Lækker de­sig­ner klubtøj til Alé

Cykel Motion Danmark - - Indhold -

En af de stør­ste gros­si­ster af lir og gear til dig og din cy­kel har i man­ge år væ­ret Bjar­ne Ege­de­sø fra Oden­se.

Fir­ma­et har en lang ræk­ke af top­mær­ker i de­res pro­dukt­pro­gram, og tøj­mær­ket Alé er be­stemt en af dem. Jeg var på be­søg i det flot­te showroom i ud­kan­ten af Oden­se, og man får lyst til at bli­ve hæn­gen­de.

År­sa­gen til mit be­søg var, at de ger­ne vil­le præ­sen­te­re mig for de ny­e­ste de­signs fra Alé og for­tæl­le lidt me­re om de­res klubtøj.

Lo­ne Høj­gaard Dar­nett tog i mod mig og vi­ste mig rundt i de flot­te lo­ka­ler, in­den vi sat­te os og kig­ge­de på tø­jet.

Jeg spurg­te Lo­ne, hvad det er ved de­res kon­cept, som gør, at de kan no­get helt spe­ci­elt; hun var ik­ke i tvivl om, hvad nøg­le­or­de­ne skul­le væ­re. Vi hol­der kun­der­ne i hån­den he­le vej­en igen­nem pro­ces­sen, og vi er der og­så for dem, når vi har le­ve­ret. Det er jo et læn­ge­re­va­ren­de sam­ar­bej­de, vi ger­ne vil ha­ve med klub­ber­ne, og der­for er net­op det alt af­gø­ren­de for beg­ge par­ter.

Ik­ke ale­ne ån­der vi for cyk­ling, det er vo­res pas­sion. En pas­sion hvor vi har hjer­tet med i de­talj­en, vi har ryt­te­ren i cen­trum, for uden en så­dan de­di­ka­tion får ryt­te­ren ik­ke det lil­le for­spring, som net­op gør for­skel­len.

I over 30 år har vi ar­bej­det med stor de­di­ka­tion i alt det, vi gør i vo­res hver­dag, og det ska­ber den rig­ti­ge kultur i virk­som­he­den samt gi­ver me­d­ar­bej­der­ne lyst til at gø­re lidt ek­stra for kun­den.

De bed­ste re­fe­ren­cer, vi kan få, er fra klub­ber, som an­be­fa­ler os til an­dre klub­ber. Det har blandt an­det be­ty­det, at vi og ALÉ har op­nå­et at bli­ve tøj­le­ve­ran­dør til fle­re pro­fes­sio­nel­le cy­kel­hold, bl.a. det fran­ske lands­hold, FDJ, Bar­di­a­ni-csf, ALÉ Cipol­li­ni Ga­las­sia, Team Axiom, Riwal Ce­ra­mic Spe­ed Cycling Team, Team RYTGER po­we­red by Cy­keltøj-on­li­ne.dk, vo­res eget Team ALÉ samt man­ge klub­ber, fir­ma­er og hold i he­le lan­det.

Vi har tre ho­ved­kol­lek­tio­ner in­den­for lan­de­vejs­cy­keltøj (PRIME, PRR og Pr-sy­stem). Der­u­d­over har vi na­tur­lig­vis og­så en Mtb-kol­lek­tion med løst­sid­den­de jer­sey­er og vo­res me­get po­pu­læ­re bag­gys­horts. End­vi­de­re er vi og­så le­ve­rings­dyg­ti­ge i bå­de tri­at­hlon- og lø­be­tøj samt bør­ne­tøj. Kva­li­te­ten er ita­li­ensk og de­sig­net dansk, da vo­res kun­der fortje­ner det bed­ste på al­le, el­ler nær­me­re ALÉ.

HVEM ER SÅ ALÉ

ALÉ er et ita­li­ensk cy­keltøj­mær­ke, der er li­den­ska­be­lig om en ting: cyk­ling. Et brand, der ik­ke er ban­ge for at væ­re an­der­le­des og

be­væ­ge sig væk fra nor­men. ALÉ føl­ger og­så ti­dens trend og har blandt an­det fra den­ne sæ­son ud­vik­let en vin­ta­ge kol­lek­tion, der bå­de fås som stangtøj og som teamtøj – i uld na­tur­lig­vis.

