An­mel­del­se: Gravel-bike fra Gi­ant - Revolt Advanced 1 2019

REVOLT ADVANCED 1 2019

Cykel Motion Danmark - - Indhold - TEKST OG FO­TO: Ole Mad­sen

En af ef­ter­å­rets nye mo­del­ler fra fir­ma­et Gi­ant er de­res gravel-bike Revolt.

Jeg fik mu­lig­hed for at prø­ve cyk­len og sam­ti­dig få min gravel-bike dåb. Jeg var spændt på, hvor­dan en gravel bike ar­bej­der, og hvor man­ge rystel­ser der vil­le væ­re i sty­ret.

Når man kig­ger på de­sig­net, står det me­get godt til nu­ti­dens trend om Re­to, når vi snak­ker om far­ver­ne. Der var dog in­tet Re­to om­kring væg­ten, kø­re­e­gen­ska­ber og kom­fort.

Cyk­len var ut­ro­lig let at sty­re og føl­tes dej­lig let, så jeg fandt mig hur­tig til ret­te på den.

CYK­LENS SAM­MEN­SÆT­NING

Sel­ve ram­men var en Gi­ant Advanced Gra­de Com­po­si­te med ski­ve­brem­se og til­hø­ren­de Com­po­si­te flat for­gaf­fel.

Ram­men er la­vet, så der er plads til, at man kan øge dæk­bred­den helt op til 45c.

Com­po­si­te for­g­af­len, D-fu­se sa­del­pin­den i sam­ar­bej­de med sty­rebån­det op­fan­ger man­ge af de rystel­ser og vi­bra­tio­ner, man el­lers vil­le bli­ve ud­sat for.

Gea­ret var SRAM Apex 1x11, som var let at be­tje­ne, selv om jeg ik­ke er vant til at ha­ve SRAM gear på min egen cy­kel.

Det kræ­ve­de dog en ju­ste­ring af brem­se­gre­be­ne, hvis jeg skul­le ha­ve or­dent­lig fat i sty­ret og brem­se sam­ti­dig. Jeg fik mi­ne fin­gre lidt i klem­me, men som sagt et spørgs­mål om ju­ste­ring, som jeg ik­ke kan klan­tre cyk­len for.

Hjul­sæt: Gi­ant P-X2 700 C med til­hø­ren­de nav. De vir­ke­de per­fekt af­stemt med re­sten af cyk­len.

Geo­me­tri­en i ram­men gør sty­rin­gen ro­lig, og cyk­len er skabt til at kø­re lan­ge tu­re på skif­ten­de un­der­lag. Fø­lel­sen af fri­hed til at væl­ge, om jeg vil­le cyk­le på as­falt, grus el­ler mud­der, be­ty­der me­get me­re, end man umid­del­bart fo­re­stil­ler sig, og man bli­ver ik­ke på no­gen må­de træt i ar­me og skul­dre.

Gi­ant Revolt Advanced se­ri­en by­der på tre for­skel­li­ge mo­del­ler, så der er lidt for en hver pen­ge­pung.

Jeg fik vir­ke­lig lyst til at cyk­le gravel-bike, for det var sjovt og en helt an­den for­nem­mel­se af fart, end jeg er vant til på min MTB.

Ram­men er la­vet, så der er plads til, at man kan øge dæk­bred­den helt op til 45c.

2 Vi­dun­der­bar­net i den frie na­tur.

2 1 Chri­sti­an sæt­ter fart i cyk­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.