BRIKO® er til­ba­ge!..

Cykel Motion Danmark - - Indhold -

Må­ske skal man væ­re op­pe i 30’er­ne el­ler 40’er­ne for at kun­ne hu­ske BRIKO ? Men for ca. 10–20 år si­den var BRIKO de mest brug­te af

® ® to­pat­le­ter­ne fra Wor­ld Tou­ren. BRIKO har væ­ret væk fra mar­ke­det de

® se­ne­ste år, men nu er de til­ba­ge med for­ø­get kraft og in­spira­tion. BRIKO blev skabt i 1985 i om­rå­det om­kring Mon­te Rosa og La­go

® Mag­gi­o­re af pas­sio­ne­re­de de­sig­ne­re. De var in­spi­re­ret af de­res li­den­skab for sport og de­sign.

Hjør­ne­ste­ne­ne i mær­ket er dels det ita­li­en­ske de­sign, dels at væ­re i spid­sen for tek­no­lo­gi, der er i stand til at le­ve­re den bed­ste præs­ta­tion for at­le­ter. I ju­ni 2017 over­tog Ba­si­c­net BRIKO , som nu sæl­ges i me­re end

® 50 lan­de. BRIKO -pro­duk­ter­ne har gen­nem åre­ne væ­ret det fortruk­ne valg

® for en næ­sten uen­de­lig ræk­ke af to­pat­le­ter, og her kan blandt an­det næv­nes Al­ber­to Tom­ba, Lind­sey Vonn, og Ma­rio Cipol­li­ni. BRIKO er et va­re­mær­ke til­hø­ren­de Ba­si­c­net og øn­sker at væ­re

® før­en­de på det glo­ba­le mar­ked in­den­for cyk­ling: tøj, hjel­me og bril­ler; ski: hjel­me og gog­g­les samt fas­hion sol­bril­ler. Fra for­å­ret 2019 kom­mer BRIKO med nyt de­sign og nyt logo,

® li­ge­som der og­så er lan­ce re­ten fas h ion-sol­bril­le­kol­lek­tion. CRONO er et hur­tigt vok­sen­de mær­ke, der er sy­no­nymt med

® ita­li­en­ske sport­s­sko af høj kva­li­tet. Cy­kel­sko la­vet med li­den­skab og er­fa­ring i over 40 år. CRONO er pro­du­ce­ret af SABENA CALZATURIFICIO s.r.l.,

® der tid­li­ge­re har pro­du­ce­ret for Si­di. 100 pct. pro­du­ce­ret i Ita­li­en. BRIKO og CRONO er i Dan­mark re­præ­sen­te­ret af: Nor­dic

® ® Sport­swear ved Hans H. Røn­bøg, som selv er pas­sio­ne­ret tri­at­let og skilø­ber.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.