Skøn­hed og ud­for­drin­ger i trygge ram­mer

Cykel Motion Danmark - - Indhold - TEKST: Claus Gre­ve FO­TO: Bra­votours

In­teres­sen for en ak­tiv fe­rie på sin to­hju­le­de ven vok­ser, og Bra­votours gør de­res bed­ste for at føl­ge med ef­ter­spørgs­len, men til ti­der må nog­le af cyk­ler­ne frag­tes med last­bil til Mall­orca, for­di der kort og godt ik­ke er plads til al­le ”ha­velå­ger­ne” i fly­ver­ne. Cyk­len kan dog sag­tens bli­ve hjem­me, for på rej­se­må­let er det mu­ligt at le­je én.

Det er in­gen hem­me­lig­hed, at Mall­orca er den vig­tig­ste desti­na­tion, når Bra­votours sen­der de fit­ness-gla­de dan­ske­re ud til stra­bad­ser un­der var­me­re him­mel­strøg, hvor selv Bjar­ne Ri­is med team Saxo Bank har væ­ret blandt kun­der­ne i for­bin­del­se med en træ­nings­lejr. Men an­dre lo­ka­li­te­ter træn­ger sig på, hvis man spør­ger Tro­els Hansen, der er salgsog ud­vik­lings­chef i Bra­votours.

Når det gæl­der Cos­ta del Sol, er den ha­stig sti­gen­de in­ter­es­se kom­met som en over­ra­skel­se for Tro­els Hansen fra Bra­votours, men han har et godt bud på – hvor­for?

På sol­ky­sten i La Ca­la de Mi­jas, mel­lem Ma­la­ga og Gi­bral­tar, har dansk-ba­se­ret Fin­ca Naun­d­rup la­vet et resort, som lig­ger på den rig­ti­ge si­de af mo­tor­vej­en, hvil­ket på godt dansk be­ty­der let og nem ad­gang til cy­kel­ru­ter­ne.

Fin­ca Naun­d­rup er ejet og dre­vet af dan­ske­re, og for man­ge be­ty­der det en ek­stra tryg­hed, når fa­mi­li­en og alt gre­jet skal til et an­det land. Som at tril­le cyk­len ud på vej­en der­hjem­me – blot un­der an­dre him­mel­strøg.

Ser­vi­ce og tryg­hed er blandt nøg­le­or­de­ne, når Bra­votours sen­der de­res gæ­ster af sted til de ekso­ti­ske eg­ne, og her tæn­kes ik­ke kun på even­tu­el­le de­fek­ter. På de for­skel­li­ge desti­na­tio­ner er der sam­ar­bejds­part­ne­re, som kan hjæl­pe med re­ser­ve­de­le og re­pa­ra­tio­ner, og ser­vi­ce ken­der som be­kendt in­gen græn­ser. Skul­le en gæst øn­ske, at bli­ve

Ser­vi­ce og tryg­hed er blandt nøg­le­or­de­ne, når Bra­voTours sen­der de­res gæ­ster af sted til de ekso­ti­ske eg­ne.

be­for­dret op med sin cy­kel til det hø­je­ste punkt på ru­ten for der­ef­ter at ny­de ned­kørs­len i ful­de drag, er det in­gen hin­dring.

Uan­set om man væl­ger den ene el­ler den an­den desti­na­tion, er der bå­de smuk­ke land­ska­ber og prø­vel­ser for fy­sik­ken.

Men ef­ter Tro­els Han­sens me­ning er der in­gen tvivl om, at Azo­rer­ne ude i At­lan­ten by­der på nog­le af de skøn­ne­ste op­le­vel­ser na­tur­mæs­sigt – en øgrup­pe, hvor MTB er i ri­ven­de ud­vik­ling, og hvor Bra­votours er den ene­ste ar­ran­gør af ak­ti­ve fe­ri­er, som fly­ver di­rek­te fra dan­ske luft­hav­ne.

Tri­at­hlon fyl­der me­re og me­re i den trim­me­de del af kun­de­un­der­la­get, og der­for har Bra­vo­tours til­bud til dem, der blot ser cyk­ling som en del af prø­vel­ser­ne, så in­teres­sen for tu­re­ne til Thailand, Cos­ta del Sol samt Lan­za­ro­te sti­ger.

Nog­le øn­sker kun fly og ho­tel, an­dre ser ger­ne gu­i­der og træ­ne­re på ste­det, men uan­set præ­fe­ren­cer har Bra­votours mand­skab på lo­ka­li­te­ten til at imø­de­kom­me øn­sker­ne.

Og som Tro­els Hansen til­fø­jer med et glimt i øjet, så er det ef­ter­hån­den ble­vet li­ge så al­min­de­ligt at ta­ge sin cy­kel med på fe­ri­en som sin kuf­fert.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.