Lir & Gear

JU­LE­GA­VEØN­SKER

Cykel Motion Danmark - - Indhold -

1 Tri­eye Cy­kel­bril­ler med baks­pejl

Følg med i hvad der sker bag dig når du cyk­ler. Er de an­dre sta­dig bag­ved, el­ler kom­mer der en bil. Und­gå over­ra­skel­ser. Bril­ler­ne le­ve­res i en smart op­be­va­rings­boks og med stæn­ger i to læng­der og 3 far­ver glas. Se me­re på: www.tri­eye.com Cycling Con­cept Tlf. 42461885

2 QM An­tif­ri­ction Cream +

100% ve­ge­ta­bilsk cre­me, lidt me­re klæ­brig (end nr. 4) skindcre­me, mod slidsår, gnid­nin­ger på hu­den, der vir­ker un­der og kan bru­ges ef­ter træ­ning el­ler kon­kur­ren­ce. God til lang­di­stan­ce­kør­sel. Per­fekt til bå­de mand­li­ge og kvin­de­li­ge at­le­ter. Uden pa­ra­be­ner, far­ve­stof­fer og par­fu­me. Se me­re på: www.qms­hop­pen.com

3 QM Extra Hot Cream - War­m­ing cream

Af­hæn­gig af din mod­stand mod kul­de og de yd­re om­stæn­dig­he­der skal du væl­ge en var­mecre­me, der pas­ser til dig. Bru­gen af var­mecre­me er med til at for­bed­re di­ne re­sul­ta­ter og ud­hol­den­hed i mus­k­ler­ne. Vi la­ve­de WARM EMBROCATION på an­mod­ning fra Pro Tour Team ryt­te­re. Bru­ges un­der 10° C. Se me­re på: www.qms­hop­pen.com

4 San­ti­ni Ve­ga Extre­me

Ve­ga XTREME jak­ke er en del af vo­res nye Ve­ga-se­rie af højty­den­de, koldt cy­keltøj, de­sig­net til at ri­de un­der de hår­de­ste vej­r­for­hold. POLARTECS Wind­bloc stof, med en 3-lags skærm avan­ce­ret mi­kro­por­øs mem­bran for mak­si­mal ånd­bar­hed. Ve­ga XTREME gi­ver to­tal be­skyt­tel­se mod vind og regn. Ve­ga XTREME har en fuldt vandtæt Pu-dæk­ket bag­ha­le og er­go­no­misk for­me­de man­chet­ter, vandtæt lyn­lås og re­flek­te­ren­de de­tal­jer på ryg og kra­ve. Den per­fek­te jak­ke til ek­stre­me vej­r­for­hold. Jak­ken er la­vet i POLARTECS højt avan­ce­re­de, ul­tra let­vægt­si­so­le­ren­de al­fa stof.

7999 3 1 899,-

4 1.750,-

2 9599

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.