ALÉ er bå­de mo­di­ge og har selvsik­ker­hed i alt, hvad de gør pro­duk­t­mæs­sigt, og den stær­ke ånd er ty­de­lig i de­res flot­te og sær­præ­ge­de tøj­de­sign. ALÉS mål er at imø­de­kom­me for­skel­li­ge be­hov hos al­le dem, der el­sker cyk­ling, og de el­sker at væ­re bå­de for­fri­sken­de og ær­li­ge. De kan li­de at gø­re tin­ge­ne på en an­den må­de, nem­lig Alé-må­den.

ALÉ blev ”født og op­dræt­tet” i ud­kan­ten af Vero­na og bli­ver i dag solgt i over 35 lan­de. Pro­duk­ter­ne er de­sig­net med det kend­te ita­li­en­ske flair og om­hyg­ge­ligt øje for de­tal­jer. Tø­jet er frem­stil­let i Eu­ro­pa og le­ver til ful­de op til de mest kræ­ven­de kva­li­tets­stan­dar­der. De gi­ver for­bru­ger­ne flot de­sig­ne­de kol­lek­tio­ner og spe­ci­al­frem­stil­le­de be­klæd­nings­gen­stan­de til bå­de mænd og kvin­der.

I over 30 år har ALÉ ud­for­dret nor­mer­ne for at gi­ve cy­kel­ryt­te­re et le­ven­de og slå­en­de de­sign uden at gå på kom­pro­mis med pas­form el­ler hånd­værk. ALÉ ud­vik­ler i et lø­ben­de sam­ar­bej­de med cy­kel­ryt­te­re; alt fra græs­rods-cy­ke­li­ster til højt yden­de pro­fes­sio­nel­le ra­cer­hold.

Nog­le af de ting, som Lo­ne lag­de mest vægt på, var, at man la­ver kva­li­tet­støj i for­skel­li­ge kva­li­te­ter, som er til­pas­set mo­tio­ni­ster og pro-ryt­te­re. Sor­ti­men­tet er fuld dæk­ken­de, hvil­ket be­ty­der, at man kan kø­be bå­de jer­sey, bibs­horts, jak­ker, ve­ste, hand­sker og me­get me­re.

In­den kun­den be­stil­ler tøj, sen­der ALÉ et sæt ud til af­prøv­ning af de sty­les, som kun­den øn­sker at kø­be. Dis­se sen­des ud i al­le stør­rel­ser (XS-5XL), så man rent fak­tisk kan sik­re sig den rig­ti­ge stør­rel­se og pas­form, in­den man kø­ber det. ALÉ har et mini­mum på 20 stk. ved op­start, og gen­be­stil­ling kan kla­res ned til fem stk. Det be­ty­der, at nye med­lem­mer, el­ler dem der har væ­ret uhel­di­ge at styr­te, for­holds­vis hur­tigt kan få nyt tøj igen. Tø­jet kan, hvis en klub øn­sker det, be­stil­les via en teams­hop spe­ci­elt la­vet til en gi­ven klub. Det­te ef­ter nær­me­re af­ta­le.

De­sign-hjælp og valg af det kor­rek­te tøj er na­tur­lig­vis en gra­tis ser­vi­ce, og al­le pri­ser er alt in­klu­siv.

In­gen skjul­te ek­stra ud­gif­ter for an­tal far­ver, op­start el­ler lig­nen­de.

Le­ve­ring­sti­den er ca. ot­te uger. Når en or­dre er lagt, kom­mer der en spe­ci­fik le­ve­rings­da­to til klub­ben, og den kan man reg­ne med.

Hvis je­res klub vil hø­re me­re om mu­lig­he­der­ne for at be­stil­le teamtøj hos ALÉ Teamwear, er I vel­kom­men til at kon­tak­te Lo­ne Høj­gaard Dar­nett på tlf. 63 16 80 25.

ALÉ RRS · Eg­net til lan­ge di­stan­cer · Ela­sti­ske benkan­ter med si­li­ko­ne in­der­si­de, der hol­der short­se­ne på plads. · La­vet i ae­ro­dy­na­misk ogånd­bart ma­te­ri­a­le · 115 g

Hør me­re om mu­lig­he­der­ne for at be­stil­le teamtøj hos ALÉ Teamwear ved at kon­tak­te Lo­ne Høj­gaard Dar­nett på tlf. 63 16 80 25 ALÉ PRIME · Be­hag­lig pas­form · Ela­sti­ske ær­mer · God mu­skel­støt­te · La­vet i ånd­bart oghur­tigtør­ren­de ma­te­ri­a­le · 115 g

ALÉ PRR · Eg­net til ra­cing · Læn­ge­re ær­mer · La­vet i ae­ro­dy­na­miskog ånd­bart ma­te­ri­a­le · Re­fleks på ryg­gen · 110 g (size M)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.