ASSOS S9 bibs­horts

ASSOS S9

Cykel Motion Danmark - - Indhold - TEKST: Ole Mad­sen FO­TO: ASSOS

Ef­ter seks år ud­vik­ling lan­ce­rer ASSOS of Switzer­land nu S9 shorts ge­ne­ra­tio­nen til som­me­ren 2019.

Vi har haft mu­lig­hed for at prø­ve buk­ser­ne og få en bed­re fø­lel­se af, hvor­dan ASSOS buk­ser­ne sid­der, og hvor­dan pu­den vir­ker.

I de se­ne­ste mo­del­ler fra ASSOS har man valgt ik­ke at la­ve en fuld sy­ning rundt om pu­den, for­di man ved, at det er sy­nin­ger­ne, som of­te ska­ber pro­ble­mer - som sår og slid­mær­ker. Man har ge­ne­relt valgt at be­græn­se an­tal­let af sy­nin­ger til et ab­so­lut mini­mum, dog uden at det går ud over pas­form og kom­fort.

S9 er ud­vik­let og byg­get på en helt ny plat­form ef­ter­fulgt af utal­li­ge ki­lo­me­ters test­kør­sel af ASSOS’ eg­ne pro­dukt­teste­re, men og­så af ryt­te­re på hø­je­ste ni­veau. S9 mar­ke­rer frem­ti­den for ra­ce op­ti­me­ret kom­fort.

Jeg har valgt at prø­ve buk­ser­ne på en tur i sko­ven samt på fle­re indoor cycling ti­mer. Mit før­ste ind­tryk var, at pu­den syns­mæs­sigt vir­ke­de stor i fron­ten, men un­der kørs­len sad de per­fekt. Jeg har i man­ge år ejet et par ASSOS F1 buk­ser, og der er ty­de­lig for­skel i må­den, buk­ser­ne sid­der på i dag. Der er me­re kom­fort, fær­re sy­nin­ger, og pas­for­men er me­get for­bed­ret.

A-LOCK BRACING SY­STEM

Helt nyt ved den­ne bibs­hort er ASSOS’ A-lock bracing sy­stem (se­le­sy­stem). Sy­ste­met be­står af helt sær­li­ge teksti­ler og tek­no­lo­gi­er for­be­holdt og ud­vik­let af ASSOS, som ar­bej­der sam­men for at sta­bi­li­se­re short­se­ne sam­ti­dig med, at ind­læg­get bli­ver holdt sik­kert på plads.

Med ud­gangs­punkt i er­fa­rin­gen fra tid­li­ge­re mo­del­ler er S9 pro­du­ce­ret i blot to pa­ne­ler (fær­re pa­ne­ler = fær­re sy­nin­ger). Det pri­mæ­re ”but­ter­fly” pa­nel om­fav­ner be­ne­ne og for­mer og­så den nye er­go­box-struk­tur på den ne­der­ste del af ryg­gen for op­ti­me­ret sta­bi­li­tet.

RS mo­del­len har med sit unik­ke rol­l­bar-sy­stem øget fokus på sta­bi­li­tet, når ryt­te­ren flyt­ter sin vægt fra si­de til si­de samt op og ned. For ryt­te­ren, der har fokus på al­le tæn­ke­li­ge vægt­be­spa­rel­ser, har ASSOS ud­vik­let

mo­del­len RSR, som kom­mer uden rol­l­bar-sy­ste­met, men i et me­re kom­pri­me­ret ma­te­ri­a­le, der gi­ver den nød­ven­di­ge sta­bi­li­tet.

De ny­de­sig­ne­de se­ler an­ven­der et ka­li­bre­ret stretch-sy­stem, som i den ba­ger­ste sektion ska­ber en A-ram­me ved ryg­gen. Dis­se le­ve­rer et ver­ti­kalt stretch for at sta­bi­li­se­re buk­sen, mens se­ler­ne på for­si­den er ud­vik­let i et me­re flek­si­belt ma­te­ri­a­le med en an­ti­bak­te­ri­el car­bon­væv­ning, som hol­der strop­per­ne tør­re og sik­rer, at de bli­ver lig­gen­de fladt på skul­dre og over­krop.

Pu­den er ud­vik­let med en mis­sion for øje, nem­lig ra­ce, og er en vi­de­re­ud­vik­ling af de­res tid­li­ge­re Equipe EVO plat­for­men. For at pro­du­ce­re et strøm­li­net ra­ce spe­ci­fikt ind­læg har ASSOS an­vendt su­pe­rair mi­cros­ho­ck skum sam­men med 3D waf­f­le og de­res kra­tercoo­ler sy­stem i be­stræ­bel­ser­ne på at op­ti­me­re luft­gen­nem­strøm­nin­gen. Re­sul­ta­tet er et ind­læg med de vel­kend­te for­de­le, som de fle­ste af os ken­der ASSOS for at le­ve­re.

Kon­klu­sio­nen er, at buk­ser­ne er yderst be­ha­ge­li­ge at ha­ve på, og at de le­ver op til de for­vent­nin­ger, jeg hav­de til et Assos-pro­dukt. Den hø­je kva­li­tet og lang hold­bar­hed ken­der jeg fra mi­ne tid­li­ge­re Assos-ind­køb, men den nye mo­del sid­der ba­re lidt bed­re. Det var en dej­lig for­nem­mel­se at und­gå sy­nin­ger­ne, og de blev ik­ke ”tun­ge” at ha­ve på, selv om jeg sve­der me­get un­der in­den­dørs træ­ning.

He­le den nye Equipe RS/RSR kol­lek­tion vil væ­re til­gæn­ge­lig gen­nem ASSOS.COM og ASSOS for­hand­le­re fra ja­nu­ar 2019. Vejl. pris for Équipe RS shorts er kr. 1.599,- og Équipe RSR kr. 2.299,For me­re in­for­ma­tion, be­søg www.assos.com/s9

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.