Gravel-bike - din nye bed­ste ven

Gravel- bi­ken er godt i gang med at bli­ve ”det nye sort”. Al­le ta­ler om den, og de, der har prø­vet en gravel- bike, er be­gej­stret. Men hvad er gravel egent­lig?

Cykel Motion Danmark - - Indhold - TEKST: Ole Mad­sen FO­TO: Spe­ci­a­lized

Vi ken­der cy­kelcross og lan­de­vejs­cyk­ling. En gravel-bike er en mel­lem­ting - dog med en anel­se an­der­le­des geo­me­tri.

I prin­cip­pet er al­le cyk­ler som kan cyk­le på grus eg­ne­de til gravel-cyk­ling. Men har man først op­le­vet at sid­de på en rig­tig gravel-bike, så er man ik­ke i tvivl om for­skel­len.

Der er ba­re så me­get me­re fart og glæ­de ved at su­se gen­nem sko­ven på en let cy­kel og mær­ke kom­for­ten fra de tyk­ke­re dæk sam­ti­dig med, at rystel­ser­ne i sty­ret sy­nes min­dre, end de fle­ste for­ven­ter.

Jeg blev over­ra­sket over en så stor fø­lel­se af kon­trol, selv om sty­ret er smalt i lig­hed med sty­ret på en al­min­de­lig ra­cer­cy­kel. Der fin­des go­de

styr, som har en an­der­le­des ud­form­ning end ra­cer­cyk­lens, de lig­ner et ra­cer­styr, der har få­et et vold­somt tryk, så den bu­e­de del spre­des me­re ud til si­der­ne. Kønt? Tja, det hand­ler som be­kendt om, hvad øjet ser, men sty­ret skul­le gi­ve en øget kon­trol over cyk­len ved kør­sel i sand og løst un­der­lag.

MIN FØR­STE TUR I SKO­VEN

Jeg hav­de sat mig for at prø­ve en tur bå­de på de bre­de sti­er og på de smal­le sing­le tra­cks, men måt­te hur­tigt san­de, at på de smal­le og lidt kro­ge­de sti­er med rød­der kræ­ver det en me­get ru­ti­ne­ret ryt­ter at ha­ve fuld kon­trol over cyk­len.

Jeg hav­de lånt en gravel-bike, som jeg skul­le an­mel­de og be­nyt­te­de mig af lej­lig­he­den til at prø­ve vi­dun­de­ret af.

På bre­de sko­vsti­er og grus­ve­je fin­des der ik­ke en bed­re cy­kel. Gravel-cyk­ler­ne fin­des i man­ge ud­ga­ver, mær­ker og mo­del­ler.

I for­hold til min el­lers ret nye MTB gi­ver gravel-cyk­len mig en langt bed­re op­le­vel­se af fri­hed og ik­ke mindst fart. Selv om jeg skif­te­de spor på stien og der­ved kryd­se­de ra­bat­ten med lidt lø­se­re un­der­lag, føl­te jeg al­drig, at det var usik­kert.

Da jeg kom hjem og var i gang med at va­ske cyk­len, var min tan­ke ba­re, at så­dan én må jeg eje, og så er det el­lers i gang med at un­der­sø­ge mar­ke­det.

GRAVEL-LØB

Der er kom­met godt gang i gravel-løb rundt om i Dan­mark. Et af de stør­ste er uden tvivl Dir­ty Jutland lø­bet, der af­hol­des i april.

I for­hold til min el­lers ret nye MTB gi­ver gravel-cyk­len mig en langt bed­re op­le­vel­se af fri­hed og ik­ke mindst fart.

Lø­bet var to­tal ud­solgt på få da­ge, og folk stil­ler til start på bå­de cros­s­cyk­ler, MTB og rig­ti­ge gravel-bi­kes.

DGI har som man­ge an­dre og­så af­holdt et gravel-løb. Den­ne gang ved En­ge­svang, og der er fle­re lig­nen­de løb på vej.

Skul­le du ha­ve lyst til at ud­for­ske gravel, kan du et an­det sted i bla­det læ­se en kort lil­le te­ser om Spe­ci­a­lized Gravel Day 2019, der af­hol­des sidst i marts.

Ide­en med det­te ar­ran­ge­ment er at gi­ve folk mu­lig­hed for at prø­ve, hvad gravel er og må­ske selv få lyst til at eje én så­dan.

Gravel-bike er nok for man­ge tænkt som en vin­ter­sport på linje med MTB og cy­kelcross, men det er op­lagt, at som­mer­løb og­så vil kom­me på pro­gram­met. Har du først tabt dit hjer­te til den­ne form for cyk­ling og den fri­hed, som den gi­ver, så slip­per du den ik­ke igen, selv om lan­de­vej­en kal­der.

Hold øje med løbs­ka­len­der­ne og mærk su­set ude på gru­set!

Har du først tabt dit hjer­te til den­ne form for cyk­ling og den fri­hed, som den gi­ver, så slip­per du den ik­ke igen, selv om lan­de­vej­en kal­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.