Cykelsportmessen i Aar­hus og Roskil­de 2018..

I AAR­HUS OG ROSKIL­DE 2018

Cykel Motion Danmark - - Indhold - TEKST OG FO­TO: Ole Mad­sen

I we­e­ken­den 27. og 28. ok­to­ber slog Cykelsportmessen dø­re­ne op for et ven­ten­de pu­bli­kum, som al­le hav­de glæ­det sig til, at der en­de­lig var ef­ter­års­mes­se i Aar­hus igen. Ef­ter at mes­sen hav­de holdt pau­se i 2017, hvor den blev af­holdt i Fre­de­ri­cia, hav­de ar­ran­gø­rer­ne be­slut­tet at flyt­te mes­sen til Smilets By.

Lo­ka­li­te­ten i det gam­le tog­værk­sted i cen­trum af Aar­hus var velvalgt, og man hav­de valgt at la­ve fri en­tré på mes­sen. Man øn­ske­de at gi­ve den bedst mu­li­ge gro­bund for, at mes­sen kan vok­se sig stor og stærk - hvis der ik­ke kom­mer be­sø­gen­de, så kom­mer der hel­ler in­gen ud­stil­le­re. Mes­sen i Aar­hus blev en pu­bli­kums­suc­ces. Et sted mel­lem 3-4.000 be­søg­te mes­sen på de to da­ge, og der var en hel del at se på.

Al­le ud­stil­le­re hav­de gjort no­get ud af de­res stan­de, og der var man­ge go­de til­bud for den kræs­ne kun­de.

Som cy­kel­in­ter­es­se­ret kan man godt tæn­ke sig et par hal­ler me­re med end­nu me­re guf for øj­ne­ne, men al­ting har en be­gyn­del­se, og ar­ran­gø­rer­ne har da og­så plan­lagt en ud­vi­del­se af mes­sen til næ­ste år. >

Lo­ka­ler­ne var go­de og skab­te en fin stem­ning på mes­sen. Det er ær­ger­ligt, at de helt sto­re mær­ker ik­ke stil­le­de op på mes­sen, men bå­de det dan­ske cy­kel­mær­ke Prong­horn, Ar­gon 18, Ro­se samt Ca­ny­on var blandt de ud­stil­le­re, der hav­de det sto­re ud­valg med. Der var og­så lo­ka­le cy­kel­for­ret­nin­ger, som præ­sen­te­re­de fle­re af de øv­ri­ge mær­ke­va­rer på de­res stan­de.

Vi fra Cy­kel-mo­tion Dan­mark hav­de na­tur­lig­vis lej­lig­hed til at ta­le med nog­le af vo­res læ­se­re, og vi fik be­søg af man­ge gæ­ster bå­de i Aar­hus og i Roskil­de.

Jeg er sik­ker på, at Aar­hus-mes­sen fik en god start, og at den vil vok­se sig stor og stær­ke­re til næ­ste år.

ROSKIL­DE-MES­SEN 10.-11. NOVEM­BER

Roskil­de-mes­sen har al­tid væ­ret et til­løbs­styk­ke og langt den stør­ste af de to mes­ser, og i år var in­gen und­ta­gel­se. Da snoren blev klip­pet, og start­skud­det lød, fyld­te de man­ge ven­ten­de gæ­ster hur­tigt lo­ka­ler­ne op.

Der var go­de til­bud på de for­skel­li­ge stan­de in­den­for om­rå­der­ne cyk­ler, bi­ke­fit, cy­kel­bril­ler, tøj og ik­ke mindst lir og gear.

Tra­di­tio­nen tro øn­ske­de man at præ­sen­te­re det ny­e­ste grej og sam­ti­dig få solgt ud af det ”gam­le”, så fle­re fik gjort en rig­tig god han­del på mes­sen.

En af de fak­to­rer, som gør mes­sen til no­get sær­ligt, er stem­nin­gen blandt ud­stil­ler­ne. De fle­ste har væ­ret med i man­ge år og ken­der der­for hin­an­den. Der blev net­vær­ket på kryds og tværs, og man var ik­ke bleg for at ta­ge en kun­de i hån­den og brin­ge ham over på en stand, som hav­de net­op den va­re, han kig­ge­de ef­ter. Det er ret unikt for mes­sen.

På Prong­horn stan­den sad Elin Starup og cyk­le­de det me­ste af søn­da­gen. Hen­des sto­re mål er at væ­re den før­ste dan­ske kvin­de, som

Da snoren blev klip­pet, og start­skud­det lød, fyld­te de man­ge ven­ten­de gæ­ster hur­tigt lo­ka­ler­ne op.

del­ta­ger i RAAM, og det skal hun til næ­ste år. Ad­skil­li­ge var hen­ne og hil­se på hen­de og snak­ke lidt, imens hun sad og sved­te.

Der blev af­holdt di­ver­se fored­rag på stan­den­de og frem­vist alt, hvad der rø­rer sig af lir og gear.

Ud­by­der­ne af cy­kel­rej­ser var li­ge­le­des re­præ­sen­te­ret, så dem der drøm­mer sig væk til var­me­re him­mel­strøg kun­ne og­så se, hvad der er af mu­lig­he­der.

Der var me­get for­skel­ligt at se på, og jeg tror, at al­le fik de­res lyst sty­ret og køb­te ri­ge­ligt ind.

Der var et stort te­st­om­rå­de in­den­dørs, som man kun­ne mun­tre sig på, hvis man hav­de lyst. Det var flit­tigt be­søgt - blandt an­det af en lil­le flok un­ge men­ne­sker, som vir­ke­lig hav­de ba­lan­ce­kun­sten i or­den.

Alt i alt var det en rig­tig god mes­se, og vi ser frem til næ­ste år.

Der var et stort te­st­om­rå­de in­den­dørs, som man kun­ne mun­tre sig på, hvis man hav­de lyst.

Ta­cx-stan­den med al­le de lækre mo­del­ler.Bra­vo Tours stan­den vi­ste de man­ge rej­se mu­lig­he­der.Den nye Bkool Indoor cy­kel.Da­nish Bike vi­ste al­le de fri­sten­de nyhe­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.