye Spe­ci­a­lized Chi­sel!” Avg puls: 169 Norm. Power: 316 Ben: Brugt

Tho­mas Bis­gaard, overall 18. plads

”Lø­bet be­gynd­te så godt, som det kun­ne, for mit ved­kom­men­de. Jeg stod i an­den ræk­ke, og de to bak­ker i star­ten var guf for mig. Jeg kom fint af sted og nå­e­de ind på det før­ste sing­le­tra­ck blandt de 10-15 før­ste. Det gik ret fint, men der op­stod lidt hul­ler for­an, og jeg vil­le ger­ne med læn­ge­re frem­me, så på en sektion

Jeg kør­te som død og hel­ve­de det me­ste af før­ste om­gang, og over­ha­le­de hver gang det var mu­ligt…

med to spor blev den sat helt i ha­re, og jeg kom til at fø­re i grup­pen. Jeg holdt kæ­den så stram, jeg kun­ne. Jeg lå med en puls på 180-185 og følt mig egent­lig okay. Vi fik hen­tet nog­le og kom fint for­bi.

Men dem bag mig hav­de me­re at sky­de med, så de gik for­bi mig på an­den om­gang. Lidt ude på an­den om­gang kom Jo­han­nes og­så op fra sin knap så go­de start, og han gik for­bi. Jeg hang på så læn­ge jeg kun­ne, men måt­te slip­pe ret hur­tigt, hvis jeg skul­le hol­de helt hjem. Det gjor­de jeg, og jeg for­søg­te at hol­de på, men kom ned i tem­po. Jeg af­tal­te med mig selv, at pul­sen skul­le hol­des om­kring 175, og det gik egent­lig okay.

Ude på sid­ste om­gang fik jeg en hur­tig Jens Hors­dal i ha­len, og så gik der rig­tig væd­de­løb i den. Jeg hug­ge­de, la­ve­de hul, men blev fan­get i en kø, og han kom op. Så­dan gik det me­re el­ler min­dre til slut­nin­gen, hvor vi spur­te­de op til må­let; Jeg kør­te først over med kram­per i beg­ge lår. Alt i alt var det et sjovt og hyg­ge­ligt løb - en god tur på cyk­len!”

"Stor tak til al­le jer som delt­og ved 1. af­de­ling af DGI MTB vin­ter­cup. En over­væl­den­de til­slut­ning og flot til­sku­er­sup­port på en fan­ta­stisk dag i sko­ven. Op­bak­nin­gen var end­da så stor, at alt ka­gen for­svandt!”

PRÆMIER OG SPONSORATER

Lod­træk­nings­præ­mi­er fra bl.a Hasenjagd.dk (de mest "li­rens" cy­kel­strøm­per). Hasenjagd er en ny spil­ler på mar­ke­det, de pro­du­ce­rer cy­kel- strøm­per og mer­chan­di­se til cy­kel og løb. De­res pri­mæ­re pro­duk­tion er strøm­per. Strøm­per­ne er tæt­sid­den­de, ånd­ba­re og stil­re­ne. Strøm­per­ne kan ses på www.hasenjagd.dk.

Cy­kel­stjer­nen stil­le­de ga­ve­kort til "topkva­li" me­ka­ni­ker­kur­ser” til rå­dig­hed. Anders Bis­gaard er man­den bag det­te spæn­den­de til­tag. Vi er man­ge, der selv går og skru­er lidt på vo­res cyk­ler, men må­ske kom­mer til kort i ti­de og uti­de. Hos Cy­kel­stjer­nen kan du få råd og vej­led­ning, boo­ke kur­ser i alt fra gea­rindstil­ling, gaf­fel­ser­vi­ce, hjul­op­ret­ning osv. Se me­re om til­ta­get på fa­ce­book ”Hos Cy­kel­stjer­nen”.

NÆ­STE AF­DE­LING

Skul­le du ha­ve få­et blod på tan­den, så gå ind på htt­ps://www.dgi.dk/cyk­ling/mtb/cy­kel­lo­eb/dgi-mtb-vin­ter­cup.

Næ­ste af­de­ling kø­res i Ska­gen d. 16. de­cem­ber. Vi ses på spo­ret!

Ude på sid­ste om­gang fik jeg en hur­tig Jens Hors­dal i ha­len, og så gik der rig­tig væd­de­løb i den.

1

3

2

4 1 Kvin­der­nes præ­mie­over­ræk­kel­se.2 God stem­ning i star­t­om­rå­det.3 ”Ful­ly” drøm­me­cy­kel. 4 Spe­ci­a­lized hard­tail.

1 Ud­pakn­ng på p-plad­sen. 2 Scotts fe­de hard­tail 29”. 3 Far­ven si­ger det he­le, fuld­bolds skøn­hed. 1

3

2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.