Nyudviklet kvindesadel

SPE­CI­A­LIZED // WO­MEN´S POWER SA­DEL MED MIMIC

Cykel Motion Danmark - - Indhold -

MIMIC tek­no­lo­gi­en er ud­vik­let af Body Geo­me­tri-kon­cep­tets grund­læg­ger Dr. An­dy Pru­itt og hans team.

Tea­met har ar­bej­det hårdt i over to år på at fin­de den per­fek­te li­ge­vægt mel­lem at let­te pres­set i det blø­de væv og den nød­ven­di­ge sup­port til sid­deknu­der­ne. I for­bin­del­se med den­ne pro­ces blev MIMIC født.

Wo­men´s power sad­len med MIMIC ska­ber det per­fek­te kon­takt­punkt mel­lem sad­len og krop­pen og den per­fek­te fast­hed, som sid­deknu­der­ne og det blø­de væv har brug for. Sad­len er blød i fron­ten for yder­li­ge­re kom­fort.

Pro­ble­met ved langt de fle­ste sad­ler er, at kvin­der dø­jer med tryks­ka­der, smer­ter, fø­lel­ses­løs­hed el­ler di­rek­te sår, når de cyk­ler.

Det for­hin­drer man­ge i at cyk­le læn­ge­re tu­re, og nog­le stil­ler cyk­len helt til si­de, for­di det ik­ke er smer­ten værd.

DEN LIL­LE HEM­ME­LIG­HED

Det er et ta­bu­belagt em­ne og ik­ke no­get, man snak­ker me­get om. Den pro­fes­sio­nel­le cy­kel­ryt­ter og ver­dens­me­ster i gravel bike, Ali­son Te­tri­ck, har dog ta­get bla­det fra mun­den og be­skre­vet de helt al­min­de­li­ge pro- ble­mer, som er blandt de pro­fes­sio­nel­le kvin­de­li­ge cy­kel­ryt­te­re. Et pro­blem som rig­tig man­ge mo­tio­ni­ster og­så kan nik­ke gen­ken­den­de til.

Det var et om­rå­de, som der skul­le gø­res no­get ved, og der­for er Spe­ci­a­lized Pro sad­len med MIMIC ble­vet ud­vik­let.

SADLENS OPBYGNING

Sadlens er­go­no­misk ud­for­me­de skal er pol­stret med fle­re for­skel­li­ge ty­per af spe­ci­elt ud­valgt ma­te­ri­a­le.

Udskæ­rin­gen er ud­fyldt med et flek­si­bel TPU ma­te­ri­a­le for at und­gå hæ­vel­ser, bag­en­den af sad­len er pol­stret med soft fo­am for at for­bed­re kom­for­ten på sid­deknu­der­ne.

For­re­st på sad­len og i for­dyb­nin­gen midt på sad­len er skal­len pol­stret med me­mory skum, som af­la­ster og be­skyt­ter det føl­som­me væv.

Når man kig­ger på sad­len, kan man for­nem­me, at man har fat i en sa­del, som er ud­vik­let til at lø­se et spe­ci­elt pro­blem, og sam­ti­dig er de­sig­net i topklas­se.

Prøv den hos din Spe­ci­a­lized for­hand­ler.

Sadlens er­go­no­misk ud­for­me­de skal er pol­stret med fle­re for­skel­li­ge ty­per af spe­ci­elt ud­valgt ma­te­ri­a­le

2

1

3 1 Den nye smuk­ke Spe­ci­a­lized kvindesadel med MIMIC. 2 Den ”blø­de” front sik­rer det blø­de væv. 3 Sadlens opbygning med de tre for­skel­li­ge ma­te­ri­a­ler.

4 Her ses det blø­de grøn­ne ind­læg, som sik­rer mel­lemvæ­vets af­last­ning. 4

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.