Team Nico til Ra­ce Across America

RA­CE ACROSS AMERICA 2019 I ju­ni må­ned 2016 kør­te Stig Ni­co­lay­sen tværs over USA - på cy­kel.

Cykel Motion Danmark - - Indhold - TEKST: Stig Ni­co­lay­sen FO­TO: Team Nico

He­le 4.000 km på 10 døgn blev det til i Ver­dens hår­de­ste cy­kel­løb, Ra­ce across America. Lø­bet af­hol­des hvert år og er en en­kelt­start på 5.000 km gen­nem 12 sta­ter og tre tidszo­ner. Den sto­re ud­for­dring er, at man blot har 12 døgn til at gen­nem­fø­re tu­ren. Det be­ty­der, at der skal cyk­les 20 ti­mer i døg­net, og ru­ten går gen­nem me­get øde om­rå­der i USA. Var­men fra ør­ke­nen og kul­den i Ro­cky Mo­un­tains kom­bi­ne­ret med det ud­mat­ten­de tidspres be­ty­der, at un­der halv­de­len af del­ta­ger­ne gen­nem­fø­rer. De­hy­dre­ring, lun­ge­be­tæn­del­se og høj­de­sy­ge er blandt de hyp­pig­ste år­sa­ger til, at man ud­går af lø­bet. To døds­fald og to al­vor­li­ge ulyk­ker i lø­bets 36–åri­ge hi­sto­rie - blandt an­det dan­ske­ren Anders Tes­gaards tragi­ske uheld i 2015 - er med i den sta­ti­stik, man har med un­der cy­kel­hjel­men, når star­ten går i Oce­an­si­de i Ca­li­for­ni­en. Det er sik­kert for­kla­rin­gen på, at min­dre end 300 per­so­ner har gen­nem­ført Ra­ce across America, og at det of­te først sker i an­det el­ler tred­je for­søg. For 58-åri­ge Stig be­tød det sto­re fy­si­ske pres, at en arm ef­ter syv døgn be­gynd­te at sove, og be­slut­nin­gen om at stop­pe ef­ter 10 døgn kom, for­di han sim­pelt­hen ik­ke kun­ne brem­se på cyk­len. Det var en me­get van­ske­lig, men en nød­ven­dig be­slut­ning. Det vær­ste var, at Stig måt­te for­tæl­le sin søn, Max, at han ik­ke læn­ge­re tur­de fort­sæt­te. Max var med i tea­met på 10 per­so­ner, der fulg­te Stig he­le vej­en. Max var og­så den di­rek­te år­sag til, at den van­vit­ti­ge plan om at del­ta­ge i det ek­stre­me cy­kel­løb op­stod. Og det gjor­de det hel­ler ik­ke nem­me­re, at fle­re tu­sin­de men­ne­sker hjem­me i Dan­mark fulg­te stra­bad­ser­ne på nær­me­ste hold. I 2013 blev Max nem­lig ramt af Can­cer, og det var en svær tid for fa­mi­li­en. In­gen kend­te frem­ti­den, og midt i håb­løs­he­den af­tal­te far og

søn, at det kun­ne hjæl­pe dem at sæt­te sig et mål og hol­de fokus på frem­ti­den. Max hav­de på sy­ge­hu­set læst om cy­kel­lø­bet i USA, og der­for fo­re­slog han, at hans far skul­le cyk­le, og at han selv skul­le føl­ge med som chauf­før i føl­ge­bi­len, så de sam­men skul­le nå må­l­linj­en ef­ter 5.000 km tværs over USA. Max er nu hel­bredt. Med rej­se, op­hold, for­be­re­del­ser og en for­lods do­na­tion til Bør­ne­can­cer­fon­den ko­ster det over en halv mio. kro­ner at væ­re med. Der­for var der in­gen, der hav­de tænkt tan­ken om, at det skul­le gen­ta­ges. Men un­der for­be­re­del­ser­ne og sel­ve lø­bet i USA i 2016 op­le­ve­de Stig, Max og tea­met en me­get stor op­mærk­som­hed. Ef­ter­hån­den var der man­ge men­ne­sker, der kend­te fa­mi­li­ens for­mål og bag­grund. Og­så støt­ten til Bør­ne­can­cer­fon­den kend­te man­ge, og der­for be­slut­te­de fa­mi­li­en, at de vil fort­sæt­te med at gø­re op­mærk­som på, hvor vig­tigt det er at sæt­te sig et mål, når man ram­mes af al­vor­lig syg­dom. For at in­spi­re­re og mo­ti­ve­re an­dre, når til­væ­rel­sen sy­nes håb­løs. Det be­ty­der, at Stig, hans ko­ne Dor­te og Max sam­men med et nyt team stil­ler op i Ver­dens hår­de­ste cy­kel­løb i ju­ni 2019. Og­så den­ne gang sam­ler Stig og tea­met ind til del­ta­gel­sen i 2019 og Bør­ne­can­cer­fon­den. Gen­nem spon-

Der skal cyk­les 20 ti­mer i døg­net, og ru­ten går gen­nem me­get øde om­rå­der i USA.

sora­ter fra virk­som­he­der og pri­va­te do­na­tio­ner samt for­skel­li­ge ak­ti­vi­te­ter skal må­let nås igen, for vi ”tror på lor­tet”, som man så of­te hø­rer Stig si­ge. I 2016 blev der ind­sam­let i alt 61.500 kr. til Bør­ne­can­cer­fon­den. Al over­skud ud over do­na­tio­nen til Bør­ne­can­cer­fon­den på 50.000 kr. og ud­gif­ter­ne til for­be­re­del­ser og del­ta­gel­se går nem­lig og­så til kræftram­te børn gen­nem Bør­ne­can­cer­fon­den.

Se me­re på face­book­si­den ”Team Nico Ul­tra­cycling–in Fight against Can­cer”(htt­ps://www.fa­ce­book.com/ Team­ni­coul­tra­cling/?fref=ts) og hjem­mesi­den www.team-nico.dk.

Et sjæl­dent fo­to fra de en­de­lø­se stræk­nin­ger hvor et sving og en bak­ke hø­rer til sjæl­den­he­der­ne. Man fat­ter ik­ke, hvad det kræ­ver af men­tal styr­ke og op­bak­ning fra tea­met at cyk­le 160 km li­ge ud uden et ene­ste sving i 40 gra­ders var­me…

I de før­ste 5 døgn går ru­ten gen­nem spek­taku­læ­re om­gi­vel­ser med ør­ke­ner og 52 gra­ders var­me, samt en­de­lø­se præ­ri­e­stræk­nin­ger af­brudt af små og sto­re bjerg­om­rå­der som kul­mi­ne­rer med Ro­cky Mo­un­tains. Vi blev lø­ben­de in­for­me­ret om at der var set bjør­ne­un­ger, vil­de hunde og he­ste samt slan­ger på den­ne del af ru­ten.

Start­linj­en i Oce­an­si­de. Den vil­de­ste op­le­vel­se at star­te på en cy­kel med 5.000 van­vit­ti­ge ki­lo­me­ter for­u­de gen­nem om­rå­der, man kun har set på film. Og hvor man kun kan gæt­te på, hvil­ke ud­for­drin­ger, der ven­ter…

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.